Het Boetelerveld is een Natura 2000-gebied waar interne en externe maatregelen worden uitgevoerd om de voorjaarsgrondwaterstand te verhogen. Om inzicht te geven in de effecten van deze maatregelen op de waterhuishouding van de agrarische percelen rond het Boetelerveld is het Deskundigenteam Hydrologie Boetelerveld (DTHB) samengesteld, bestaande uit de 3 auteurs van dit artikel. Zij hebben een werkwijze gevolgd waarbij een bestaand regionaal model is aangepast en waarbij gebruik is gemaakt van ‘harde’ data, maar ook
van ‘zachte’ data die met grondeigenaren zelf in het veld zijn verzameld. De onzekerheden zijn vertaald naar bandbreedtes van de te verwachten effecten van de maatregelen op de GHG in de (agrarische) omgeving van het Boetelerveld en op de omvang van het intrekgebied van een specifieke, voor nutriĆ«ntenbelasting via het grondwater gevoelige, locatie. De aanpak kan als voorbeeld dienen hoe bij regionale hydrologische studies om te gaan met onzekerheden.