Stromingen 2007
Filter op nummer

Essay / Joost Heijkers / 2007 - 4

Opinie: Het NHMI: Fantastische Ontwikkeling, Ouwe Wijn in Nieuwe Zakken of een Noodzakelijk Kwaad?

Lees artikel
Verslag / Vincent Post; Mark Bakker / 2007 - 4

Meerdere verslagen

'Klimaat en hydrologie: Bedreiging of kans?', ' Het nationaal hydrologisch modelinstrumentarium met een zijdelingse blik op de waterschappen'

 … lees verder
Lees artikel
Korte golf / Huub Savenije, Gé van den Eertwegh, Joost Heijkers & Michelle Talsma / 2007 - 4

Meerdere verslagen

Korte golf: Adviesgroep Modellering, Hydrologieprijs 2004-2006, EGU Henry Darcy Medal 2008 voor Huub Savenije, Hoe voorspelbaar zijn hydrologische voorspellingen?

 … lees verder
Lees artikel
Redactioneel / Frank Smits, Hasn Hakvoort, Jos von Asmuth & Joost Heijkers / 2007 - 3

Een nieuw en positief geluid

Lees artikel
Artikel / Harry Boukes / 2007 - 3

Het uitwerken van een pompproef die nooit is uitgevoerd

Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen. Tot in de jaren tachtig was het opnemen van een grondwaterstand per definitie handwerk, daarna kwamen electronische drukopnemers op de markt. De laatste jaren maakt Brabant Water gebruik van deze drukopnemers om in specifieke gevallen de afpomping in een verstoppende pompput te monitoren. Deze drukopnemers monitoren niet alleen de afpomping (dat is de waterstandsverlaging in het filter waarin de pomp hangt), maar ook de verlagingen wanneer een naburige pompput aanschakelt. Dat zijn de gegevens die we nodig hadden om een pompproef uit te werken. Deze kunnen we nu dus gewoon verkrijgen door in de dagelijkse exploitatie van een pompstation een aantal keren te schakelen, en de gemeten verlagingen te interpreteren.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Joris Schaap en Pim Dik / 2007 - 3

MetaSWAP meet zich met SWAP

Simulatie van de onverzadigde zone voor regionale en nationale modellen

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 2007 - 3

Vechten om het water in de grond

Een kleine geschiedenis van de geohydrologie in Nederland, in het bijzonder in relatie tot de drinkwatervoorziening en de TU Delft

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Jan Wesseling, Cathelijne Stoof, Coen Ritsema, Klaas Oostindie en Louis Dekker / 2007 - 3

Wat is de kans op neerslag in Wageningen

Dit artikel beschrijft de neerslagreeks van 1974–2006 van het meteostation van Wageningen Universiteit (Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit). De neerslagreeks wordt grafisch gepresenteerd en er wordt een verdeling gemaakt aan de hand van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Ook wordt de verdeling van de dagelijkse hoeveelheid neerslag geanalyseerd en wordt per dag gekeken hoe groot de kans op neerslag is.

 … lees verder
Lees artikel
Reactie & weerwoord / Harry Boukes / Johan Valstar / 2007 - 3

Brieven

Lees artikel
Boekbespreking / Frank Smits / 2007 - 3

Fluoride in Drinking-water

Lees artikel
Korte golf / / 2007 - 3

Korte golf - één Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Lees artikel
Korte golf / Huub Savenije en Jan-Anne Boswinkel / 2007 - 3

Recente activiteiten IAHS en de Nederlandse inbreng

Lees artikel
Erratum / Bertus de Graaf en Matthijs van den Brink / 2007 - 3

Erratum

Lees artikel
Overig / Harry Boukes / 2007 - 3

Voortgang vernieuwing NHV

Lees artikel
Overig / / 2007 - 3

Korte golf - één Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2007 - 2

Actie!

Lees artikel
Artikel / Jan Stijnen / 2007 - 2

Bergen met onzekerheden

Eén van de grote uitdagingen in het Nederlandse waterbeleid is hoe kan worden omgegaan met een teveel aan water in ons land. Dit geldt bijvoorbeeld voor extreem hoge rivierafvoeren vanuit Duitsland of België die in Nederland tot overstromingen leiden. Een mogelijke maatregel om die overstromingen te voorkomen is de inzet van noodoverloopgebieden. Deze optie heeft lange tijd in de politieke belangstelling gestaan en werd beschouwd als een ‘nuttige en noodzakelijke’ aanvulling op het bestaande veiligheidsbeleid tegen overstromingen. Nadat de gevolgen van onzekerheden voor de effectiviteit en het economisch rendement in beeld waren gebracht, bleken noodoverloopgebieden minder perspectief te bieden dan gedacht. Inmiddels is de ruimtelijke reservering van deze gebieden langs de Rijntakken in beleidsnota’s geschrapt. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de rol die onzekerheden bij de beoordeling van noodoverloopgebieden hebben gespeeld. Ook wordt kort op de gevolgen voor het veiligheidsbeleid ingegaan.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Johan Valstar / 2007 - 2

IJken met de representermethode

Verduidelijking werking representermethode

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / Harry Boukes / 2007 - 2

Water bron van leven en ontwikkeling / Soil and Groundwater Contamination

Lees artikel
Boekbespreking / Eliane Blomen / 2007 - 2

Natural arsenic in groundwater'

Lees artikel
Boekbespreking / Marcel van der Perk / 2007 - 2

Soil and Water Contamination'

Lees artikel
Korte golf / Martin Knotters en Joost Heijkers / 2007 - 2

Onzekerheid in de hydrologie- hoe nu verder

Lees artikel
Overig / Redactie STROMINGEN, bestuur NHV, Kees Maas / 2007 - 2

Een nieuwe NHV - Waarom en wat

Oproep tot leden tot evaluatie werking NHV

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Jan van Bakel / 2007 - 2

In memoriam dr. L.F. Ernst

Lees artikel
Overig / Wim de Lange / 2007 - 2

Brieven - Grondwater moet je ruim(telijk) zien

Lees artikel
Overig / Jan van Bakel / 2007 - 2

Opheffen van onderbemalingen: het kind met het badwater weggooien?

Lees artikel
Redactioneel / jos Von Asmuth / 2007 - 1

Redactioneel: Klimaatverandering en onzekerheid

Lees artikel
Redactioneel / Jos van Asmuth / 2007 - 1

Klimaatverandering en onzekerheid

Lees artikel
Artikel / Harry Boukes / 2007 - 1

Evaluatie voorspellingsberekeningen Vierlingsbeek 1989 en 1995

Om gevoel te krijgen voor de ernst van de nitraatproblematiek voor de freatische winning op pompstation Vierlingsbeek, zijn er in 1989 en 1995 voorspellingsberekeningen uitgevoerd naar de te verwachten concentraties nitraat en andere mestgerelateerde parameters. In 2006 deed de mogelijkheid zich voor om te evalueren in hoeverre de concentraties op het pompstation zich hebben ontwikkeld conform de voorspellingen. Zoals meestal zijn sommige dingen goed en andere dingen minder goed gegaan. De nitraatconcentratie houdt zich qua orde van grootte vrij goed aan het voorspelde lijntje, sulfaat en calcium opvallend goed. Voorspelde ontwikkelingen lijken echter trager op te treden dan de berekening voorzag. Daarnaast is er nog geen enkel signaal dat de pyrietbuffer in de bodem opraakt. Het succes van de berekeningen is vooral dat de verwachtingen uit de jaren tachtig ten aanzien van nitraat konden worden bijgesteld, waardoor het beheer op en rond het pompstation beter op de werkelijkheid kon worden afgestemd. Opmerkelijk is dat het feitelijke probleem van overbemesting en pyriet (namelijk normoverschrijding voor nikkel, dat vrijkomt bij de afbraak van pyriet) in de voorspellingsberekeningen helemaal niet aan de orde is geweest.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Cees van Woerkum en Martin Knotters / 2007 - 1

Ik voel nattigheid

Risicoperceptie en risicocommunicatie bij waterbeheer in de agrarische sector

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wybrand van Ellen / 2007 - 1

Waterbeheer in Spanje

“Afrika begint achter de Pyreneeën.” In een tijd waarin de Europese Unie zich steeds verder uitstrekt, is dit een uitspraak die bij velen tot gefronste wenkbrauwen zal leiden, maar, afgaande op Nederlandse persberichten, hydrologisch bezien te verdedigen is. Iedereen in Nederland die het nieuws een beetje volgt, weet dat Spanje één van de landen in Europa is die het hardst getroffen worden door het veranderende klimaat. Terecht zijn waterschaarste en desertificatie fenomenen die met welhaast beangstigende regelmaat de Spaanse pers halen. Maar zijn dit de enige of slechts de ernstigste problemen waar Spaanse hydrologen oplossingen voor moeten zien te vinden? Is de oorzaak van deze problemen eenduidig aan te wijzen? En als men nu al zulke ernstige waterproblemen heeft, hoe denkt men dan in Spanje de verwachte klimaatsverandering het hoofd te kunnen bieden? Dit artikel poogt een beeld te geven van de huidige situatie met betrekking tot waterbeheer in Spanje

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Eliane Blomen / Harry Boukes / 2007 - 1

Bijeenkomsten: Arsenic in groundwater – a world problem / Ruimte voor onzekerheid

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2007 - 1

Historicke a soucasne povodne v ceske repulice

Overzicht van historische en recente overstromingen in Tsjechië

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2007 - 1

Jalvigyan Sameeksha (Hydrology Review)

Hydrology Review

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Frank Smits / 2007 - 1

Smart Water Solutions / Smart Sanitation Solutions

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2007 - 1

Groundwater and Human Development

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2007 - 1

Climate and Hydrology in Mountain Areas

Lees artikel