werkgroep Achtergrondverlaging

Voorzet voor op te richten werkgroep "Achtergrondverlaging"

Aanleiding
Bij de bepaling van de effecten van grondwaterwinningen op de grondwaterstanden en stijghoogtes is de uitgangstoestand van groot belang omdat de verlaging afhangt van de compensatie door extra voeding door a) minder drainage of meer subinfiltratie en/of b) meer grondwateraanvulling door meer reductie van de gewasverdamping. Een belangrijk discussiepunt is of in de uitgangssituatie er al een verlaging is (deze verlaging wordt ook wel aangeduid als achtergrondverlaging of onjuist als achtergrondverdroging) en zo ja, hoe groot die dan is.

De NHV heeft op 22 november 2013 hier een middag aan gewijd met als thema: De achtergrondverlaging op de voorgrond. Voor het verslag en de presentaties wordt verwezen naar deze pagina en Stromingen. Op deze middag is de wens geuit dit complexe maar zeer beleidsrelevante onderwerp inhoudelijk nader uit te diepen (wat zijn de gedeelde en ongedeelde definities en feiten, wat kunnen de analytische en numerieke rekenmethoden ons leren en wat betekent dit voor een mogelijke actualisering van de methoden voor effectbepaling, et cetera?).

Oproep
Het NHV-bestuur wil deze verdieping graag organiseren. Zij stelt voor een werkgroep op te richten die na 1,5 jaar een rapport produceert ter voorbereiding van een NHV-discussiebijeenkomst in het najaar van 2015.

Zij roept daarom de leden op zich hiervoor aan te melden bij Jan van Bakel. Er moet rekening worden gehouden met een behoorlijke tijdsbesteding van 6 bijeenkomsten en 6 dagen schrijfwerk. Maar laat je daardoor vooral niet weerhouden want zie het als een vorm van bijscholing!