Om de Kaderrichtlijn Grondwater in Flevoland te implementeren zijn twee beleidsonderbouwende studies uitgevoerd: één gericht op effecten van onttrekkingen
op het zoet grondwaterbeheer en één gericht op de kwetsbaarheid van het grondwatersysteem voor verontreiniging (Grontmij, 2008). In dit artikel wordt de
eerste studie behandeld, waarin de draagkracht van het grondwater systeem is bepaald. Hiervoor zijn een inventarisatie van chlorideconcentratiemetingen, een
watersysteemanalyse, een 3-dimensionale zoet-zout kartering, een meetcampagne en resultaten van analytische en numerieke modelleringen geïntegreerd. Dit heeft geleid
tot meer inzicht in de ontwikkeling en de ontstaansgeschiedenis van de zoet-zout patronen en de effecten van onttrekkingen op het grondwatersysteem, uitmondend in risicokaarten bij verschillende onttrekkingsdiepten.