NHV Ledenvergadering en PUB lezingen

Verzonden: 17-03-2014

Ledenvergadering 2014

Op 20 maart 2014 zal de algemene ledenvergadering van de NHV worden gehouden. Deze vindt plaats tussen 12:00 en 13:30uur (inclusief GRATIS lunch voor deelnemers ALV). Wij zijn te gast bij UNESCO-IHE.

Neem een legitimatiebewijs mee voor toegang tot UNESCO-IHE

Agenda voor de ALV

Op 20 maart 2014 organiseert de NHV haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit betreft de ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2013. Daarvoor is de volgende agenda opgesteld (zie tevens http://nhv.nu/ledenvergadering-2014). Tevens is het verslag van de kascommissie (als link) bijgevoegd.

 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda  
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2012  
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2013  
 4. Stromingen, stand van zaken  
 5. Website, stand van zaken  
 6. Verslag van de penningmeester over het jaar 2013  
   
 7. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:  
 
  • De NHV Voorjaarsbijeenkomst
  • De NHV Najaarsbijeenkomst
  • Cursussen
  • Werkgroepen
 
 8. Begroting en Contributie 2015  
 9. Bestuurswisselingen/mutaties  
 
  • De termijnen van Gé van den Eertwegh, Gijs Janssen en Jan van Bakel lopen af. Gé en Gijs stellen zich beide herkiesbaar. Voor de positie van Jan van Bakel heeft het bestuur een goede kandidaat ter vervanging gevonden. Vanuit de leden kunnen geinteresseerden zich melden, ook voor de posities van Gijs en Gé. Bij meerdere kandidaten voor dezelfde positie wordt er tijdens de ALV gestemd.
 
10. Rondvraag  
11. Sluiting

 

Lezingenmiddag “predictions in ungauged basins”

Het thema van de lezingenmiddag daarna zal zijn: 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland? PUB is het acroniem voor “predictions in ungauged basins” en was de afgelopen 10 jaar het belangrijkste onderzoeksthema van de internationale hydrologische gemeenschap verenigd onder de IAHS (International Association of Hydrological Sciences, zie: IAHS.info). Dit thema kwam naar voren omdat werd opgemerkt dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw het aantal afvoermetingen wereldwijd drastisch aan het afnemen was en dat het dus zaak werd om andere informatie te gebruiken om afvoeren in niet-bemeten stroomgebieden te kunnen inschatten. Dit vereiste een nieuwe impuls in het onderzoek naar afvoerprocessen en het vergelijken van stroomgebieden en daar is de laatste 10 jaar dan ook veel onderzoek naar gedaan. Een interessante vraag die wij ons als Nederlandse hydrologen zouden moeten stellen is: zijn de stroomgebieden in Nederland wel zo goed bemeten?

Voor de komende periode heeft het IAHS het thema “Panta Rhei - Change in Hydrology and Society” geadopteerd. Gedurende de komende decade worden de interacties tussen maatschappij en hydrologisch systeem bestudeerd en de manier waarop deze in onderlinge samenhang veranderen. De vraag die hier wordt gesteld is of onze hydrologische modellen en inzichten volstaan om voldoende betrouwbare toekomstprojecties te kunnen maken onder voortgaande veranderingen in klimaat, water- en landgebruik, of het noodzakelijk is om veranderingsprocessen in onze modellen mee nemen. Het is interessant om na te gaan of de hydrologische modellen die we in Nederland gebruiken wel voldoen onder een veranderd klimaat- en landgebruik.

Inhoudelijk programma : 10 jaar PUB en nu Panta Rhei; relevant voor Nederland?

13:30-14:00    Inloop bezoekers middagprogramma
14:00-14:05   Welkom door gastinstituut (UNESCO-IHE) en dagvoorzitter (Marc Bierkens, voorzitter NHV)
14:05-14:50   Huub Savenije (president IAHS): 10 jaar Prediction in Ungauged Basinsen

het nieuwe IAHS thema Panta Rhei: wat is bereikt en wat willen we bereiken?

14:50-15:00   vragen en discussie
15:00-15:15   Koffie en thee
15:15-15:45   Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta): hoe goed bemeten zijn de stroomgebieden in Nederland eigenlijk?
15:45-16:15   Ruud Bartholomeus (KWR): hoe toekomstbestendig zijn onze hydrologische modellen eigenlijk?
16:15-16:30   vragen en discussie
16:30-18:00   Borrel

Meer informatie, het programma en mogelijkheid voor aanmelding vindt u op de NHV website, klik hier....