Stuwen en sluizen in waterlopen vormen een obstakel voor vissen die naar hun paaigebieden trekken. Ze scheiden de waterloop in een bovenpand en benedenpand
en veroorzaken daarmee lokaal een onoverbrugbare barrière voor vissen. Er is in Nederland een grote KRW opgave om vissen weer ongestoord te kunnen laten trekken.
Met een vispassage wordt een doorgaande route voor vissen langs deze barrières gecreëerd door bijvoorbeeld het grote verval te verdelen in een aantal kleinere vervallen
die wel overbrugbaar zijn voor vissen. In de praktijk worden vispassages vaak ontworpen, op basis van ervaring en met (te) eenvoudige rekenregels, en vervolgens
aangelegd. De juiste werking van deze vispassages wordt in veel gevallen onvoldoende onderbouwd en gemonitord. De vraag is dan of de grote financiële investeringen in
vispassages doeltreffend zijn. Tijdens het ontwerpen van een vispassage kan de voorziening vooraf met iets meer inspanning hydraulisch worden geoptimaliseerd en
getoetst. Daardoor is met grotere zekerheid een uitspraak te doen over de werking van de vispassage onder de verschillende hydraulische omstandigheden die gedurende het jaar kunnen optreden. HKV heeft daarom het gereedschap VISTRAP ontwikkeld dat een gebruiker de mogelijkheid biedt om een vispassage hydraulisch te ontwerpen en
te optimaliseren. Ook kunnen bestaande vispassages ermee getoetst worden op juist functioneren. VISTRAP is beschikbaar voor alle waterbeheerders in Nederland.