Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 3 mei 2012 is de jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd. Dit betrof de ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2011. Voor de Algemene ledenvergadering  is de volgende agenda gehanteerd:

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2011
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2011

  • Verslag 2011
  • Kascontrole over het jaar 2011
  • Lopende begroting 2012

6. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:

  • De NHV Voorjaarsbijeenkomst
  • De NHV Najaarsbijeenkomst
  • Cursussen
  • Werkgroepen

7. Begroting en Contributie 2013
8. Bestuurswisselingen/mutaties

  • Opvolging Huub Savenije als voorzitter NHV

9. Rondvraag
10. Sluiting

Voor de ALV zijn de volgende stukken ter beschikking gesteld: