Werkgroep Achtergrondverlaging

Aanleiding

Bij de bepaling van de effecten van grondwaterwinningen op de grondwaterstanden en stijghoogtes is de uitgangstoestand van groot belang omdat de verlaging afhangt van de compensatie door extra voeding door a) minder drainage of meer subinfiltratie en/of b) meer grondwateraanvulling door meer reductie van de gewasverdamping. Een belangrijk discussiepunt is of in de uitgangssituatie er al een verlaging is (deze verlaging wordt ook wel aangeduid als achtergrondverlaging of onjuist als achtergrondverdroging) en zo ja, hoe groot die dan is.

De NHV heeft op 22 november 2013 hier een middag aan gewijd met als thema: De achtergrondverlaging op de voorgrond. Voor het verslag en de presentaties wordt verwezen naar deze pagina en Stromingen. Op deze middag is de wens geuit dit complexe maar zeer beleidsrelevante onderwerp inhoudelijk nader uit te diepen (wat zijn de gedeelde en ongedeelde definities en feiten, wat kunnen de analytische en numerieke rekenmethoden ons leren en wat betekent dit voor een mogelijke actualisering van de methoden voor effectbepaling, et cetera?).

Rapport Achtergrondverlaging
In 2017 is het rapport Zicht op Achtergrondverlaging afgerond. Meer informatie en een download link naar het volledige rapport vindt u hier.