Stromingen 2005
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 2005 - 4

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2005 - 4

Voorwoord

Lees artikel
Artikel / Jacco van der Gaast en Harry Massop / 2005 - 4

Hoe nauwkeurig is de grondwatertrap op buislocaties te bepalen

Lees artikel
Artikel / Martin Knotter en Peter Jansen / 2005 - 4

Honderd jaar verdroging in kaart

Lees artikel
Artikel / Marcel de Wit, Rolf van der Veen en Leo van Hal / 2005 - 4

Het samenvallen van hoogwatergolven op de Maas en zijrivieren

Lees artikel
Artikel / M.J.H. Pastoors en K. Kovar / 2005 - 4

Koppeling van dynamisch verzadigd en onverzadigd grondwatermodel

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes en Joost Heijkers / 2005 - 4

Bijeenkomsten

Wat willen het consortium en de waterbeheerders nu eigenlijk? Verslag van bijeenkomst van waterschapshydrologen en TNO, WLDelf hydraulics Alterra, georganiseerd door STOWA

 … lees verder
Lees artikel
Korte golf / Frans van der Ven en Michael van der Valk / 2005 - 4

Korte Golf

Lees artikel
Rare Reeksen / Hans Leenen / 2005 - 4

Rare reeksen

Lees artikel
Aquapodium promovendis / Franck Hogervorst / 2005 - 4

Aquapodium promovendis

Snel reagerende grondwaterstanden in zandgronden door preferente stroming en luchtinsluiting

 … lees verder
Lees artikel
Overig / / 2005 - 4

Ingezonden mededeling IAHS publications

Lees artikel
Overig / L.A. Bruijnzeel / 2005 - 4

Brief ontbossing en overstroming

Reactie op het door FAO en CIFOR uitgebrachte rapport 'Forests and floods' en het daarover gepubliceerde artikel in het NRC Handelsblad

 … lees verder
Lees artikel
Redactioneel / Michael van der Valk / 2005 - 3

Redactioneel: Voorwoord

Lees artikel
Artikel / Kees van Beek, Harrie Timmer & Bert-Rik de Zwart / 2005 - 3

Aanwezigheid van deeltjes in onttrokken grondwater

Ontrokken grondwater uit anaërobe (semi)spanningspakketten bevat deeltjes. Dit blijkt uit onderzoek naar het optreden van mechanische putverstopping in dit type pakket, waarbij deze deeltjes accumuleren op de boorgatwand. Van de aanwezigheid van minerale en organische deeltjes, van ongeveer 1 tot 20 μm groot, is in de nationale hydrologische literatuur nog geen melding gemaakt, en in de internationale literatuur slechts sporadisch. In deze bijdrage karakteriseren wij deze deeltjes aan de hand van aard, concentratie en korrelgrootteverdeling.Ook het gedrag van deeltjes in watervoerende pakketten wordt beschreven. Consequenties van de aanwezigheid van deeltjes voor het optreden van mechanische putverstopping komen niet aan de orde.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Frank Smits en Arie Biesheuvel / 2005 - 3

Een eenvoudige manier om met PEST numerieke grondwatermodellen te kalibreren: de routine 'Multiply'

Lees artikel
Essay / Emiel van Loon / 2005 - 3

Vragen naar aanleiding van de KNAW studie hydrologie

Lees artikel
Essay / Joost Heijkers / 2005 - 3

Opinie: Een numeriek, ruimtelijk verdeeld model is de beste voorspeller van grondwaterstandsfluctuatie-statistieken

Lees artikel
Boekbespreking / Michael R. van der Valk / 2005 - 3

'River Processes An Introduction to Fluvial Dynamics', Robert, 2005

Lees artikel
Boekbespreking / Rienke Groot & Frank Smits / 2005 - 3

Erratum

Lees artikel
Aquapodium promovendis / Adriaan J. Teuling / 2005 - 3

Aquapodium promovendis: 'Aspecten van bodemvochtdynamiek en implicaties voor procesparameterisatie'

Lees artikel
Overig / / 2005 - 3

Aanwezigheid van deeltjes in onttrokken grondwater

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2005 - 2

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2005 - 2

Water en lucht

Lees artikel
Artikel / Lies Peters en Jasper Griffioen / 2005 - 2

Poriewaterstroming en - transport op perceelschaal: Quasi-2D versus 2D benadering

Lees artikel
Artikel / Joachim Rozemeijer en Frans van Geer / 2005 - 2

Meetnetoptimalisatie: Naar een kosteneffectieve strategie voor de monitoring van grondwaterkwaliteit

Overheid, natuurorganisaties, projectontwikkelaars en onderzoeksinstituten spenderen jaarlijks miljoenen Euro$ aan monitoring van de kwaliteit van het freatische grondwater. De belangrijkste doelstellingen van deze monitoringsinspanningen zijn het bepalen van de huidige kwaliteit van het freatische grondwater en het detecteren van daarin eventueel aanwezige trendmatige veranderingen. Uit onderzoek van TNO is gebleken, dat de huidige praktijk van monitoring vaak verre van efficiënt is. In dit artikel wordt beschreven hoe meetnetbeheerders de kosten aanzienlijk kunnen terugbrengen door een kosteneffectieve monitoringsstrategie te bepalen en door de variatie in de meetgegevens te reduceren.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Hanneke van der Klis, Wim Courage en Ferdinand Diermanse / 2005 - 2

Hoe klein zijn onze kansen? Een probalistische toolbox voor analyse van extreme waarden

Om goed voorbereid te zijn op extreme gebeurtenissen, zoals hoge rivierwaterstanden of extreme neerslag, is het van belang te weten met welke kans dergelijke gebeurtenissen voorkomen. In de regel is slechts een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar om deze schatting op te baseren. Om zoveel mogelijk kennis over de fysica in de schatting te betrekken zijn verschillende methoden ontwikkeld om met behulp van fysisch gebaseerde simulatiemodellen extreme waarden analyses uit te voeren. TNO Bouw heeft een probabilistische toolbox ontwikkeld, ProBox, waarmee verschillende methoden makkelijk toegankelijk worden. In dit artikel laten we zien dat ProBox ook toepasbaar is binnen de hydrologie, dit doen we aan de hand van een case study over extreme waterstanden in het IJsselmeer.

 … lees verder
Lees artikel
Reactie & weerwoord / Jouke Velstra, Hank Vermulst en Willem Jan Zaadnoordijk / 2005 - 2

Reactie en Weerwoord op: 'Samen'

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2005 - 2

Sterk Water: De Hollandse Waterlinie

Lees artikel
Rare Reeksen / Perry de Louw en Roelof Stuurman / 2005 - 2

De 'fluctuatieloze' stijghoogte

Lees artikel
Aquapodium promovendis / Jasper Vrugt / 2005 - 2

Auapodium promovendis

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2005 - 1

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2005 - 1

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / P.A. Finke, D.J. Brus, M.F.P. Bierkens,T. Hoogland, M. Knotters en F. de Vries / 2005 - 1

Kartering van de grondwaterdynamiek met behulp van geo-informatie van hoge resolutie

Gedurende de laatste jaren is voor een groot deel van Nederland de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50.000, geactualiseerd. Naast de grondwatertrappen is ook andere informatie over de grondwaterdynamiek verzameld, om daarmee te kunnen voorzien in de wensen van de gebruikers. Digitaal beschikbare geo-informatie van hoge resolutie speelde een belangrijke rol bij de actualisatie. In dit artikel beschrijven wij het omvangrijke actualisatieproject, waarbij wij aandacht besteden aan de validatie van de nauwkeurigheid van de oude en nieuwe kaarten en aan de afweging tussen kosten en kwaliteit bij de actualisatie.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Mark Bakker / 2005 - 1

Verrassende uitkomsten in stromingen: Te ver doorschietende stroomlijnen

Al drie keer eerder werden verrassende uitkomsten in stromingen gepresenteerd in dit blad. In deze korte notitie wordt nog een uitkomst besproken die wellicht als verrassend omschreven mag worden. Het betreft de vorm van het intrekgebied van een put in een uniforme stroming, waarbij de put achter een ondoorlatende cilinder ligt.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Joost Heijkers en Teun Wendt / 2005 - 1

Stedelijk-hydrologische modellering: Beleidsmatige problematiek, aanpak en eerste resultaten

Lees artikel
Artikel / A.A. Veldhuizen en P.E.V. van Walsum / 2005 - 1

Faalkansanalyse Langbroekerwetering: een toepassing van de stochastenmethode

In hydrologenland is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de methode om faalkansen van watersystemen te bepalen. Er zijn op dit gebied twee 'scholen'die beide gebruik maken van statistieken. De ene school propageert het maken van een statistische analyse van alleen de uitkomstenwan modellen of metingen met behulp van de statistieken van extremen (Gumbel,1958). De andere school beweert dat de verschillende drijvende krachten achter een faalmechanisme (bijvoorbeeld neerslag) in termen van kansen kunnen worden aangegeven en als invoer kunnen dienen voor modelberekeningen: de stochastenmethode (De Graaff en Versteeg, 2000). In opdracht van de Unie van Waterschappen wordt hierover een vergelijkend warenonderzoek uitgevoerd. Dit artikel gaat hier niet op in, maar is een voorbeeld van de toepassing van de tweede methode. De methode is toegepast op het Langbroekerweteringgebied, dat wordt ingesloten door de Kromme Rijn aan de westkant, de rivier de Lek aan de zuidkant en de Utrechtse Heuvelrug aan de noordoostkant. Daarbij is gebruik gemaakt van het bestaande gekalibreerde SIMGRO-model van het gebied (Hermans e.a., 2004; Van Walsum e.a., 2004). De mechanismen die in dit gebied kunnen leiden tot het falen van het systeem zijn: de neerslaghoeveelheid, de neerslagintensiteit, de beschikbare berging in bodem en oppervlaktewater en de rivierwaterstand in de Lek. Van elk van deze mechanismen is een kansverdeling opgesteld. Alle mogelijke combinaties (in totaal bijna 1000per scenario) zijn doorgerekend met het SIMGROmodel. De modeluitkomsten zijn vervolgens gebruikt om een faalkanskaart te construeren.Deze kaart is getoetst aan de werknormen van de Unie van Waterschappen voor het huidige klimaat, het middenscenario 2050 en het maximumscenario 2050 (KNMI, 2003).

 … lees verder
Lees artikel
Essay / Frank van der Bolt, Chris te Stroet en Lennart Silvis / 2005 - 1

Brieven: Reactie op Opinie in Stromingen 10 (2004), nr 4

Lees artikel
Verslag / Theo Olsthorn en Frank Smits / 2005 - 1

Bijeenkomst: Hydrologische avonturen in Tsjechie

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk, Kees Maas, Harry Boukes & Frank Smits / 2005 - 1

Meerdere boekbesprekingen

Modeling orbital induced variations in circum-Mediterranean climate', 'Propagation of Droughts Through Groundwater Systems, illustrated in the Pang (UK) and Upper-Gudiana (ES) catchments', 'Urban Groundwater Pollution', 'Geheim van het Getij'

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk, Kees Maas, Harry Boukes & Frank Smits / 2005 - 1

Meerdere boekbesprekingen

Modeling orbital induced variations in circum-Mediterranean climate', 'Propagation of Droughts Through Groundwater Systems, illustrated in the Pang (UK) and Upper-Gudiana (ES) catchments', 'Urban Groundwater Pollution', 'Geheim van het Getij',

 … lees verder
Lees artikel