Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 25 april 2013 organiseerde de NHV haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit betrof de ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2012. Voor de Algemene ledenvergadering is de volgende agenda gehanteerd:

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2012
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2012

  • Verslag 2012
  • Kascontrole over het jaar 2012
  • Lopende begroting 2013

6. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:

  • De NHV Voorjaarsbijeenkomst
  • De NHV Najaarsbijeenkomst
  • Werkgroepen

7. Begroting en Contributie 2014
8. Bestuurswisselingen/mutaties

De termijn van onderstaande bestuursleden eindigd dit jaar. Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter of secretaris.

  • Frank Vliegenthart (website/nieuwsbrief)
  • Michael van der Valk (internationale contacten)
  • Joost Heijkers (Stromingen)

9. Rondvraag
10. Sluiting

Voor de ALV zijn de volgende stukken ter beschikking gesteld: