Oraties Nederlandse Hoogleraren

Op deze plaats verzamelen we voor u de oraties en uittreeredes van verschillende Nederlandse hoogleraren. Criterium voor opname is dat de desbetreffende hoogleraar een leerstoel vervult of vervulde op het gebied van de (eco)hydrologie. We rangschikken ze voor u op Universiteit.

Wageningen Universiteit


Prof.dr.ir. A. Leijnse
Modellering van grondwaterkwaliteit: zin en onzin, Intreerede, 28-03-1996
Hoogleraar grondwaterkwaliteit

Toen ik zo'n  zeven weken geleden de titel van deze rede moest opgeven om er voor te zorgen dat  de aankondiging op tijd  in uw  bezit zou  zijn, had ik nog slechts een vaag idee hoe de inhoud er precies uit zou  moeten zien. Op dat moment dacht ik dat ik mij met de opgegeven titel niet zo'n  erg grote buil kon  vallen. Ik weet dat er een hoop ...
Lees verder.....

Technische Universiteit Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen


Prof. dr. W.G.M. (Wim) Bastiaanssen
Water accountants, de nieuwe generatie waterbeheercontroleurs, intreerede,13-02-2009
Hoogleraar Water Resources Management and Earth Observation

Accountants, u heeft er allemaal wel eens mee te maken: van die lastige mannetjes in een duur pak die peperdure rekeningen sturen waarvan je afvraagt of een rekening ooit nog wel vager kan worden omschreven. Toch zijn accountantcontroles een gemeengoed in ons land. En daar zijn goede redenen voor......
Lees verder....

Prof.dr.ir. T. N. (Theo) Olsthoorn
(Be)wegen van Grondwater, intreerede, 22-11-2006
Hoogleraar Geohydrologie

Het jaar 2006 is een belangrijk jubileumjaar voor grondwaterhydrologen. Het is precies 150 jaar geleden dat Henry Darcy zijn boek over de openbare fonteinen in Dijon publiceerde met zijn wet over de grondwaterstroming.Deze eenvoudige empirische wet is sindsdien de kern van de bewegingsleer van het grondwater.Dat de ogenschijnlijk eenvoudige wet in de praktijk weerbarstig kan zijn.....
Lees verder....

Prof.dr.ir. H.H.G. (Huub) Savenije
Het meeste valt ernaast, intreerede, 5-10-2005
Hoogleraar Hydrologie en Waterhuishouding

'Het meeste valt ernaast', dat zei mijn vader altijd om mijn moeder een beetje op te beuren als het tijdens onze vakantie met bakken uit de lucht viel. Als zijn opmerking niet het gewenste effect ressorteerde, vervolgde hij met: 'Wat nu valt, valt straks niet meer.' Voor een relatief ongeschoolde man bleek mijn vader toch over een opmerkelijk hydrologisch inzicht te beschikken, want......
Lees verder....

Prof. Dr. ir. S.M. Hassanizadeh
Beyond Darcy's Law, intreerede, 22 mei 2002
Hoogleraar in de Geohydrologie aan de Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen

My area of expertise is geohydrology. Geohydrology is concerned with the quantity and quality of groundwater, one of our most valuable natural resources, and its interaction with soil and underground structures. Traditionally, geohydrology research has dealt with the groundwater quantity, mainly in relation to drinking water supply. But, it has undergone a significant change in character during the last few decades. In addition to quantity, a huge area of research on groundwater quality has developed.
Lees verder....

Prof dr.ir. C. van den Akker
Hydrologie voor Water- en Milieubeheer, 9 november 1994
Gewoon hoogleraar Hydrologie en Waterhuishouding bij de Faculteit der Civiele Techniek

In deze intreerede wil ik trachten de maatschappelijke reievaAtie van de Hydrologie, de leer van het water, toe te lichten. Alhoewel de hydrologie als wetenschap meestal tot de aardwetenschappen wordt gerekend is het ook als basiswetenschap voor de "civieltechnische studierichtingen van onmiskenbaar belang." Hetzelfde geldt overigens voor de landbouwbouw wetenschappen. In het dagelijks leven worden wij zo vaak geconfronteerd met water in verschillende situaties en omstandigheden dat het bijna banaal is om een oratie te wijden aan dit onderwerp. Het is immers veel spectaculairder om aan een technische universiteit baanbrekend werk te verrichten op het gebied van bijvoorbeeld telekommunikatie of luchtvaarttechniek, of, om dichter bij huis te blijven, op het gebied van ondergronds bouwen.
Lees verder....

Prof.dr.ir. J.C. van Dam
Hydrologie, grondslag voor water- en milieubeheer, uittreerede, 26-5-1993
hoogleraar hydrologie/waterhuishouding

In deze afscheidsrede wil ik trachten zowel de ingewijden als de leken onder U aan te spreken over het onderwerp 'Hydrologie'.
Lees verder....

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen


Prof. dr L.A. (Sampurno) Bruijnzeel
Door de bomen de bodem niet meer zien, intreerede,18-12-2008
Hoogleraar 'Landgebruik en Hydrologie'

Verschillenden onder u zullen zich wellicht afgevraagd hebben: ‘Wat bezielt iemand die de “VUT-gerechtigde” leeftijd heeft bereikt om nog een dergelijke zware uitdaging aan te gaan, in plaats van zich te richten op een geleidelijk afbouwen van activiteiten en af te stevenen op een minder stressvol en comfortabeler bestaan?’. Een alleszins begrijpelijke overweging. Natuurlijk heb ik mijzelf deze vraag ook gesteld. Het antwoord luidt kort en goed: passie. 
Lees verder....

Prof. dr. J.P.M. (Flip) Witte
Grondwater als bron voor biodiversiteit, intreerede, 28-02-2008
Bijzonder hoogleraar ‘Ecologische aspecten van water–vegetatie-interacties’

Natte natuurgebieden, daar wordt een mens beter van. Een plas met Witte waterlelies omzoomd door rietlanden, en dan in het riet een bassende Roerdomp of een kwetterende Kleine karekiet (Figuur 1): ik vind het
bijzonder rustgevend. Ook mag ik graag vertoeven in bloemrijke graslanden of struinen door een spannend moerasbos met bloedzuigers, steekmuggen en kuilen waarin je kunt wegzakken.
Lees verder....

Prof. dr. A.J. (Han) Dolman
De kleuren van de aarde: blauw en groen, intreerede, 23-05-2003
Hoogleraar ecohydrologie

Op 20 juli 1969, vier dagen nadat ze waren vertrokken voor hun reis naar de maan, namen de astronauten van de Apollo 11 een foto van een opkomende aarde tegen de achtergrond van het maanoppervlak. Zoals u kunt zien ziet de aarde er vanaf die afstand uit een als schitterend gekleurde bol waarop prachtige patronen van witte weersystemen zichtbaar zijn tegen een felblauw gekleurde achtergrond.
Lees verder....

Prof. dr. J.J. (Co) de Vries
Tussen waterschap en wetenschap, intreerede, 25-01-1990
Bijzonder hoogleraar hydrogeologie ‘Exploratie en evaluatie van grondwatervoorkomens’

Enigszins gesteund door uw verwachting dat nieuwe bezems schoon vegen, waag ik het vanmiddag mijn vakgebied en haar beoefenaars eens vanuit een wat kritische gezichtshoek te bezien.
Lees verder....


Prof. Dr. G.B. Engelen
Rentmeesters van water, intreerede, 10-05-1974
Hoogleraar in de Hydrogeologie en de Geografische Hydrologie aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Wie ,,Gods water maar over Gods akker laat lopen" is niet alleen een slecht hydroloog maar ontkent ook één van de diepste drijfveren voor menselijk handelen. Wij leven in een tijd waarin het besef van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de aan ons toevertrouwde aarde
meer en meer aandacht krijgt. Dit besef is een oeroud menselijk gegeven dat we ook verwoord vinden in het boek Genesis waar we lezen: ,,En de Here God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om dien te bewerken en te bewaren." Hier wordt reeds aangeduid wat in het begrip rentmeesterschap tot volledige ontplooing komt.
Lees verder....

Prof. Dr. N.A. de Ridder
Grondwaterbespiegelingen, intreerede, 5 maart 1981
buitengewoon hoogleraar in de hydrogeologie aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Voor veel buitenstaanders wordt water pas 'interessant' wanneer er teveel of te weinig van is, of wanneer het is verontreinigd. Toch zijn dit slechts onbeduidende rimpels in de kringloop die het water op aarde doorloopt. De zon is de drijvende kracht die deze kringloop in stand houdt. De zonne-energie doet het water in de zeeën en oceanen verdampen en is eveneens de drijvende kracht achter de tweede belangrijke stofstroom op aarde, namelijk die van de lucht.
Lees verder....

Universiteit Twente
Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen


Prof.dr.ir. A.Y. (Arjen) Hoekstra
Generalisme als specialisme, waterbeheer in de context van duurzame ontwikkeling,
globalisering, onzekerheden en risico’s, intreerede, 10-11-2005
Hoogleraar ‘Multidisciplinair Waterbeheer’

Mensen vragen zich af hoe in een ontwikkeld land als de Verenigde Staten in deze eeuw een overstroming kon plaatsvinden als bij New Orleans [Figuur 1]. In Nederland wanen we ons veilig en worden er plannen gemaakt voor een nieuwbouwstad in de Zuidplaspolder, nu nog onderdeel van het Groene Hart van Holland. 
Lees verder....