In de afgelopen jaren werd langs de binnenduinrand in Zuid- en Noord-Holland vernatting geconstateerd. Ook op grotere afstand van de duinen, tot op enkele kilometers, werd door tuinders en bollenkwekers geklaagd over vernatting van hun landerijen. Dit proces van vernatting is, naar zeggen van de kwekers, al sinds vijftien of twintig jaar gaande. De vernatting wordt gezien als een mogelijke oorzaak van opgetreden gewasschade. Op luchtfoto’s is de schade, door verkleuring van het gewas, herkenbaar aanwezig. De schade neemt een dusdanige omvang aan dat om een aantal redenen onderzoek naar de oorzaak van de vernattingsschade gewenst is. In de eerste plaats is er uiteraard de belangrijke vraag wie of wat de problematiek veroorzaakt. Daarnaast is het belangrijk de onderliggende processen te kennen zodat, indien dat gewenst wordt geacht, gericht ingegrepen kan worden. Uiteraard is daarna de schuldvraag relevant in verband met eventuele financiële claims. In dit artikel zal worden ingegaan op enkele aspecten van de hydrologische situatie die mogelijkerwijs kunnen bijdragen aan het begrijpen van lokale hydrologische processen. Wellicht dat hiermee een plausibele verklaring kan worden gegeven van de door de kwekers gesignaleerde vernatting. In dit artikel wordt alleen een hydrologisch proces toegelicht. Er is geen gebruik gemaakt van meetgegevens ter plaatse van de problematiek. De gebruikte parameterwaarden en schematisatie van de werkelijkheid zijn gebaseerd op de hydrologische ervaring van de auteur. Het artikel is daarmee dan ook bedoeld om een discussie over de ), problematiek los te maken, waarbij in een later stadium het gebruik van goede meet- en onderzoekgegevens noodzakelijk is om een stevige kwantitatieve onderbouwing te geven.