Over Hupsel, Paarden & Andere Modelongemakken

Modelleren is meer dan het verzamelen van gegevens alleen. Er moeten keuzes worden gedaan met betrekking tot methoden, concepten, schematisaties, parameterisaties en ga zo maar door. Dat zorgt ervoor dat niet modelleren niet alleen maar techniek is, maar vooraal ook vakmanschap en kunst. Dat vraagt wel om zorgvuldig werken bij het analyseren en interpreteren van de modelresultaten. Met name de validiteit van voorspellingen van het hydrologisch gedrag van stroomgebieden onder extreme omstandigheden is een bekend punt van zorg. Zijn we in staat om dit zelden tot nooit geobserveerde gedrag (het spreekwoordelijke galopperend paard van Hoogleraar Hydrologie en NHV-Voorzitter Huub Savenije) te simuleren met onze op minder extreme condities gekalibreerde modellen?

 

Een relevant vraagstuk waar we eindelijk onze tanden op stukken kunnen gaan bijten! Het volgende is namelijk het geval: In augustus 2010 heeft zich een vrij unieke meteorologische en vervolgens ook hydrologische gebeurtenis voorgedaan. Op 27 augustus viel er in het in het oosten van Nederland over een relatief groot gebied in 24 uur meer dan 80 mm neerslag. Uitgerekend het best bemeten stroomgebied van Nederland, de Hupsel, bevond zich in het midden van deze neerslagzone en daar viel dan ook de meeste neerslag: 138 mm in 24 uur! En andere bijzonder kenmerk van deze gebeurtenis was de hydrologische voorgeschiedenis: deze was extreem droog! We gingen dus van erg droog naar extreem nat. Kort gezegd: de ideale condities om onze modellen eens te gaan testen! Welke modelconcepten, -schematisaties en -parameterisaties houden stand en welke gaan -al dan niet in mindere of meerdere mate- de mist in? Deze vraag is naar ons idee van meer dan academisch belang. Immers: op basis van modelvoorspellingen worden belangrijke besluiten over onder andere investeringen gebaseerd en ook de effecten van klimaatverandering worden ermee in beeld gebracht.
Het idee is daarom om diverse modellen te ontwikkelen en/of in te zetten om de Hupsel mee door te rekenen om via die weg inzicht te krijgen in welke aanpak of aanpakken de beste resultaten opleveren. Vanuit deze gedachte is ons idee voor een Modeling Contest ontstaan.

Zo'n contest werkt alleen maar als er duidelijke uitgangspunten en spelregels zijn. Die staan beschreven in Bijlage I. Tevens hebben we een digitaal secretariaat opgericht dat elke deelnemer voorziet van dezelfde basisinformatie.

 

Het organisatiecomité zal (afgestemd met het NHV bestuur), toezien op voortgang, toepassing van spelregels en de uiteindelijke beoordeling op basis objectieve criteria, genoemd in de spelregels. En uiteraard geldt ook hier: het gaat niet om het winnen, maar om het meedoen en vooral: wat kunnen we als hydrologische gemeenschap van deze contest leren?

 

Via het aanmeldingsformulier (inschrijving gesloten) kun je kenbaar maken dat jij of een team van hydrologen mee wil doen aan deze wedstrijd. Na sluiting van de inschrijving (op 7 maart 2012, 12:00 's middags) krijgt elke deelnemer een dataset met GIS-data die het Hupsel stroomgebied beschrijven en monitoring-data (over afvoer en grondwaterstandsverloop, verzameld binnen het Hupsel stroomgebied). Deze data bevat niet de gemeten afvoer van het jaar 2010! Zodoende hopen we en de wedstrijd spannend te houden, maar zorgen we er met name voor dat we wetenschappelijk interessante informatie verzamelen. Immers, we kunnen zo toetsen of het mogelijk is om met een op reguliere condities gekalibreerd model te gebruiken om ongebruikelijke omstandigheden te simuleren.

Na de formele start op 7 maart 2012 krijgt iedere deelnemer tot en met 7 oktober 2012, 12:00 's middags, de tijd om een model te bouwen, testen, kalibreren et cetera. Op 7 oktober 2012 dienen het model, een (korte) beschrijving van de aanpak en de kalibratieresultaten aan ons te worden geleverd. Tevens verwachten we van de deelnemers het gesimuleerde afvoerverloop (m3/s) op uurbasis voor de periode 1-1-2010 t/m 31-12-2010 (csv-formaat, met drie velden: datum, tijd, waarde), het gesimuleerde grondwaterstandsverloop voor de periode 1-1-2010 t/m 31-12-2010 (m+NAP), op dagbasis (csv-formaat, met drie velden: datum, tijd, waarde), op een aantal door ons, met de basisinformatie, te leveren locaties en het gesimuleerde geïnundeerde areaal (ascii_grid formaat, 25x25m) op 28 augustus 2010 om 12.00 uur GMT.


Wij bepalen vervolgens de performance-statistieken (zie Bijlage I), leggen de analyses voor aan de jury (het NHV-bestuur) en presenteren onze bevindingen op de NHV Najaarsbijeenkomst van 2012, die ergens eind november, begin december 2012 plaats zal vinden (de datum zal zo snel mogelijk worden bekend gemaakt door het NHV-bestuur). We spreken de hoop uit dat ook de deelnemers aan de wedstrijd op die dag hun bevindingen willen presenteren en bediscussiëren.

Moge het een eerlijke, leuke en vooral ook interessante wedstrijd worden en moge de beste winnen!


En tenslotte en voor alle duidelijkheid: er is geen budget beschikbaar. Iedere deelnemer moet zijn eigen budget regelen en/of zijn eigen tijd er in stoppen.


Met vriendelijke groet,

Het NHV Modelling Contest Hupsel Organisatie Comité
Jan van Bakel & Joost Heijkers, beide NHV-bestuurslid
Beide heren zullen uiteraard zelf niet deelnemen aan de Modelling Contest.


Aanvullende informatie:

- Spelregels, klik hier