Beregening van landbouwgewassen in Nederland is, gezien de omvang, een ingreep in het hydrologisch systeem met veel impact voor zowel de agrarische sector zelf als de natuur. De modellering van de beslisregels die boeren hanteren om over te gaan op beregening zijn echter niet altijd adequaat. Daardoor is het draagvlak voor eventuele aanpassingen van het beregeningsbeleid beperkt. In het stroomgebied van de Drentsche Aa (hoog gewaardeerd om zijn landschappelijke en natuurwaarden) zijn in samenspraak met de agrarische sector beregeningsregels opgesteld en vertaald naar beslisregels voor beregening in de modelcode SIMGRO. De daarmee berekende beregeningshoeveelheden stemmen goed overeen met praktijkwaarnemingen. Daardoor zijn de modeluitkomsten voor de boeren acceptabel, hetgeen de basis is voor de verdere plannen om de beregening uit grondwater in dit gebied te sturen.