Stromingen 1995
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 1995 - 2

inhoudsopgave 1995-2

Lees artikel
Redactioneel / Stromingenredactie / 1995 - 2

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 1995 - 2

Afhankelijkheid van parameters in grondwatermodellen

Het aantal vrijheidsgraden van een grondwatermodel (het aantal knoppen waaraan onafhankelijk gedraaid kan worden) is altijd kleiner dan het aantal fwischeparameters dat als invoer nodig is. Voor gevoeligheidsanalyses en voor het afregelen van modellen is het handig om te weten hoe de parameters samenhangen. Er zijn verschillende nwgelijkheden om daar achter te komen. In dit artikel wordt DIMENSIE-ANALYSE toegepast op een gestileerde versie van een model van de winplaats Immerloopark. Met name wordt er gekeken naar de gevoeligheid van de oppervlakte van verblijftijdzones.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / D.L.J. Heikens, T.C.M. van Dort & J. J. van der Sommen / 1995 - 2

De waarde van hydrologische systeem-analyse

Lees artikel
Artikel / X.T. Ngo / 1995 - 2

Een praktische toepassing van het gekoppelde model Modufiow

In een eerder artikel is de theoretische achtergrond van het gekoppelde model MODUFLOW beschreven. Tevens zyn ook twee eenvoudige toepassingen van het model behandeld. In dit artikel wordt verder ingegaan op een praktische toepassing van het model ODUFLOW. Ten behoeve van de compensatie van de grondwaterstandsdaling die wordt veroorzaakt door de toekomstige waterwinning Rodennwrs te Denekamp, is een ontwerp van een wateraanvoerplan gemaakt. De aanvoersloten samen met het omleidingskanaal en de bijbehorende kunstwerken zijn in het gekoppelde nwdel met behulp van DUFLOWgemodelleerd. Hiermee wordt de variatie in het oppervlaktewaterpeil en de stroming in het slotenstelsel gesimuleerd. Vervolgens is dit samengevoegd in het nwdel MODUFLOW. De berekening is uitgevoerd voor een droge periode van 1989. In deze periode speelt de interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater een grote rol. Verschillende aanvoervarianten zrJn doorgerekend. Uit de berekeningsresultaten blykt dat door het simuleren van de dynamische interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwatersysteem een betere waterbalans van het hydrologische systeem wordt verkregen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / S. van der Schaaf / 1995 - 2

Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied

Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel. Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal daarom een ontwateringssysteem bij voorkeur zo ontwerpen, dat aan de ontwateringseisen die voortvloeien uit de bestemming van het gebied wordt voldaan, zonder dat meer water wordt afgevoerd dan strikt noodzakelijk is. Verhoging van de ontwateringsbasis is daarbij een voor de hand liggende mogelijkheid. Dit leidt behalve tot een hogere gemiddelde grondwaterstand echter ook tot verminderde (grondwaterlberging en daardoor tot een toename van de ereiste ontwateringscapaciteit. In veel gevallen zal zo de afstand tussen de ontwateringsmiddelen onaanvaardbaar klein worden. Een alternatief is een automatisch gereguleerd ontwateringssysteem met diepe (tijdelijke) ontwateringsbasis, dat alleen werkt als er grondwater moet worden afgevoerd en zichzelf uitschakelt als dat niet nodig is.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / A.A. Kos & H.W. Grobbe / 1995 - 2

Help, het park verdrinkt

In Amsterdam is in verschillende parken sprake van wateroverlast. Dit heeft onder meer ontworteling van bonten en onbegaanbaarheid van paden tijdens natte perioden tot gevolg. De wateroverlast is te wijten aan de lage ligging van deparken ten opzichte van de omgeving, de hoge grondwaterstanden en slecht doorlatende ondergrond alsmede de (ongelUke) zettingen. Mogelijke oplossingen om wateroverlast tegen te gaan zGn het ophogen van het maaiveld (wordt reeds toegepast) en/of het instellen van lagere peilen in de vcvers van de parken. Beide oplossingen gaan gepaard met extra zetting waardoor het park ten opzichte van zyn omgeving steeds dieper wegzakt. Bovendien treden er bij laatstgenoemde maatregel, die het meest snel en goedkoop is uit te voeren, grondwaterstandsverlagingen in de omgeving op. Dit kan voor de funderingen van aan het park grenzende woningen desastreuze gevolgen hebben.

 … lees verder
Lees artikel
Essay / C. Paauwe / 1995 - 2

De onderzoekschool hydrologie

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Rene van Lotringen / 1995 - 2

Brieven, reactie op 'Van Wichelroe naar Wetenschap'

Lees artikel
Verslag / Michael van der Valk / 1995 - 2

Bijeenkomsten: Micro-Fem gebruikersdag 12 april 1995, Agorazaal Amsterdam

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1995 - 2

Hatsi-kD 3 tm 6: Waar blijft ons REGENWATER eigenlijk?

Lees artikel
Overig / / 1995 - 2

Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied

Lees artikel
Overig / / 1995 - 2

Waterdicht

Lees artikel
Redactioneel / De redactie / 1995 - 1

Het vakblad voor hydrologen is er!!

Lees artikel
Artikel / J. de Vries / 1995 - 1

Van Wichelroe naar wetenschap: de ontwikkeling van de grondwaterhydrologie rond de eeuwwisseling

Terwijl de klassieke natuurkunde aan het einde van de vorige eeuw vrijwel 'klaar'was, en bijvoorbeeld voor de berekening van electromagnetische velden een degelijke theoretische grondslag beschikbaar was, moest de ingenieur of geoloog, die met zoiets banaals als grondwater werkte, zich behelpen met de zogenaamde 'regelen der wetenschap' die deels uit klinkklare onzin bestonden. De kennis was fragmentarisch, nog gedeeltelijk wortelend in een occulte oorsprong, en men had derhalve tot aan het begin van deze eeuw moeite om de waargenomen verschijnselen binnen een algemene theorie te verklaren. Het zou uiteindelijk het grondwateronderzoek ten behoeve van de drinkwatervoorziening zijn waardoor de ontwikkeling van de hydrologie als wetenschap in ons land werd gestimuleerd.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Han Runhaar, G.P. Beugelink en R. Ruytenberg / 1995 - 1

Verdroging en de gewenste grondwatersituatie

Sinds het einde van de jaren tachtig mag de verdroging van de natuur in Nederland rekenen op een toenemende belangstelling in beleidskringen. Deze ontwikkeling is op zich verheugend, omdat hiermee de kans toeneemt dat er ook daadwerkelijk oplossingen worden gevonden voor een probleem waarmee terreinbeheerders al vele tientallen jaren in toenemende mate te maken hebben. Een minder gewenste ontwikkeling is dat daarbij het begrip verdroging steeds ruimer gedefinieerd wordt. Deze inflatie van het begrip verdroging zal de geloofwaardigheid van het milieuthema niet ten goede komen. Voorgesteld wordt het begrip verdroging voor te behouden aan natuurgebieden, waar grondwaterstandsdaling en het wegvallen van kwel vrijwel altijd als ongewenst beschouwd worden. In overige gebieden zou beter gesproken kunnen worden van een verschil tussen de feitelijke en de gewenste grondwatersituatie, waarbij de gewenste grondwatersituatie niet alleen afhankelijk is van de wensen vanuit natuurbeheer, maar ook vanuit andere maatschappelijke sektoren.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Willem Jan Zaadnoordijk en Peter Wonink / 1995 - 1

Zettingen bij grootschalige ingrepen in de grondwaterstroming

Grondwaterstandsverlagingen kunnen zettingen van de ondergrond ten gevolge hebben. Deze zettingen zijn één van de effecten van ingrepen in de geohydrologie. Bij studies waarin verschillende alternatieven voor grootschalige ingrepen in de geohydrologie worden uergeleken is het belangrijk om de mogelijk optredende zettingen eficiënt te kunnen bepalen. Daartoe heeft IWACO het programma CONSOL ontwikkeld. CONSOL berekent zowel de zettingen na een bepaalde tijd als de eindzettingen. Het programma is zodanig opgezet dat het tezamen met een model van de grondwaterstroming gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een TRIWACO model). CONSOL gebruikt de uitvoer van het model als invoer en berekent daarmee de zettingen in het hele modelgebied. De zettingen kunnen gevisualiseerd worden met de grafische programmatuur van het grondwaterstromingssimulatiepakket. Ook is het mogelijk de resultaten verder te verwerken, bijvoorbeeld in een GIS (Geografisch Informatie Systeem). Voor een denkbeeldige situatie zijn de zettingen berekend met het programma CONSOL. De zettingen zijn het gevolg van een nieuwe grondwateronttrekking, die nabij een rivier gepland is.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Hans Hooghart / 1995 - 1

Onzekerheid in grondwatermodellering

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1995 - 1

Hatsi-kD 1 tm 2: Leeftijdverdeling grondwater

Lees artikel
Boekbespreking / Harry Boukes / 1995 - 1

On convolutional processes and dispersive groundwater flow'

Lees artikel
Overig / / 1995 - 1

inhoudsopgave

Lees artikel
Overig / Harry Boukes / 1995 - 1

Waterdicht

Lees artikel