Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0

Deze activiteit is alleen toegankelijk voor leden.

Op dinsdag 30 maart 2021 vond de Algemene Leden Vergadering plaats.
De conceptnotulen leest u hier.

De agenda van de ALV (15:00-16:00 uur):

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Notulen ALV verenigingsjaar 2019
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2020
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020
 6. Plannen van de NHV voor de komende periode
 7. Begroting 2021
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
 9. Voordracht en stemming ereleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het programma van de rest van de middag:
16:00-16:10 uur           pauze
16:10-16:30 uur           webinar Anne van Loon “Droogte en de effecten van watergebruik en -beheer: in Nederland en daarbuiten”

Een korte samenvatting: “Droogte is een complex proces waarbij niet alleen het weer (gebrek aan neerslag) een rol speelt, maar ook allerlei aspecten van watergebruik en waterbeheer. Een droogte leidt tot effecten op de samenleving als het watergebruik van verschillende sectoren in gevaar komt en dat watergebruik leidt weer tot verdroging van de natuur. Ook waterbeheersbeslissingen die worden genomen en veranderingen in landgebruik veranderen hoe een droogte zich hydrologisch ontwikkelt. In deze presentatie zal ik een overzicht geven van recent droogteonderzoek. Ik zal voorbeelden laten zien van hoe droogtes in grondwater en rivierafvoeren beïnvloed worden door menselijke activiteiten en wat de effecten zijn van waterbeheer gericht op droogtes. Ik baseer me daarbij op studies in Engeland en andere delen van de wereld, maar laat ook zien hoe die vertaald kunnen worden naar de Nederlandse context en hoe we in Nederland beter voorbereid kunnen zijn op toekomstige droogtes. Ook ga ik kort in op de afweging van watergebruk tussen verschillende sectoren en de balans tussen droogte en wateroverlast.”

16:30-16:40 uur          webinar Q&A
16:40-16:50 uur          pauze
16:50-17:15 uur          uitreiking Kees Maas-prijs en presentatie door winnaar
17:15-18:00 uur          pubquiz 30-jaar NHV