Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 20 maart 2014 organiseerde de NHV haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit was de ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2013. Daarvoor was de volgende agenda opgesteld:

 

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2012
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2013
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Website, stand van zaken
 6. Verslag van de penningmeester over het jaar 2013
 7. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:
  • De NHV Voorjaarsbijeenkomst
  • De NHV Najaarsbijeenkomst
  • Cursussen
  • Werkgroepen
 8. Begroting en Contributie 2015
 9. Bestuurswisselingen/mutaties
  • De termijnen van Gé van den Eertwegh, Gijs Janssen en Jan van Bakel lopen af. Gé en Gijs stellen zich beide herkiesbaar. Voor de positie van Jan van Bakel heeft het bestuur een goede kandidaat ter vervanging gevonden. Vanuit de leden kunnen geinteresseerden zich melden, ook voor de posities van Gijs en Gé. Bij meerdere kandidaten voor dezelfde positie wordt er tijdens de ALV gestemd.
10. Rondvraag
11. Sluiting