De waterbeheerders in West-Nederland krijgen de komende decennia heel wat te verstouwen als gevolg van onder andere zeespiegelrijzing, bodemdaling en klimaatverandering: dát is geen nieuws. Minder duidelijk is de wijze waaróp gereageerd zou moeten worden op die ontwikkelingen. In allerlei plannen worden oplossingen louter gezocht binnen bestaande (technische) kaders, die uitgaan van het oppervlaktewatersysteem. In deze bijdrage, bedoeld als discussiestuk, laten we zien dat we het aantal oplossingsrichtingen kunnen verruimen door ook het (diepere) grondwater erbij te betrekken. Dat levert nieuwe en interessante mogelijkheden voor bestaande en toekomstige problemen. Tegelijk levert het nog meer keuzemogelijkheden, waardoor het allemaal niet makkelijker wordt, tenzij er eenduidig beste keuzen bij zitten.