In dit artikel wordt ingegaan op een kwantitatieve methode voor het bepalen van ecologische
effecten van veranderingen in de oppervlaktewaterhuishouding (o.a. inlaat van rivierwater,
verandering verhouding kwel lwegzijging). Dergelijke kwantitatieve methoden zijn thans
nog schaars. De methode bestaat uit 3 stappen:
1 Berekeningen van de oppervlaktewaterkwaliteit met het model DUFLOW. ;
2 Vaststellen van tolerantieranges van plantengemeenschappen ten aanzien van waterkwaliteitsparameters;

3 Voorspellen van vegetaties van water- en oeverplanten.
Op basis van een natuurwaarderingsschaal voor de vegetaties worden de effecten beoordeeld.
Deze natuurwaarderingsschaal wordt in dit artikel niet gepresenteerd.
De ontwikkelde methode kan onder meer worden toegepast in milieu-effectrapportages bij het
beoordelen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding en effecten van
(oever)grondwaterwinning.