Nationaal Waterplan: een veilige Delta

Geplaatst: 20-12-2008

Een kans voor de waterveiligheid, de economie en de kwaliteit van het water in Nederland’’, aldus staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Het Nationaal Waterplan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden. In het Nationaal Waterplan is ook een reactie op het advies van de Deltacommissie opgenomen. In 2009 komt het kabinet met een Deltawet, een Deltaprogramma en de bijbehorende financiering.

Nederland is de veiligste delta ter wereld en om dat zo te houden blijft het vergroten van de waterveiligheid prioriteit. Daarom versterken wij de dijken verder en komen er in 2011 nieuwe strengere veiligheidsnormen voor de dijken. De kust groeit op een natuurlijke manier mee met de stijgende zeespiegel door extra zand aan te brengen. En met de al lopende projecten Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken beveiligen wij het rivierengebied. Deze projecten zorgen ervoor dat de rivieren meer water kunnen doorlaten. Ook komen er experimenteren met robuuste Deltadijken. Zo’n dijk is zo breed of sterk dat de kans op een plotselinge en oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is.

Door de klimaatverandering krijgt Nederland te maken met een grotere afvoer van water door hogere waterstanden in de rivieren en zout water dat vanuit zee ons land in dringt. Dit zorgt voor verzilting en verdroging. Het IJsselmeer krijgt daarom de speciale functie als zoetwaterreservoir zodat het water in natte periodes ergens naartoe kan. In droge periodes kan het water uit het IJsselmeer gebruikt worden voor onder meer de landbouw en drinkwater. Daarom wordt nu bekeken hoe hoog het peil in het IJsselmeer omhoog moet en in welk tempo dat gaat gebeuren. In 2015 neemt het kabinet hierover een besluit. 

Het alom aanwezige water in Nederland biedt ook kansen voor recreatie, wonen, natuur en economie. Het Nationaal Waterplan laat zien hoe we met die kansen om kunnen gaan. Door het Markermeer en de Veluwerandmeren los te koppelen van het IJsselmeer, komt er ruimte beschikbaar voor wonen, natuur en recreatie in het buitendijks gebied bij Almere, Lelystad en Amsterdam. Bij de versterking van de Afsluitdijk wordt gekozen voor het combineren van functies zoals het opwekken van energie. Ook komt er ruimte voor meer windenergie op zee.  

Nederlanders moeten kunnen blijven genieten van schoon water en een waterrijke natuur. Daarom hebben de afgelopen jaren provincies, gemeenten en waterschappen samengewerkt aan plannen om dit te bereiken: de stroomgebiedbeheerplannen. Voor de stroomgebieden van de Eems, Rijn, Maas en Schelde is  aangegeven hoe schoon het water moet zijn en hoe we dat water schoon houden. Zo worden 2400 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd; goed voor de waterkwaliteit en de natuur. Ook komen er 630 vispassages om de visstand te herstellen. 

Om alle plannen uit het Nationaal Waterplan te realiseren moeten we de komende decennia veel werk verzetten. Nederland loopt wereldwijd vooraan op het gebied van waterdeskundigheid. De opgave die wij ons stellen in het Nationaal Waterplan kan alleen worden volbracht als we die deskundigheid voldoende behouden. Water zal daarom een steeds belangrijke rol spelen in het onderwijs zodat ook in de toekomst die waterkennis kan worden ingezet. Het Nationaal Waterplan en de vier Stroomgebiedbeheerplannen worden op 22 december 2008 gepubliceerd, waarna inspraak mogelijk is. 

Bron: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/hetnationaalwaterplaneenveiligeleefbaredeltanuenindetoekomst.aspx#