Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van de schade aan gewassen die ontstaat door daling van de grondwaterstand als gevolg van de winning. Bij de
berekening van deze schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. Meestal worden voor dit doel gedetailleerde bodemkarteringen uitgevoerd, op schaal
1 : 25.000 of 1 : 10.000. De vraag die in dit artikel centraal staat is of de investering in dergelijke gedetailleerde bodemkarteringen opweegt tegen de baten, of dat met
toepassing van de landelijke bodemkaart, schaal 1 : 50.000, kan worden volstaan. Met een validatiestudie in het waterwingebied Vierlingsbeek onderzoeken we of de investering in een bodemkartering, schaal 1 : 25.000, opweegt tegen de baten in termen van toegenomen nauwkeurigheid van schadevergoedingen die voor individuele agrarische bedrijven worden berekend. Dit artikel is een vertaalde, ingekorte versie van een artikel dat wij onlangs publiceerden in het tijdschrift Geoderma Regional (Knotters en Vroon, 2015).