Overige

ILRI Publicaties
Alle ILRI Publicaties zijn digitaal beschikbaar via de website van Alterra, klik hier

Cultuurtechnisch Vadamecum (versie 1988 digitaal)
Het standaardwerk voor Cultuurtechnici opgesplist in 3 stukken, met bij alle stukken hetzelfde woorwoord en inhoudsopgave (met dank aan Jan van Bakel, www.debakelsestroom.nl)


Hydrology and Water Management of Deltaic Areas
In recent years the habitation of deltaic areas has become a subject of widespread interest and has given rise to many controversial opinions. Many deltaic areas are important sites of intensive economic development and clustering of population. Man seems to be attracted by areas where sea and inland transport facilities meet each other. Agricultural development has been followed by the development of industries, trade and commerce. Deltaic areas present specific technical and environmental problems of their own. They are attacked by floods from all sides: the river, the sea and rainfall. Protection and exploitation of these areas drastically changes the environment, creating a vulnerable situation. In these areas there is often an apparent abundance of water.
However, in most cases this water cannot be used for any purpose because of the intrusion of saline water from various sources into the surface water and the groundwater. Deltaic areas are predominantly level without natural slopes, making the drainage of these areas another problem that is not encountered elsewhere. Read more....

Over de kwaliteit, frequentie en validatie van druksensorreeksen
(t.b.v. een optimale meetfrequentie en verwerkings- protocol voor verdrogingsmeetnet Overijssel)

Directe aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat de provincie Overijssel met de Overijsselse waterschappen (Regge en Dinkel, Velt en Vecht, Rijn en IJssel en Groot-Salland) op het punt staat een gezamenlijk meetnet in te richten voor het monitoren van de verdroging in de Overijsselse (grondwaterafhankelijke) natuurgebieden. Elk van deze partijen heeft al meer of minder lang, een meer of minder uitgebreid grondwatermeetnet dat al dan niet deels geautomatiseerd is met behulp van druksensoren. De meetfrequentie, gebruikte apparatuur, software en manier van verwerken en valideren van deze gegevens verschilt echter.


Arsenic in Groundwater, A World Problem
IAH-publicatie, gesponsord door de NHV

Op veel plekken in de wereld is verontreiniging van grondwater met arseen een probleem. Hoge concentraties van arseen in drinkwater, maar ook in irrigatiewater, kunnen leiden tot huidkanker, en aantasting van longen, nieren en lever. Bekend zijn vooral de gevallen in Bangladesh, China, India en Nepal, maar ook in Mexico en Argentinië speelt deze problematiek.

Arseen kan op natuurlijke wijze, via verwering en microbacteriële activiteit, worden geproduceerd en gemobiliseerd. Ook antropogene oorzaken, zoals drainage van metaalmijnen, grondwateronttrekking en het gebruik van arseenhoudende pesticiden in land- en bosbouw spelen een niet bescheiden rol.

Het voorkomen en de oorzaken van arseen in grondwater, alsmede de effecten op gezondheid en voedselproductie worden beschreven in een nieuwe publicatie van de Nederlandse tak van de International Association of Hydrogeologists (IAH): Arsenic in Groundwater. Het boekje presenteert een leesbare en begrijpelijke inleiding in de arseenproblematiek voor een breed wetenschappelijk opgeleid publiek. Het bevat bijdragen van gerenommeerde instituten en organisaties, zoals de British Geological Survey (BGS), het Karolinska-instituut, de Vrije Universiteit Amsterdam, en meerdere VN-organisaties: WHO, WMO, FAO en UNESCO.