Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Datum en tijd: 8 maart 2018, 12.30 u
Locatie: TNO – Utrecht

Concept Notulen ALV
Agenda ALV

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 6

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. Verslag ALV 2016
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2017
4. Stromingen, stand van zaken
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2017
6. Begroting 2018
7. Plannen van de NHV voor de komende periode
8. Bestuurswisselingen/mutaties
9. Rondvraag
10. Sluiting

De notulen van deze ALV