In opdracht van de Technische Commissie Bodembeweging is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van klimaatvariaties op langjarige grondwaterstandsfluctuaties. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een honderdjarige simulatie met NHI LHM op basis van het historische verloop van neerslag en verdamping. Landgebruik, peilbeheer en grondwateronttrekkingen zijn constant gehouden. Zodoende kon de doorwerking van klimaatvariaties op de grondwaterstand eenduidig worden bepaald uitgaande van de huidige inrichting van Nederland. In dit artikel worden de modelresultaten beschouwd. De resultaten laten zien dat ‘grondwaterdroogte’ niet altijd hetzelfde is als ‘meteorologische droogte’. Dat komt door verschillen in de traagheid van het grondwatersysteem