Een hydrologische kijk op het plan Veerman

Aanleiding voor een nieuwe onderzoeksagenda? 

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is onze kennis van het hydrologisch gedrag van onze rivieren nog zeer beperkt, zelfs binnen het huidige klimaat. Laat staan dat we weten hoe onze stroomgebieden zich gedragen onder een veranderend kli­maat, onder intensivering van het landgebruik, of onder de extreme situaties waar de Deltacommissie onlangs over heeft geadviseerd. Het ontbreekt ons aan voldoende inzicht in regenval­afvoerprocessen en de onzekerheden van procesbeschrijvingen zijn groot.

De hydrologische gemeenschap is bijzonder verheugd met de urgentie die het plan-Veerman geeft aan de bescherming van Nederland tegen de dreigende hoogwaters. Echter, geplande investeringen moeten gepaard gaan met een intensivering van het fundamentele onderzoek in de onderliggende hydrologische processen en het opleiden van een nieuwe generatie wetenschappers die met deze nieuwe omstandigheden zal moeten omgaan.
 
Om beter grip te krijgen op deze vraagstukken organiseerde de Nederlandse Hydrologi­sche Vereniging (NHV) en het Nationaal Comité IHP-HWRP, in samenwerking met de Commissie voor Hydrologie van de Rijn (CHR), de IAH, de IAHS, Netherlands Water Partnership (NWP), de Unie van Waterschappen, STOWA en het Boussinesq Center een discussiedag. Op deze dag werd de hydrologische basis onder de adviezen van de Deltacommissie tegen het licht worden gehouden en werden de contouren van een hydrologisch onderzoeksprogramma voor de lange termijn verkend.
 
Twee onderwerpen werden daarbij uitgelicht:

  • de kennisleemtes in de bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas en
  • de onzekerheden in de onderbouwing voor de zoetwaterbehoefte voor de landbouw.


In discussiegroepen konden ook andere hydrologische onderwerpen aan de orde worden gesteld. De dag heeft geleid tot een onderzoeksagenda voor de hydrologische onderbouwing van het advies van de Deltacommissie.
 
Aan de hand van de inleidingen in het ochtenddeel is in de middag in drie groepen gediscussieerd en zijn onderzoeksaanbevelingen van de inleiders aange­scherpt of aangevuld. In de afsluitende discussie is een prioritering in de onderzoeksaanbevelingen aangebracht.

Programma
Alle sprekers eindigden met stellingen uitmondend in 2 of 3 onderzoeksaanbevelingen. Tijdens de dag is onderstaand programma gehanteerd.

09.30 Ontvangst en koffie
10.00 Opening door de dagvoorzitter - Mark Bierkens
10.15 Hydrologische aspecten van het advies
- Marcel Stive, lid Deltacommissie
10.40 Onzekerheden in rivierafvoeren na klimaatverandering
- Jaap Kwadijk, Deltares
Reactie: Huub Savenije
11.30 Pauze
11.50 Onzekerheden in zoetwatervoorziening voor de landbouw
- Neeltje Kielen, Waterdienst
Reactie: Jan van Bakel
12.40 Lunch
13.45 Bespreking onderzoeksaanbevelingen - opsplitsing in 2 of 3 groepen en
discussie aan de hand van de gekozen onderzoeksaanbevelingen
15.15 Pauze
15.40 Terugmelding discussiegroepen en prioriteren van
onderzoeksaanbevelingen
16.40 Borrel


Flyer van de discussiedag, klik hier....

Lees ook dit: "Totstandkoming van een samenhangend en gedragen Deltaprogramma (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), klik hier....


Resultaten stellingen en discussie:

klik hier voor een overzicht van reacties en discussie nav stellingen en onderzoeksvragen tav het thema "zoetwatervoorziening voor de landbouw"

klik hier voor een overzicht van reacties en discussie nav stellingen en onderzoeksvragen tav het thema "bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas"


Verslag:

klik hier voor een artikel geschreven door Prof. Savenije en Prof. Bierkens nav de Veermandag: "Hydrologische kennisleemtes onder het Nationaal Waterplan"

klik hier voor een verslag zoals verschenen in H20


Presentaties:
Alleen zichtbaar en te downloaden voor leden (na inloggen)