Bij de discussie rond de grondwateroverlast in Heemstede staat de vraag centraal in welke mate het grondwaterpeil in de stedelijke bebouwing van Heemstede wordt beïnvloed door de structurele verhoging van de grondwaterpeilen in het duingebied ten westen van Heemstede. Een analyse van twee onafhankelijke eendaagse tijdreeksen van het grondwaterpeil demonstreert de aanwezigheid van identieke trage fluctuaties in de drainagebasis in de strandwal van Heemstede met een verschil tussen piek en dal van 35 tot 40 cm. Vergelijking van deze fluctuaties met de gemeten seizoensvariatie van de stijghoogte in het wadzandpakket op -21 m respectievelijk -31 m NAP toont aan dat de doorwerking vanuit het diepe pakket naar het freatisch peil nagenoeg volledig is. Verandering van de stgghoogte in het wadzandpakket heeft derhalve een directe invloed op het grondwaterpeil waardoor veranderingen van stijghoogte in het wadzand als gevolg van veranderingen van de stijghoogte in de nabijgelegen duinen in belangrijke mate bijdragen tot het grondwateroverlastprobleem in Heemstede.