Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Op woensdagmiddag 3 juli tussen 15u en 17u zal er weer een online webinar plaatsvinden vanuit de NHV. Deze zal zich focussen op het onderwerp ‘De toekomstbeelden van Nederland – klimaat, sociaaleconomische ontwikkelingen en de ruimtelijke opgave’.

Het programma

In het eerste uur zal Rianne Meeusen spreken over de nieuwe Deltascenario’s, uitgebracht in april 2024. De scenario’s laten vier mogelijke toekomstbeelden zien tussen 2050 en 2100 op basis van een bandbreedte van klimaatverandering, de inspanning van Nederland om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en socio-economische ontwikkelingen. In alle vier scenario’s – Stoom, Vlug, Warm en Ruim – worden de zomers droger en de winters natter. Door middel van de vier scenario’s wordt op nationale schaal een integraal beeld geschetst van de wateropgaven die daaruit volgen: de opgaven voor zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid. Hierdoor kan ingezet worden op goede en tijdige oplossingen, zodat we op een adaptieve manier werken aan een veilig en leefbaar Nederland.

Voor wie zich wil inlezen: De Deltascenario’s 2024 zijn hier te vinden.

In het tweede uur zal Rienk Kuiper van het Planbureau voor de Leefomgeving spreken over de Ruimtelijke Verkenning, waaraan meerdere vragen ter grondslag liggen. Waar wonen straks de meeste mensen in Nederland, en hoeveel woningen zijn daarvoor nodig? Gaan water en bodem een sturende rol spelen in de ruimtelijke ordening? Welke ruimtelijke inrichting is nodig om op termijn te kunnen voldoen aan de Europese afspraken over natuur? Ook ruimte maken voor een circulaire economie vergt planning: welke plekken worden daarvoor gekozen en hoe groot worden die?

In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL vier ruimtelijke scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. Scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben. “Hoe ons land er in de toekomst uit zal zien, hangt af van waar nu nieuwe huizen, wegen en voorzieningen worden gepland. Deze en alle andere ruimtelijke investeringen moeten ook in het veranderde Nederland van de komende decennia renderen”, aldus ir Rienk Kuiper, projectleider. “De juiste plek is daarbij belangrijk. Hou bij het plannen de samenhang voor ogen, maak keuzes die op de lange termijn overeind kunnen blijven.”

Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en ons aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ruimtelijke ingrepen in Nederland. Daarom is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt. De nieuwe woonwijken, infrastructuur voor verkeer, energie en water, bedrijventerreinen en voorzieningen waarin nu wordt geïnvesteerd gaan gemiddeld zeker vijftig tot honderd jaar mee en hebben grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in de nabije en verre toekomst. Daarom is het verstandig om in de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.

Voor wie zich wil inlezen: De Ruimtelijke Verkenning 2023 is hier te vinden.

Aanmelden voor de webinar kan via de knop ‘Inschrijven’ op deze pagina, waarna een teams-uitnodiging per mail zal volgen.

De sprekers

Rianne Meeusen is werkzaam bij Deltares en houdt zich hier bezig met grondwatermodellering binnen Nederland via het Landelijk Hydrologisch Model en regionale modellen (Delfland, IBRAHYM, etc.). Daarbij brengt ze in kaart wat de gevolgen van o.a. klimaatverandering en socio-economische veranderingen zijn op o.a. grondwaterstanden.

Rienk Kuiper werkt bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij is projectleider van projecten op het raakvlak van onderzoek en nationaal leefomgevingsbeleid, zoals de Monitor Nationale Omgevingsvisie, de evaluatie van Nationale Omgevingsvisie, en de Ruimtelijke Verkenningen/ Nederland Later. Dit laatste project leverde als eerste stap het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ op. Als tweede stap verscheen het rapport ‘Ruimtelijke Verkenningen 2023’.