NHV Nieuwsbrief 27 juni 2009

Verzonden: 27-06-2009

Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van 27 juni met hierin aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • een terugblik op de Veerman voorjaarsbijeenkomst;
  • verslag van de Modflow I training;
  • eerste aankondiging van de volgende NHV bijeenkomst op 15 oktober \"Neerslag-afvoermodellering van Nederlandse Stroomgebieden\"
  • en een mededeling van de Stromingen redactie

 

Veerman voorjaarsbijeenkomst


Op 25 juni 2009 is het rapport van de NHV voorjaarsbijeenkomst ingebracht in het rondetafelgesprek van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Verkeer en Waterstaat over het advies van de Deltacommissie en het ontwerp Nationaal Waterplan. Het stuk is toegelicht door de voorzitter van het NHV en vervolgens bediscussieerd door de commissieleden. Zie tevens dit artikel in de volkskrant.

Naar aanleiding van de Veermandag is tevens op de website toegevoegd:

  • een overzicht van reacties en discussie nav stellingen en onderzoeksvragen tav het thema \"bepaling van de ontwerpafvoeren van Rijn en Maas\", klik hier.... 
  • een overzicht van de reacties op stellingen en onderzoeksaanbevelingen tav zoetwatervoorziening voor de landbouw, klik hier 
  • een verslag zoals verschenen in H20, klik hier.... 
  • een fotoverslag, klik hier....
  • de presentaties* (pdf), klik hier.... 

Modflow-I training


Donderdag 11 juni 2009 was het zo ver. In het kader van het Nieuw Elan van de NHV werd de cursus MODFLOW I gegeven. Een cursus in 2 dagdelen met als uitdaging vooral praktisch leren omgaan en werken met MODFLOW. klik hier voor een uitgebreid verslag van de training.

Namens de organisatie kijken we terug op een geslaagde dag. Al onze voorbereidingen zijn het waard geweest. Na een eerste training zijn er altijd punten van aandacht voor een vervolg, daar zullen we ook zeker rekening mee houden bij de organisatie van Modflow II en III. Uit de evaluatie van de cursisten werd een gemiddeld cijfer van 7,5 gegeven, voor ons een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.


Neerslag-afvoermodellering van Nederlandse Stroomgebieden


Good Modelling Practice?

De waterschappen dienen, conform het NBW-actueel, in 2012 hun regionale watersystemen opnieuw te hebben getoetst aan de NBW-normen voor wateroverlast. Daarbij dienen ook de KNMI Klimaatsscenario’s 2006 te worden doorgerekend. Daarvoor dient een zogenaamde faalkansanalyse te worden uitgevoerd waarmee de kans dat een bepaalde waterstand wordt overschreven wordt bepaald.

Een adequate en bij voorkeur ook accurate modellering van het neerslag-afvoerproces is daarvoor strikt noodzakelijk.


Tot op heden is het niet gelukt om de waterschappen methodologisch op een lijn te krijgen en de verwachting is dat dit ook nu niet gaat gebeuren, terwijl daar wellicht wel aanleiding toe is vanuit een beleidsmatig oogpunt.

De reden die vaak wordt gegeven is dat ieder beheersgebied uniek is, en aldus ook om een unieke aanpak vraagt. Vanuit deze optiek gezien is het wellicht vreemd om te constateren dat de meeste waterschappen voor hun grondwatermodellering wel uitgaan van een uniforme aanpak, nl. de modelcode MODFLOW, de geohydrologische database REGIS-II en zelfs opdrachtnemer (=Deltares), dus waarom zou een dergelijke uniformering dan niet in verschiet liggen voor de aanpak van de wateroverlast berekeningen?

Deze en andere (zowel beleidsmatige als inhoudelijke) vragen komen waarschijnlijk allemaal aan bod op een door de NHV, samen met relevante partners, georganiseerde Fall Meeting, die op 15 oktober aanstaande zal plaatsvinden op een nog vast te stellen locatie.

 

Deze eerste aankondiging is vooral bedoeld om de dag alvast onder de aandacht te brengen zodat mensen de datum in hun agenda kunnen zetten.

Een nieuwsbrief met meer details inzake de programma, partners, sprekers, entree en locatie mag u in de eerste helft van juli van ons verwachten.

 

Een en ander zal in elk geval in goede banen worden geleid door de dagvoorzitter, Remko Uijlenhoet,‘kersvers’ hoogleraar hydrologie aan de Wageningse universiteit, een van de leerstoelgroepen waar van oudsher veel wordt onderzoek wordt verricht naar neerslag-afvoer relaties.

 

Stromingen artikelen voortaan vooraf online beschikbaar

Recent heeft de Stromingenredactie besloten het plaatsingsbeleid te wijzigen. Voortaan worden artikelen, recensies, opinies en verslagen -na de review, de eindredactie en de layout- direct op de NHV website geplaatst. We hopen er zo voor te zorgen dat artikelen en stukken eerder beschikbaar komen (wat prettig kan zijn voor zowel auteur(s) als lezers) en dat er via die weg ook direct discussie kan ontstaan. Immers, wanneer een bepaald artikel of opinie direct discussie oproept kan iemand ook gelijk een repliek schrijven die vervolgens op de site kan worden geplaatst.

Wij hopen als Stromingen- en Webredactie de NHV leden hiermee van dienst te zijn. Laat ons dus vooral weten wat u ervan vindt (via Stromingen.redactie@gmail.com).

Om de daad maar gelijk bij het woord te voegen wijzen wij er jullie op dat een aantal artikelen die in het Stromingen 2009 juni nummer zullen worden opgenomen nu al als pdf op de site staan (alleen voor leden, na inloggen, klik hier....

Het betreft de volgende artikelen:
- Bepalen van stroomlijnen met behulp van de stroomf ...
- Discussiemiddag NHV - Het NHI
- Groot Mijdrecht - inzicht in functioneren wellen
- Het eigen gewicht van freatisch grondwater
- Natte daliegaten en verdrogende daliebulten in vee ...
- Richtlijn voor in-situ doorlatendheidsbepalingen g ...
- Waarom wij in het NHI geloven