NHV-Eindrapport Werkgroep Achtergrondverlaging

NHV-Werkgroep Achtergrondverlaging presenteert haar eindrapport

Beste leden,

Zoals u zich wellicht kunt herinneren heeft het begrip “achtergrondverlaging” in het jaar 2013 sterk op de voorgrond gestaan. Verschillende artikelen en commentaren in ons blad Stromingen en een drukbezochte NHV-bijeenkomst “Achtergrondverlaging op de Voorgrond” maakten duidelijk dat het begrip moeilijk te vangen was en de gemoederen behoorlijk bezighield.

Harry Rolf (toen TNO) was de eerste die het verschijnsel beschreef naar aanleiding van een nationale verdrogingsstudie op basis van tijdreeksanalyse. Er bleek over verschillende delen van Nederland een verlaging van de grondwaterstand te zijn opgetreden ondanks een toename van de neerslag. Hieruit rees de vraag: wat is de oorzaak van deze grootschalige verlaging? Ook bij verschillende hydrologische studies bleek de gemeten verlaging vaak groter dan werd berekend. Voor het niet-verklaarde deel werd aanvankelijk de hydrologisch onjuiste term ‘achtergrondverdroging’ gehanteerd, inmiddels vervangen door de term ‘achtergrondverlaging’*.

Het fenomeen achtergrondverlaging leidde soms bij de vaststelling van landbouwschade door permanente grondwateronttrekkingen tot hevige discussies, in het bijzonder omdat de grootte van de berekende landbouwschade ervan afhangt.

Vanwege de onduidelijke oorzaken van de achtergrondverlaging en het grote maatschappelijke belang van een goede duiding daarvan heeft het bestuur van de NHV in 2014 besloten een Werkgroep Achtergrondverlaging in te stellen. Op 6 mei 2014 startte de werkgroep in de volgende samenstelling:

  • Jan van Bakel, voorzitter, namens het toenmalige bestuur van de NHV;
  • Cees van den Akker (tot 31 juli 2016);
  • Gerrit Rot;
  • Erik Querner;
  • Gerrit Schouten (vanaf medio 2015);
  • Nicko Straathof;
  • Wulf Vaarkamp;
  • Jan-Philip Witte;
  • Willem Jan Zaadnoordijk.

Alle leden namen op persoonlijke titel deel aan de werkgroep.

De conceptversie van het rapport is eerder dit jaar gepubliceerd op deze website, waarop enkele NHV-leden commentaar hebben geleverd. Dit is door de werkgroep zo goed mogelijk verwerkt tot het definitieve rapport, dat hier kan worden gedownload. Het betreft een rapport van de werkgroep en is geen stellingname van de kant van de NHV. Het rapport gaat in op de meest waarschijnlijke oorzaken van de achtergrondverlaging, indien mogelijk wordt een inschatting gemaakt van de grootte ervan en aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. Een samenvatting van het rapport is verschenen in Stromingen 4 (2017).

De werkgroep heeft veel tijd gestoken in het maken van een compleet rapport. We danken de leden van de werkgroep voor hun inzet en de energie die ze staken in overleg, studie en de rapportage. Tijdens de NHV-ALV in maart 2018 zullen we aandacht besteden aan het rapport van deze werkgroep.

Namens het bestuur van de NHV,

Remko Uijlenhoet
Voorzitter NHV

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.