Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Datum: Donderdag 5 februari 2015

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2013
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2014
4. Stromingen, stand van zaken
5. Website, stand van zaken
6. Verslag van de penningmeester over het jaar 2015
– Financieel jaarverslag 2014
– Kascontrole over het jaar 2014
– Lopende begroting 2015
– Begroting en Contributie 2016
7. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:
– De NHV Voorjaarsbijeenkomst
– De NHV Najaarsbijeenkomst
– Cursussen
8. Discussie “De NHV als Beroepsvereniging”, geleid door Jan van Bakel
9. Het Jonge Hydrologen Innovatie Fonds
10. Bestuurswisselingen / mutaties
11. Rondvraag
12. Sluiting

De notulen voor de ALV (definitief vastgesteld op de ALV 2015, 12 mei 2016) zijn hier te downloaden.

Daarnaast zijn de volgende stukken ter beschikking gesteld:

Balans 2014
Exploitatie 2014
Begroting 2016
Conceptreactie op aanbevelingen Kascommissie 2013