In het Waterproject Ruinen is hemelwater afgekoppeld via een infiltratietransportsysteem. Op een aantal locaties zijn grondwaterstanden gemeten in een periode vóór
en ná de maatregel. Via tijdreeksanalyse met Menyanthes is de relatie geanalyseerd tussen afkoppelen en grondwaterstand. In dit artikel zullen de belangrijkste stappen
worden toegelicht. Onderwerpen die besproken worden zijn: ondiepe keileem, lineairiteit versus niet-lineairiteit, verificatie, hydrologische en fysische plausibiliteit, ruismodel en natuurlijk de resultaten. De analyse toont aan dat er in de gebieden zonder keileem sprake is van een lichte stijging van de grondwaterstanden.