Statuten

Download de statuten als pdf.

klik hier voor de oprichtingsakte van de Vereniging


Statuten vastgesteld bij akte op 28 maart 1990 Notaris Mr. J.A. de Bruijn, Nieuwegein
Inschrijving Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer V 481588
Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 6 juni 1991

    

Algemene bepalingen

 

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Hydrologische Vereniging, en kan worden aangeduid als NHV, hierna genoemd ‘de vereniging’. In het buitenland zal de vereniging de naam The Netherlands Hydrological Society dragen.

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

3. De vereniging is opgericht als voortzetting van de tot dat moment bestaande Hydrologische Kring van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

  

Doel

 

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:

a. de bevordering van de hydrologische wetenschappen in de meest uitgebreide zin:

b. het opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling voor de hydrologie, zowel in nationaal als internationaal verband.

  

Middelen

 

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren van bijeenkomsten ten einde voordrachten, excursies en dergelijke te doen plaatsvinden;

b. het uitgeven of doen uitgeven van één of meerdere periodieken en andere publicaties;

c. het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland die een aanverwant doel nastreven;
d. het instellen van commissies en werkgroepen;
e. alle andere wettelijk geoorloofde activiteiten die aan het doel van de vereniging dienstig kunnen zijn.

  

Leden

 

Artikel 4

1. De vereniging onderscheidt:

a. gewone leden;

b. ereleden;

c. donateurs.

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling of de toepassing van de hydrologische wetenschappen.
3. Tot ereleden kunnen worden benoemd: natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.
4. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

  

Verkrijging lidmaatschap

 

Artikel 5

1. Het bestuur beslist over toelating als gewoon lid of donateur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de secretaris. Bij niet-toelating kan de aanvrager binnen een maand na ontvangst van het desbetreffende bericht in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

2. Benoeming tot erelid vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Een daartoe strekkend besluit dient genomen te worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld ter uitvoering van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde.

 

Rechten en verplichtingen van de leden

 

Artikel 6

1. Onverminderd het elders in deze statuten of het huishoudelijk reglement bepaalde, zijn alle leden gerechtigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen en het ontvangen van het verenigingsorgaan en van de door of namens het bestuur voor hen opgestelde convocaties, verslagen en dergelijke.

2.Alleen de gewone leden en ereleden zijn leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben een stem in de algemene ledenvergadering en zijn verkiesbaar tot leden van het bestuur.

3.Alle leden zijn onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de dienovereenkomstig genomen besluiten.

4.De leden zijn verplicht jaarlijks een bijdrage te betalen in de kosten van de vereniging. Deze bijdrage wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan per categorie als genoemd in artikel 4, lid 1, worden bepaald.

5.Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage.

 

Beëindiging lidmaatschap

 

Artikel 7

1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd:

a. door overlijden;

b. door het ophouden te bestaan;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging; e. door ontzetting.

 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke aan het lidmaatschap verbonden zijn. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, tenzij zulk een besluit is genomen op een algemene ledenvergadering die valt na één oktober van het lopende verenigingsjaar.

  

Bestuur

 

Artikel 8

1. De vereniging wordt geleid door een bestuur.

2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden, die worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering.

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden gekozen in functie; de overige bestuursfuncties, waaronder het vice-voorzitterschap, worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

4. De bestuursleden hebben zitting voor drie jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.

5. Telkenjare treedt ten minste een bestuurslid af volgens een door het bestuur zelf op te stellen rooster.

6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

7. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.

8. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.

9. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

10. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.

 

Verkiezing tot bestuurslid

 

Artikel 9

1. Voor de verkiezing van een bestuurslid maakt het bestuur een enkelvoudige voordracht op en brengt deze ter kennis van de leden, tegelijk met de oproeping voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden.

2. Tot uiterlijk drie dagen voor de hier bedoelde algemene ledenvergadering kunnen de leden een of meer tegenkandidaten voorstellen. Een desbetreffend voorstel, tezamen met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaten, dient schriftelijk aan het secretariaat gericht te worden en moet zijn ondertekend door ten minste tien gewone leden.

  

Bevoegdheid van het bestuur

 

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze bevoegdheid kont mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of aan de voorzitter tezamen met de penningmeester.

 

2. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreesden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

3. Voor het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij het huishoudelijke reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat, is geen toestemming vooraf nodig van de algemene leden vergadering, waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen een tijdsverloop van een maand verricht, als een handeling zullen gelden.

  

Geldmiddelen

 

Artikel 11

De geldmiddelen bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, giften en andere inkomsten.

  

Rekening en verantwoording

 

Artikel 12

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording doet over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.

3. De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de jaarvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
6. Goedkeuring van het jaaroverzicht door de jaarvergadering strekt tot volledige décharge voor het gevoerde beleid over het betrokken boekjaar, voorzover dit uit de bedoelde stukken blijkt, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onrechtmatigheden.

  

Algemene ledenvergadering

 

Artikel 13

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 komen aan de orde:

a. de goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;

b. de goedkeuring van het jaarverslag;

c. de goedkeuring van het verslag door de kascommissie;
d. de goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur;
e. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

f. de vaststelling van de contributie en eventueel overige tarieven;

g. de vaststelling van de begroting van het volgende verenigingsjaar, alsmede eventuele begrotingswijzigingen met betrekking tot het lopende verenigingsjaar;

h. de verkiezing bij roulatie van respectievelijk de voorzitter, de secretaris of de penningmeester

i. de verkiezing van de andere bestuursleden;

j. de benoeming van commissies;

k. voorstellen van het bestuur;

l. voorstellen van ten minste vijf leden;

m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene ledenvergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden of ééntiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14.

  

Bijeenroeping algemene ledenvergadering

 

Artikel 14

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de datum van oproeping en de datum van de vergadering zelve daaronder niet begrepen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 18 lid 3 en artikel 19 lid 4.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

  

Toegang en stemrecht

 

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.

3. Ieder lid, dat niet is geschorst, heeft een stem.
4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

  

Voorzitterschap - notulen

 

Artikel 16

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan kan een van de andere bestuursleden als voorzitter optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan kiest de vergadering een voorzitter.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die aan de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13, lid 4, kunnen proces verbaal van het verhandelde doen opmaken door hetzij een notaris of een deurwaarder.

  

Besluitvorming

 

Artikel 17

Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld met betrekking tot de besluitvorming.

  

Reglementen

 

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast en kan dit wijzigen bij een besluit, genomen met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. Bij een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste de helft van het aantal leden aanwezig te zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan, onafhankelijk van het aantal leden, op een binnen zes maanden bijeen te roepen nieuwe algemene ledenvergadering met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging van het huishoudelijk regelement worden besloten.

2. De algemene ledenvergadering kan indien nodig ook andere reglementen vaststellen. Vaststelling van deze reglementen geschiedt, mits anders bepaald in het huishoudelijk reglement, bij meerderheid van stemmen.

3.Een voorstel tot vaststelling of wijziging van een reglement moet ten minste achtentwintig dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering waarin het zal worden behandeld, aan de leden zijn verzonden.

4. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten doch kan overigens alles regelen waarvoor in deze statuten geen regeling is getroffen.

  

Wijziging statuten en ontbinding

 

Artikel 19

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

2. De vereniging kan worden ontbonden bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

3. De besluiten, bedoeld in de leden 1 en 2, kunnen slechts worden genomen, indien in de desbetreffende algemene ledenvergadering tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, op een binnen zes maanden bijeen te roepen nieuwe algemene ledenvergadering met tweederde der uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging van de statuten, respectievelijk ontbinding der vereniging worden besloten.

4. Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging moet ten minste achtentwintig dagen voor de datum van de vergadering, waarin het zal worden behandeld, aan de leden der vereniging zijn verzonden.

5. Na een besluit tot ontbinding wordt de liquidatie van de bezittingen der vereniging geregeld door het bestuur, zulks met inachtneming van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenkomen.

  

Internationale contacten

 

Artikel 20

1. Ten behoeve van het onderhouden van contacten, als bedoeld in artikel 3, met internationale organisaties met aanverwant doel, kan de vereniging nadere organisatorische voorzieningen treffen.

2. Onder de in lid 1 bedoelde voorzieningen kunnen zijn begrepen één of meer nationale comités die de vereniging en/of de Nederlandse leden van een internationale organisatie vertegenwoordigen ten opzichte van deze organisatie.

3. Een nationaal comité, bedoeld in lid 2, dient als zodanig erkend te worden door de desbetreffende internationale organisatie.

4. Nationale comités zijn niet bevoegd namens de vereniging rechtshandelingen met een financiële betekenis voor de vereniging te verrichten, tenzij hiervoor vooraf door het bestuur een schriftelijke machtiging is verleend.

5. De organisatie, taken en bevoegdheden van een nationaal comité worden nader geregeld in een daartoe strekkend reglement.

6.Het in lid 5 bedoelde reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en, indien van toepassing, met de statuten en reglementen van de desbetreffende internationale organisatie.

  

Overgangsbepaling

 

Artikel 21

Behoudens schriftelijk andersluidend verzoek worden gewone leden van de Hydrologische Kring van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, die als zodanig stonden ingeschreven per 6 maart 1990, geacht te zijn ingeschreven als gewoon lid van de vereniging.

 

Slotbepaling

 

Artikel 22

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en overige reglementen niet voorzien.

 

Huishoudelijk reglement

  

A. Leden

Artikel 1 (toelating)

1. De aanmelding als gewoon lid bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten behelst een (schriftelijke) opgave van onder meer naam, voornamen, adres en woonplaats.

2. Van het besluit omtrent toelating als gewoon lid wordt de betrokkene door of namens het sestuur schriftelijk op de hoogte gebracht.

3. Niet-toelating geschiedt onder opgave van redenen en vermelding van de mogelijkheid van beroep.

 

Artikel 2 (contributie)

1. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden in de kosten van de vereniging vast.

2. Deze bijdrage is in zijn geheel verschuldigd ongeacht het tijdstip in het verenigingsjaar waarop het lidmaatschap aanvangt.

3. De bijdrage dient als regel voor 1 april van het lopende jaar aan de penningmeester te worden voldaan.

4. Indien de verschuldigde bijdrage ook na een schriftelijke herinnering van de penningmeester niet binnen de daarbij gestelde termijn wordt betaald, kan deze bijdrage met een bedrag aan administratiekosten worden verhoogd, onverminderd de bevoegdheid van het sestuur ten aanzien van het desbetreffende lid alsdan tot ontzetting over te gaan.

 

Artikel 3 (opzegging)

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden.

 

Artikel 4 (rechten)

De leden ontvangen de jaarverslagen, de convocaties en de verenigingspublicaties gratis, voorzover de middelen van de vereniging dit naar de mening van het bestuur toelaten.

 

Artikel 5 (mutaties)

De leden zijn verplicht wijzigingen van hun persoonlijk betreffende omstandigheden die voor hun lidmaatschap van de vereniging van belang zijn, in het bijzonder veranderingen in hun woonplaats en adres, tijdig aan het secretariaat mee te delen.

  

B. Donateurs

 

Artikel 6 (aanmelding)

Aanmelding als donateur geschiedt schriftelijk bij de secretaris. De secretaris brengt deze aanmelding ter kennis van het bestuur, dat uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering dienaangaande een besluit neemt. De secretaris deelt dit besluit schriftelijk aan de aanvrager mede.

 

Artikel 7 (donatie)

De minimum-donatie bedraagt vijfmaal de contributie van de gewone leden per jaar, zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.

 

Artikel 8 (opzegging)

Opzegging van het donateurschap geschiedt schriftelijk. De secretaris bevestigt binnen vier weken de ontvangst van deze kennisgeving.

 

ArtikeL 9 (rechten)

Donateurs ontvangen de jaarverslagen en convocaties; zij ontvangen de publicaties van de vereniging gratis indien ook de leden deze gratis ontvangen. De overige publicaties ontvangen de donateurs gratis voorzover de middelen van de vereniging dit, naar het oordeel van het bestuur, toelaten. Donateurs hebben het recht alle ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten bij te wonen. Stemrecht is echter alleen voorbehouden aan de leden en ereleden. Voor zover het rechtspersonen betreft kunnen zij zich door ten hoogste drie personen doen vertegenwoordigen.

 

C. Bestuur

 

Artikel 10 (vergaderingen)

De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.

 

Artikel 11 (besluiten)

Indien het bestuur voltallig bijeen is, kan het elk besluit nemen, dat dienstig voorkont, mits niet in strijd met de statuten. Is het bestuur niet voltallig bijeen dan kan het alleen besluiten nemen inzake punten, die op de agenda geplaatst zijn.

 

Artikel 12 (instemming)

1. Het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

2. De voorzitter kan schriftelijk de mening van zijn medebestuursleden over enig voorstel met betrekking tot zaken inwinnen. Een op deze wijze unaniem genomen besluit geldt als een gewoon besluit.

 

Artikel 13 (secretaris)

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en is voorts belast met het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen, het beheer en de verantwoording van de ingekomen stukken, de correspondentie, het jaarverslag, het bijhouden van de naam- en adreslijsten van leden, en donateurs van de vereniging, enz. De secretaris dient jaarlijks op een daartoe aangewezen bestuursvergadering het op de algemeen vergadering te behandelen verslag in over de verrichtingen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 14 (penningmeester)

1. De penningmeester is belast met het innen der contributies, bijdragen, donaties en andere inkomsten van de vereniging en met het beheer van de gelden en bezittingen van de vereniging. Hij legt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af.

2. Bij (tussentijds) aftreden stelt de penningmeester binnen een maand na zijn aftreden al zijn desbetreffende boeken en bescheiden bijgewerkt in handen van de voorzitter. Bij schorsing, ontslag of overlijden van de penninsmeester worden zijn kas en boekhouding terstond overgenomen door een van de overige bestuursleden.

3. Het bestuur kan de penningmeester opdragen de onder zijn beheer staande gelden op een door het bestuur te bepalen wijze bij een bankinstelling te storten.

 

Artikel 15 (kascommissie)

De leden van de kascommissie worden voor twee jaar benoemd. Herbenoeming kan niet binnen een termijn van drie jaar plaats vinden. Ter wille van de continuïteit treden niet alle leden tegelijkertijd af.

 

Artikel 16 (onkosten)

De bestuursleden kunnen voor het bijwonen der vergaderingen hun reis- en verblijfskosten, op basis van normen volgens Reisbesluit en Reisbeschikking voor Rijksambtenaren, in rekening brengen.

  

D. Algemene ledenvergadering

 

Artikel 17 (besluitvorming)

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Een algemene ledenvergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8. Stemmingen niet rakende de verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschiedt uitsluitend schriftelijk.

9. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
10. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

 

E. Vaste en tijdelijke commissies

 

Artikel 18

1. Het Bestuur zowel als de ledenvergadering kunnen commissies instellen.
2. De taak van deze commissies kan zowel van adviserende als van uitvoerende aard zijn.

3. De wijze waarop de in dit artikel bedoelde commissies werkzaam zullen zijn kan bij reglement nader worden omschreven.

  

F Slotbepalingen

 

Artikel 19

Herziening van dit reglement kan aanhangig gemaakt worden op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

 

Artikel 20

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.