Kees Maas Prijs

Oprichting en uitreiking Kees Maas prijs 2011
Kees Maas is een gewaardeerd hydroloog en ere-lid van de NHV. Zijn grote inzet voor de NHV en zijn gedegen werk vanuit KWR in de geohydrologie vormen meer dan een goede reden om een naar hem genoemde prijs in het leven te roepen.

Het bestuur van de NHV heeft besloten om eenmaal in de drie jaren een prijs ter beschikking ter stellen voor de beste publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied verschenen in ons vakblad ‘Stromingen'. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging voor vakgenoten om in ‘Stromingen' te publiceren. In 2012 zal de prijs voor het eerst worden uitgereikt, op dit moment wordt de uitreiking voorzien tijdens de NHV-voorjaarsbijeenkomst 2012. Omdat het dit jaar de eerste keer zal zijn, geldt voor de periode van publicatie een afwijkende periode van 10 jaar, i.c. 2001 t/m 2010. Voor de volgende prijzen zal de reguliere periode van drie jaar ingaan. Een jury zal het NHV-bestuur een winnaar voordragen, op basis van de mening van de NHV-leden. Voor verdere details verwijzen we naar het reglement.

Als criteria voor de selectie gelden wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid en inspirerende werking. Daarnaast wordt de praktische toepassing van het werk mede in beschouwing genomen door de jury.
We willen jou als NHV-lid aanmoedigen om een top-3 aan artikelen met auteur(s) uit de periode 2001 t/m 2010 aan ons door te geven. Het artikel op plaats 1 krijgt drie punten, dat op plaats 2 krijgt twee punten en het 3e artikel krijgt één punt. Je mag éénmaal je stem uitbrengen. De jury gaat aan de hand van de scores een shortlist maken waarop je t.z.t. nogmaals kan stemmen. De NHV houdt zich het recht voor deze procedure te wijzigen dan wel in te korten. Het bijgevoegde reglement is van toepassing.

De stemming start per 24 oktober en eindigt op 24 december 2011.

Update 4 april 2012
Via de NHV-Nieuwsbrieven, onze website, tijdens de Najaarsbijeenkomst 2011 en laatst nog in Stromingen heeft het bestuur van de NHV kenbaar gemaakt in 2012 de Kees Maas Prijs uit te willen reiken voor het beste Stromingen-artikel van de afgelopen 10 jaar. Mede naar de wens van Kees Maas wilden we de prijs baseren op uw mening en oordeel als NHV-lid. Vandaar dat we vanuit de NHV het afgelopen najaar uw keuze hebben willen horen inzake het beste artikel.

Helaas heeft het proces niet geleid tot een significante hoeveelheid stemmen van uw kant, u als onze NHV-leden. We hebben in totaal minder dan 10 nominaties ontvangen, een aantal waarmee de jury niet uit de voeten kon. Uiteraard willen we de personen die een nominatie hebben ingediend hartelijk bedanken! Er kwam echter geen eenduidig beeld van een winnaar naar voren, naast het feit dat het aantal van 10 te gering bevonden werd. Eerder in 2011 hebben we een reglement opgesteld voor de Kees Maas Prijs. Indien de jury om welke reden dan ook niet tot een verkiezing kan komen, beslist volgens dit reglement het bestuur van de NHV. Aldus is geschied, tijdens de bestuursvergadering van 8 maart jl. We zijn unaniem tot een besluit gekomen en hebben een winnaar gekozen.

De gang van zaken van de verkiezing is niet zoals wij die voorzien hadden, voor nu is het helaas niet anders. We hopen op begrip van uw kant en sporen u aan een volgende keer in grotere getalen dan nu het geval was uw stem te laten horen.

De Kees Maas Prijs zal dit voorjaar worden uitgereikt op 3 mei 2012. De NHV organiseert dan de Algemene Ledenvergadering 2011. Na de ledenvergadering organiseren we een bijeenkomst met een aantal bijzondere presentaties/lezingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de winnaar van de Kees Maas prijs bekend gemaakt en zal de prijs worden overhandigd. Wij hopen dat u allen komt om samen met ons de uitreiking van de eerste Kees Maas Prijs luister bij te zetten!

Namens het NHV-bestuur,
Gé van den Eertwegh