Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: Donderdag 21 maart 2019
Locatie: TNO - Utrecht

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
 2. Verslag ALV 2017
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2018
 4. Stromingen, stand van zaken
 5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
 6. Begroting 2019
 7. Plannen van de NHV voor de komende periode
  a. Leden actiever betrekken bij inhoud (symposia, workshops, werkgroepen)
  b. Hydrologieprijs
  c. Student als gast-lid NHV BV
  d. Kascommissie
 8. Bestuurswisselingen/mutaties
  Afscheid Michael van der Valk, bestuurslid internationaal. Dimmie Hendriks neemt taken van “bestuurslid internationaal” over.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

De notulen van deze ALV zijn op 6 april 2020 goedgekeurd, en vindt u hier.