Waterschap Rijn en IJssel is sinds 2018 verantwoordelijk voor het maken van overstromingsscenario’s voor zijn beheersgebied. Om deze scenario’s te genereren worden nieuwe overstromingsmodellen voor alle dijkringen gemaakt. Als eerste stap heeft het waterschap samen met Deltares een pilotproject uitgevoerd waarin voor de grootste en grensoverschrijdende dijkring 48 een 1D2D model is opgezet in de D-HYDRO Suite 1D2D. Hierbij zijn de Nederlandse Rijntakken en de grote watergangen binnen de dijkring in 1D gemodelleerd en de rest van de dijkring in 2D. Het model is getest voor dijkdoorbraken in Duitsland en in Nederland en resultaten zijn op diverse manieren gevisualiseerd. Het globale overstromingsbeeld uit de simulaties is herkenbaar voor het
waterschap. Uit de studie blijkt dat de gesimuleerde overstromingen gevoelig zijn voor de gekozen schematisatie van de bressen en de bresgroeiparameters, maar nauwelijks voor de ruwheid van het maaiveld. Het gesimuleerde overstromingspatroon wordt beïnvloed door het mogelijk bezwijken van barrières in het landschap, zoals oude dijken en verhoogde snelwegen. Het waterschap zal met het 1D2D model een groot aantal scenario’s laten opstellen om inzicht te krijgen in het systeemgedrag bij dijkdoorbraken op verschillende locaties en met verschillende parameters. Dit als voorbereiding op eventuele overstromingen vanuit de grote rivieren.