Jonge Hydrologen Innovatiefonds

1. Achtergrond
Er is veel creativiteit en energie aanwezig onder jonge hydrologen om een bijdrage te leveren aan innovatie. De maatschappij en de hydrologische wetenschap heeft veel baat bij deze creativiteit gelet op vragen rondom voedsel- en waterzekerheid, duurzaamheid en veiligheid. De arbeidsmarkt voor jonge hydrologen is echter moeilijk. Bij het vinden van werk is een onderscheidendende activiteit en of het hebben van een netwerk van belang. De NHV heeft een klein stimuleringsfonds opgericht waar jonge hydrologen een financiële en inhoudelijke bijdrage uit kunnen ontvangen voor de uitwerking van een innovatief idee. Het fonds wil een bijdrage leveren aan de marktwaarde van jonge hydrologen.

2. Doel
De doelen van het Jonge Hydrologen Innovatie Fonds zijn:

 • NHV wil met dit fonds een bijdrage leveren aan het beter toegankelijk maken van de arbeidsmarkt voor jonge hydrologen.
 • NHV wil de creativiteit onder jonge hydrologen zichtbaar maken.
 • NHV wil de contacten tussen jonge en ervaren hydrologen stimuleren.
 • NHV wil de betrokkenheid van jongeren bij NHV stimuleren.

De insteek van dit voorstel is om initiatiefrijke en innovatieve jongeren de kans te bieden zich te profileren en een netwerk op te doen. Als hier een baan uit voorkomt, is dit alleen maar mooi. Een garantie kan nooit gegeven worden met een dergelijk stimuleringsfonds. Daarnaast kan het fonds vernieuwende (product)ideeën voortbrengen.

3. Wat en hoe
Een groep van minimaal drie innovatieve jongeren, waaronder hydrologen, kan een voorstel indienen om ondersteuning bij de uitwerking van een innovatief idee. Ze kunnen daarvoor maximaal € 500 euro subsidie krijgen vanuit NHV. Er geldt een minimum van € 250 per aanvraag.

De groep kan bestaan uit:

 • studenten aan HBO of WO instellingen of
 • jonge afgestudeerden (maximaal tot 2 jaar na het afstuderen) en een maximum leeftijd van 26 jaar,

Van de groep dient minstens 50% hydroloog te zijn en NHV lidmaatschap is niet vereist. Kosten mogen zijn: reiskosten in Nederland of internationaal, kosten voor een bijeenkomst, kosten voor ontwikkeling van een computermodel, aanschaf van middelen, besprekingskosten. Er dient een duidelijke begroting ingediend te worden waarin alle kosten verantwoord worden (zie ook 5).

Naast de financiële ondersteuning biedt NHV het netwerk van professionals aan om de groepen te helpen (zie punt 6). De beste groep ontvangt een prijs.

4. Tijdspad

 • 30 september 2014: uiterste inleverdatum van projectvoorstellen
 • 20 oktober 2014: bekendmaking van de winnende voorstellen
 • 21 oktober 2014 – 21 maart 2015: uitvoering
 • NHV najaarsbijeenkomst 2014: mogelijk korte pitch
 • NHV voorjaarsbijeenkomst 2015: eindpitch en prijsuitreiking

5. Vereisten en beoordeling

 • Een projectplan van maximaal 2 pagina’s met achtergrond, doel, methode, begroting, verwachte producten/outputs, schets van hoe het idee uit kan groeien tot nuttige toepassingen en/of concrete producten aan het einde van het voorstel (valorisatie schets) , planning en een voorstel welke twee ervaren hydrologen bij de groep zouden passen (richtlijn: één met ca 5 tot 10 jaar ervaring en één met meer dan 20 jaar ervaring). Er hoeft nog geen toezegging te zijn van de senioren;
 • Bereidheid om een eindproduct op de website van NHV te publiceren;
 • Het voorstel wordt op de volgende punten beoordeeld door de beoordelingscommissie middels een vijf puntschaal, de drie voorstellen met het grootste puntenaantal worden gehonoreerd:
  • Innovativiteit van het voorstel
  • Passendheid binnen het vakgebied hydrologie en waterbeheer
  • Mogelijkheid tot praktische toepassing / maatschappelijk nut / kennis valorisatie (het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen en of diensten)
  • Compleetheid en kwaliteit van het projectplan en de begroting
  • Helderheid van de begroting, planning en haalbaarheid binnen de looptijd van het project en de afstemming met de doelen van het project.
 • De beoordelingscommissie bestaat uit Stan van den Bosch, Ebel Smidt en Linda van der Toorn. Daarnaast zal gezocht worden naar een zogenaamd erelid. Dit lid kan aangewezen worden door bestuur, en hoeft een minder grote tijdsinvestering te doen. De beoordelingscommissie stelt een top 5 van voorstellen op en legt deze voor aan bestuur. Afhankelijk van het gevraagde budget worden twee of drie voorstellen gehonoreerd.
 • De uiteindelijke uitgewerkte plannen worden gepresenteerd op de voorjaarsbijeenkomst van de NHV, hierbij zal het erelid een winnaar benoemen. Het winnende groepje zal in ieder geval publicatieruimte aangeboden worden in Stromingen, het vakblad van de NHV.

6. Medewerking van NHV leden
Dit fonds gaat ook uit van goodwill van de NHV-leden die nadrukkelijk uitgenodigd worden mee te doen. Insteek is een kleine tijdsinvestering van het lid. Enkele uren, verdeeld over 1 à 2 sessies. Kandidaten kunnen ook zelf mensen zoeken. Het NHV netwerk is hiervoor nadrukkelijk beschikbaar.

7. Reacties
Informatie en indienen van voorstellen via het e-mail adres jhif@nhv.nu