Werkgroep Beroepsvereniging

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2013 is gediscussieerd over de NHV als beroepsvereniging, aan de hand van 2 notities (die op de NHV-website te vinden zijn). Daarbij bleek –maar ook uit de schriftelijke reacties-  dat de meningen over dit onderwerp sterk uiteenlopen. Daarom is op de ALV besloten een werkgroep in te stellen die de besluitvorming over de NHV als beroepsvereniging gaat voorbereiden.

Het NHV-bestuur heeft op de vergadering van 17 september 2013 de werkgroep ‘NHV als beroepsvereniging?’ ingesteld. De werkgroep wordt getrokken door NHV-bestuurslid Jan van Bakel.

Hierbij een oproep je te melden als lid van de werkgroep, door een mailtje te sturen naar Jan van Bakel (jan.van.bakel@hetnet.nl), met vermelding van je huidige werkkring. We streven namelijk naar een spreiding over zo veel mogelijk geledingen (maar niet meer dan 6 leden). Zo nodig wordt actief geworven.

Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om of je voor- of tegenstander bent maar of je argumenten kunt aandragen voor de besluitvorming. Dus welke alternatieven zijn er, wat zijn de consequenties en de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven, wat kunnen we leren van andere beroepsgroepen, wat zijn ervaring van zusterverenigingen in het buitenland, et cetera.

De planning is om als werkgroep een paar keer bijeen te komen, huiswerk te doen en een document op te stellen om daarmee op de eerstkomende ALV van 2014 een principebesluit te kunnen nemen en - indien relevant- dit besluit uit te werken, ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming op de ALV van 2015.

We hebben jullie input nodig om tot een weloverwogen en breed gedragen oordeel te kunnen komen. Dus meld je aan!

Marc Bierkens
Voorzitter NHV