Stromingen

Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

Actuele stromingen
Filter op nummer

Artikel / Sija Stofberg / 2018 - 1

InPress_Blootstelling van wortelzones aan verzilting in laag Nederland en de effecten op planten

Dit artikel bevat een samenvatting van het proefschrift ‘Hydrological controls on salinity exposure and the effects on plants in lowland polders’, dat Sija Stofberg op 7 juni 2017 succesvol heeft verdedigd aan de Wageningen Universiteit. Promotoren waren Sjoerd van der Zee (Wageningen Universiteit) en Flip Witte (Vrije Universiteit Amsterdam en KWR Watercycle Research Institute).

Het proefschrift gaat in op verschillende wijzen waarop planten blootgesteld kunnen worden aan verzilting in laag Nederland, alsmede op de effecten van verhoogde zoutconcentraties op laagveenplanten. Het tweede hoofdstuk gaat in op de dikte en uitputting van zoetwaterlenzen in gebieden met zoute of brakke kwel. De volgende twee hoofdstukken richten zich op de hydrologie van kraggen (drijvende wortelmatten) in laagveengebieden, met nadruk op het identificeren van factoren die bepalend zijn voor de dynamiek. In het vijfde hoofdstuk worden de effecten van zout op plantensoorten uit het laagveen behandeld. De resultaten laten zien in welke situaties blootstelling van de wortelzones in landbouw- en natuurgebieden mogelijk is. Daarnaast wordt duidelijk dat blootstelling aan lage zoutconcentraties op relatief korte termijn effecten op laagveenplanten kan veroorzaken.

 … lees verder
Gehele artikel lezen? Login of word lid
Artikel / Sara Eeman / 2018 - 1

In Press: Dynamiek van regenwaterlenzen op zoute kwel

In dichtbevolkte kustgebieden is zoet water meestal schaars, en het grondwater veelal brak of zout. Waar het landoppervlak op of net onder de zeespiegel ligt, zijn landbouw en zoetwaternatuur vaak afhankelijk van dunne zoetwaterlenzen die zich als gevolg van een neerslagoverschot vormen op het zoute grondwater (Afbeelding 1). Het begrijpen van de dynamiek van zoetwaterlenzen is essentieel voor een duurzame voedselproductie en natuurontwikkeling onder veranderende omstandigheden, zoals zeespiegelstijging en klimaatverandering. De mengzone tussen een regenwaterlens en het zoute grondwater is relatief dik, waardoor het denkmodel van een scherp grensvlak niet realistisch is en het gedrag van de mengzone zelf ook van belang is. In mijn promotieonderzoek heb ik daarom sturende factoren en de dynamiek van dunne lenzen en bijbehorende mengzone onderzocht.

 … lees verder
Gehele artikel lezen? Login of word lid
Verslag / Bert-Jan van Weeren en Michelle Talsma / 2018 - 1

In press: Down to Earth - Remote Sensing

Remote sensing heeft een tijd geleden al zijn intrede gedaan in het waterbeheer. We kennen de weersatellieten, maar bijvoorbeeld ook landgebruik en de toestand van gewassen kan door middel van remote sensing informatie worden bepaald. Vijf jaar na de NHV-Voorjaarsbijeenkomst 2012 ‘Hydrology from Air and Space’ is er op initiatief van het SAT-WATER programma binnen STOWA de samenwerking met de NHV gezocht en een symposium over remote sensing en waterbeheer georganiseerd. Tijdens het NHV-STOWA-symposium op 30 november 2017 zijn meer recente ontwikkelingen op het vlak van remote sensing, hydrologie en waterbeheer toegelicht. We blikten met deskundigen en gebruikers kort terug en met name vooruit op toepassingen van remote sensing informatie voor: kwantitatief waterbeheer, waterkeringen, waterkwaliteit en bodemdaling. Het vergaren van data vanuit de lucht met behulp van drones, vliegtuigen of satellieten kan het waterbeheer vooruit helpen én kosten besparen, zo bleek tijdens deze dag. Zeker als vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd en een aantal technische hobbels worden genomen.

 … lees verder
Gehele artikel lezen? Login of word lid