drs. G. Rot

stBB (st BodemvochtBelang), Schagen

Doelstelling uit de Statuten van de stichting BodemvochtBelang (stBB), opgericht 17-12-96 te Schagen (dossiernr 41241832, Kamer van Koophandel voor Noord-West-Holland, Alkmaar) § Doelstelling: 1. De stichting is opgericht om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van verdrogingsschade in natuurgebieden en landbouwgebieden; verdrogingsschade die deels wordt veroorzaakt door landschappelijke ingrepen, gebaseerd op onjuiste inzichten in de oorzaken van vernattingsschade. 2. De stichting stelt zich daarom ten doel: het bevorderen van een optimale bodemvochthuishouding in het algemeen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Voor elke grondgebruiksfunctie wordt een daarmee in overeenstemming zijnde verfijnde bodemvochthuishouding nagestreefd, dan wel kan op geohydrologische gronden tot een aanpassing van een grondgebruiksfunctie worden geadviseerd. Het oppervlaktewaterbeheer en het grondwaterbeheer worden als handvatten gezien om bij specifieke klimatologische, vegetatiekundige, bodemkundige en geologische omstandigheden tot een optimaal bodemvochtbeheer in fysische en chemische zin te komen. Een zodanige hydrologische inrichting en peilbeheer van gebieden is mogelijk, dat een optimale verweving van agrarische-, natuur-, landschaps- en/of recreatieve functies gestalte kan krijgen. De bodemvochthuishouding is de centrale optiek om tot een zodanige integrale waterbeheersing te komen, dit alles in de breedste zin des woords. 3. De stichting tracht het in het vorige lid omschreven doel onder meer te verwezenlijken door: a. het gevraagd of ongevraagd adviseren bij de afstemming tussen de Ruimtelijke Ordening en waterbeheersing en waterbeheer en landgebruik. b. het vermeerderen van wetenschappelijke kennis met betrekking tot de effecten van integrale waterbeheersing op de bodemvochthuishouding door onderzoek te stimuleren of uit te voeren: - de stichting kan daartoe onderzoeksopdrachten verwerven. - de stichting kan apparatuur en geldelijke middelen aan deskundigen ter beschikking stellen. - de stichting kan zelf onderzoek genereren voor zover de middelen dit toelaten. c. het verspreiden van kennis over het belang van een goede bodemvochthuishouding, al dan niet in gepopulariseerde vorm. Dit kan ook inhouden een bijdrage aan natuur- en milieueducatie en/of landbouwvoorlichting op dit terrein. 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij zal eventuele baten herinvesteren in projecten die overeenkomen met de doelstelling. NB: stBB zet de traditie voort van hydrologisch en landschappeliijk onderzoek sinds begin 1980 door de Werkgroep Schagerkogge te Schagen (lidorganisatie van de Milieufederatie Noord-Holland) en sinds 1988 van het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie te Schagen NB Engelse aangepaste Statuten van SMCf=stBB in prep

Gelieve javascript aan te zetten om het e-mailadres te zien
Gerrit Rot & www.st-bb.nl & www.smc-f.org (in construction)