Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 25 november 2008 organiseerde de NHV haar Algemene Leden Vergadering voor het verenigingsjaar 2007. De ALV werd voorafgegaan door een mini-symposium met als titel “Wie het weet mag het zeggen? – kennis en invloed van experts in het waterbeheer -“.
Na het Mini-symposium en de Lunch werd de jaarvergadering gehouden en is uitgebreid ingegaan op de ideeën ontwikkeld in het kader van het Nieuw Elan. Hierover heeft u in het laatste jaar regelmatig in ons blad “Stromingen” artikelen kunnen lezen.

Het bestuur heeft de richting die de NHV kan gaan en die samen met de werkgroep “Nieuw Elan” is ontwikkeld gepresenteerd. Vervolgens is samen met de leden de plannen bediscussieerd. Tenslotte is tot besluitvorming gekomen omtrent de uit te voeren activiteiten voor 2009.

Stukken van de Algemene ledenvergadering:

– Agenda van de ALV;

– Programma mini-symposium;
– Toelichting website;

– verslag van de secretaris;

– verslag jaarvergadering 2006;

– CV voorgestelde bestuursleden;

– Toelichting jaarverslag 2007;

– Balansrekening 2007; 

– Exploitatierekening 2007;

– Begroting 2009;