CHO Rapporten en Nota's

Fugro Ingenieursbureau BV te Leidschendam en Fugro Repro Services heeft het scannen van de CHO-rapporten georganiseerd en mogelijk gemaakt. Fugro heeft dit geheel gratis uitgevoerd! De PDF’s zijn via OCR doorzoekbaar gemaakt. Een deel is tevens beschikbaar gekomen via de Hydrotheek.

Klik hier voor het volledige overzicht "CHO Verslagen en Mededelingen" welke via de NHV website kunnen worden geraadpleegd.


CHO-Rapporten en Nota's

No. 1.
Tweede rapport en aanbevelingen van de Contactgroep Archivering en Automatische Verwerking van hydrologische gegevens TNO. Januari 1977.

 

No. 2.

Verslag en aanbevelingen van de ad hoc-Groep Grondwatermodellen en Computerprogrammatuur TNO. Juli 1978.

No. 2a.
REPORT OF THE TNO AD-HOC GROUP GROUNDWATER MODELS AND NUMERICAL COMPUTER SOFTWARE

 

No. 3.

De droogte in 1976. Een samenvatting en overzicht van de over de droogte van 1976 verschenen literatuur - P.K.M. v.d. Heijde. Augustus 1978.

 

No. 4.

Nederlandse activiteiten in internationaal hydrologisch verband.

Lezingenserie, gehouden op 25 april 1978 te Delft, aangevuld met (schematische) overzichten van internationale organisaties en een overzicht van hun vertegenwoordigers in Nederland. Augustus 1978.

 

No. 5.

Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels. Verslag van de Workshop op 1 en 2 april 1980 - (red. J.C. Hooghart), aangevuld met discussiebijdragen en een inventarisatie van het onderzoek in Nederland. Augustus 1980.

 

No. 6.

Derde rapport en aanbevelingen van de Contactgroep Archivering en Automatische verwerking van hydrologische gegevens TNO. Februari 1981.

 

No. 7.

Overzicht van de wensen van hydrologen en waterbeheerders ten aanzien van het operationele regenwaarnemingennet van het KNMI - J.C. Hooghart. Oktober 1981.

 

No. 8. *)

Verklarende Hydrologische Woordenlijst van de Gespreksgroep Hydrologische Terminologie

 

8a Water in de onverzadigde zone
  Water in de verzadigde zone Januari 1982
8b. Atmosferisch water Juni 1983.
8c. Oppervlaktewater Maart 1985

*) Verouderd: vervangen door Rapporten + Nota's no. 16.

 

No. 9.

Waterkwaliteit en waterkwantiteit in het IJsselmeergebied.

Verslag van de 2e CHO-studiebijeenkomst op 2 en 3 november 1981 - (red. J.C. Hooghart). Februari 1982.

No. 10.
Rapport en aanbevelingen van de Contactgroep Grondwatermodellen, CHO-TNO. April 1982.

 

No. 11.

Inventarisatie Grondwaterkwaliteitsmodellen. L.J.M. Boumans. Oktober 1982.

 

No. 12.
Grondwaterkwaliteit in relatie met onderzoek en beleid.

Verslag van de 3e CHO-studiebijeenkomst op 15 maart 1983 - (red. J.C. Hooghart). Juni 1983.

 

No. 12a.

Voorlopig overzicht van inventarisaties waarin grondwater(kwaliteits)- modellen voorkomen of hiermee in verband staan - J.C. Hooghart. Januari 1984.

 

No. 13.
Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping.

Verslag van de 4e CHO-studiebijeenkomst op 24 oktober 1984, georganiseerd in samenwerking met de Studiegroep Hupselse Beek - (red. J.C. Hooghart). Maart 1985.

 

No. 14.

Meten, meetnetten en optimale meetnetontwerpen ten dienste van het waterbeheer.

Verslag van:

-  Voorjaarsbijeenkomst van de KIvI Sectie Waterbeheer: "Meten voor waterbeheer", mei 1984.

-  Colloquium van de Studiegroep Statistiek in de hydrologie CHO-TNO: "Meetnetontwerp en optimalisatie", november 1984

(red. P. v.d. Kloet en J.C. Hooghart). Januari 1986.

 

No. 15.

Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik-Maasbracht.

Le système hydrologique dans la région frontalière Liège- Maasbracht.

Verslag van de 5e CHO-studiebijeenkomst op 13 december 1985, georganiseerd in samenwerking met de Nationale IHP-comité's van België en Nederland en de Contactgroep Hydrologie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek uit België - (red. J.C. Hooghart). April 1986.

 

No. 16.
Verklarende Hydrologische Woordenlijst van de Gespreksgroep Hydrologische Terminologie, waarin opgenomen de hoofdstukken:

I        Algemene termen

II      Atmosferisch Water

III    Water in de onverzadigde zone

IV     Water in de verzadigde zone

V      Oppervlaktewater

Oktober 1986, hernieuwde uitgave.

 

No. 17.

Duurzaamheid rioolleidingen; een literatuurstudie naar aantastingsmechanismen.

R.B. Polder. Februari 1987.

 

No. 18.

Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water. Verslag van de 6e CHO-studiebijeenkomst op 22 oktober 1986 - (red. J.C. Hooghart). Februari 1987.

 

No. 19.
Van Penman naar Makkink; een nieuwe berekeningswijze voor de klimatologische verdampingsgetallen.

Eindrapport van de KNMI-Projectgroep en de CHO-Begeleidingsgroep Verdampingsberekeningen - (red. J.C. Hooghart en W.N. Lablans). December 1988.

 

No. 20.

Tijdreeksen in bodem en water.

Inleidingen van de lezingendag op 25 januari 1989 van de NRLO-Werkgroep Ruimtelijke variabiliteit in bodem en water en de Studiegroep Statistiek in de Hydrologie van de CHO-TNO. December 1988.

 

No. 21.

Neerslagmeting en -voorspelling; toepassing van moderne technieken, zoals radar- en satellietwaarnemingen.

Verslag van de 7e CHO-studiebijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met SAMWAT, op 16 november 1988 - (red. J.C. Hooghart). Februari 1989.

 

No. 22.

Integraal Waterbeheer in het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied.

Verslag van de op 7 april 1989 in Bussum gehouden themadag, georganiseerd door het Zuiveringschap Amstel en Gooiland en de Provincie Utrecht, in samenwerking met de CHO-TNO - (red. L. van Liere, R.M.M. Roijackers en P.J.T. Verstraelen). Augustus 1989.

 

No. 23.

Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydrologische processen.

Verslag van de 8e CHO-studiebijeenkomst op 8 mei 1990 - (red. J.C. Hooghart) September 1990.

 

No. 24.

Ruimtelijke statistiek van bodem en water.

Inleidingen van de lezingendag op 24 januari 1991 van de NRLO-werkgroep Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water en de Studiegroep Statistiek in de Hydrologie van de CHO-TNO - (red. J.C. Hooghart) Januari 1991.

 

No. 25.

Geo-informatie in Nederland.

Inleidingen van de lezingendag op 2 mei 1991 in samenwerking met het Samenwerkingsverband Aardkundige Gegevensverstrekkende Instituten (SAG II) - (red. J.C. Hooghart) Mei 1991.

 

No. 26.

Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik-Maasbracht; onderzoeksresultaten 1985-1990. Le système hydrologique dans la région frontalière Liège-Maasbracht; résultats des recherche 1985-1990.

Verslag van de 9e CHO-studiebijeenkomst op 9 januari 1991, georganiseerd in samenwerking met de Nationale IHP-comité's van België en Nederland en de Contactgroep Hydrologie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek uit België - (red. J.C. Hooghart). Augustus 1991.

 

No. 27.

Richtlijnen voor ontwikkeling van computerprogrammatuur in de hydrologie.

Eindrapport van de CHO-Werkgroep Richtlijnen Computerprogrammatuur Hydrologie - (red. J.C. Hooghart, K. Kovar en J.M.P.M. Peerboom).

 

No. 28.

Integraal (water)beheer in de praktijk haalbaar?

Verslag van de op 7 april 1992 in Amsterdam gehouden themadag, met aanvullingen - (red. R.M.M. Roijackers, P.J.T. Verstraelen en L. van Liere).

 

No. 29.

HYDRO-LOGISCH; wetenschap en toepassing.

Verslag van het symposium op 5 oktober 1992 ter gelegenheid van het afscheid van H.J. Colenbrander van de CHO-TNO - (red. J.C. Hooghart en C.W.S. Posthumus). Oktober 1992

No.30.
Proceskennis en statistiek in bodem en water / [auteurs: P.A. Burrough ... et al.; samenst. J.C. Hooghart].- Delft: Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO. - 111. - (Rapporten en Nota's / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO; no.30) Lezingendag, 21 januari 1993, De Reehorst te Ede.

No. 31.
Schaalproblemen in de hydrologie

No.32
Gebruik van GIS bij Grondwatermodellering

Lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede