Traditioneel is door hydrologen en micrometeorologen aan verdamping in de zomer meer aandacht gegeven dan aan verdamping in de winter. Dit is te verklaren uit het grote belang dat de landbouw heeft bij het juist voorspellen van vochttekorten in de zomer in verband met mogelijke opbrengstdalingen. De winter is echter de belangrijkste periode voor aanvulling van grondwater. Bovendien bepaalt de hydrologische balans van de winter in hoge mate de voorjaarsgrondwaterstand, die weer grote invloed heeft op het mogelijke voorkomen van plantensoorten in de natuur. Daarnaast geven berekeningen met regionale hydrologische modellen in de winter vaak een te hoge afvoer te zien. Een van de mogelijke redenen hiervoor is dat de verdamping tGdens de winterperiode onderschat wordt.