In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen afgesproken hun watersysteem te toetsen aan de normen voor regionale wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel heeft niet alleen de behoefte om haar watersysteem te toetsen, maar wil ook graag inzicht krijgen in de kansen op regionale wateroverlast als gevolg van een veranderend maaibeleid, herinrichting en klimaatverandering. Op basis van deze inzichten kunnen ze beter handelen in beleid, beheer en onderhoud. In dit artikel presenteren we een aanpak om de effecten van veranderingen in maaibeleid en een klimaatverandering op de kans op extreme waterstanden te kwantificeren.