Stromingen 2008
Filter op nummer

Artikel / A.J.J. Vergroesen, W.J. de Lange, A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel & M.J.H. Pastoors / 2008 - 4

Bepaling van freatischelekweerstanden in het NHI fase 1+

Dit artikel beschrijft een methode om op basis van GIS-bestanden de drainage relaties tussen het grondwater en de aanwezige oppervlaktewaterstelsels te berekenen voor vierkante elementen (bijvoorbeeld MODFLOW cellen). De methode, die in NHI-Fase 1 is gehanteerd, is in Fase 1+ verbeterd. Dit artikel geeft ook aan dat de methode in NHI-fase1+ op onderdelen nog onvoldoende is. Dat zal verbeterd worden in fase 2 van het NHI-project. In de hier beschreven methode worden lijnvormige drainage stelsels omgezet naar representatieve parameters per vierkant. Het deel van het grondwater systeem waarin deze drainagestelsels werken, wordt in modelleer termen vaak het topsysteem genoemd. Wij richten ons hierbij op de omrekening van de effecten van de drie belangrijkste drainagestelsels (primair, secundair en tertiair).

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Bart Goes & Jarno Verkaik / 2008 - 4

Berekening van verz. grondwaterstroming met het NHI

Lees artikel
Artikel / A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel, T. Kroon, F. de Vries & H.Th.L. Massop / 2008 - 4

Conceptualisatie en parameterisatiein het NHI

Lees artikel
Artikel / Johan Lermytte & Paul Thomas / 2008 - 4

Het VlaamsGrondwatermodel, toepasbaar van regionale tot lokale schaal

Lees artikel
Artikel / Joost Delsman en Geert Prinsen / 2008 - 4

Oppervlaktewater in hetNationaal Hydrologisch Instrumentarium

Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, het NHI, is niet alleen een grondwatermodel, maar kent daarnaast een belangrijke oppervlaktewatercomponent. Met de oppervlaktewatercomponent kan de dynamische uitwisseling tussen grond- en oppervlaktewater worden berekend. Het stelt het NHI in staat vragen te beantwoorden rond waterverdeling (oppervlaktewatertekorten), stofstromen (verblijftijden) en ecologie (systeemvreemd water). Oppervlaktewater wordt in het NHI momenteel gemodelleerd met de modellen MOZART (Model voor de Onverzadigde Zone voor landelijke Analyses en Regionale Toepassingen), voor het regionale oppervlaktewater, en het DistributieModel, afgekort DM, voor het hoofdwatersysteem. De modellen zijn iteratief gekoppeld met MODFLOW– MetaSWAP. De rekentijdstap van MOZART en DM is één decade, in tegenstelling tot de rekentijdstad van MODFLOW-MetaSWAP van één dag. De relatief grote tijdstap komt mede voort uit het modelconcept van DM, dat ervan uitgaat dat water zich in één tijdstap in het gehele hoofdwatersysteem kan verplaatsen. Dit artikel beschrijft de modelconcepten waarmee het gedrag van het oppervlaktewater is beschreven. Daarnaast beschrijft het artikel de totstandkoming van de landsdekkende schematisatie van de beide modellen. Het artikel probeert aan te geven welke vragen met het instrumentarium kunnen worden beantwoord, welke informatie met het NHI beschikbaar komt voor gebruikers en wat momenteel de ideeën zijn over toekomstige ontwikkelingen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Bart Goes en Jarno Verkaik / 2008 - 4

Berekening van verzadigde grondwaterstroming met het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Lees artikel
Artikel / A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel, T. Kroon, F. de Vries en H.Th.L. Massop / 2008 - 4

Conceptualisatie en parameterisatiein van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI

Lees artikel
Essay / Neno Kukuric / 2008 - 4

NHI? NHI!

Lees artikel
Overig / / 2008 - 4

Special issue NHI - Stromingen_jrg_14,_nummer_4

Lees artikel
Overig / Frank Smits / 2008 - 4

Huiswerk

Lees artikel
Overig / Neno Kukuric / 2008 - 4

NHI? NHI!

Lees artikel
Overig / Joost Delsman en Geert Prinsen / 2008 - 4

Oppervlaktewater in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Lees artikel
Overig / A.J.J. Vergroesen, W.J. de Lange, A.A. Veldhuizen, P.J.T. van Bakel en M.J.H. Pastoors / 2008 - 4

Bepaling van freatische lekweerstanden in het NHI fase 1+

Lees artikel
Overig / Johan Lermytte en Paul Thomas / 2008 - 4

Het Vlaams Grondwatermodel, toepasbaar van regionale tot lokale schaal

Lees artikel
Redactioneel / Joost Heijkers / 2008 - 3

Verandering

Lees artikel
Artikel / Theo Olsthorn / 2008 - 3

Wichelen

Lees artikel
Artikel / Paul van Walsum, Ab Veldhuizen en Joost Heijkers / 2008 - 3

SIMGRO6 - we maken de balans op - Deel 1

De artikelen in Stromingen betreffende MetaSWAP en de koppeling SIMGROMODFLOW hebben wellicht de indruk gewekt dat SIMGRO is gedesintegreerd van een integraal modelinstrumentarium waarmee dynamisch aan grondwater, oppervlaktewater en bodemvocht kan worden gerekend, tot de schatter van de grondwateraanvulling voor MODFLOW. Niets is echter minder waar. Je zou met recht kunnen zeggen dat SIMGRO het MODFLOW concept voor verzadigde grondwaterstroming heeft ingelijfd. In dit artikel willen we de lezer deelgenoot maken van de ontwikkelingen die SIMGRO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en schetsen we via die weg hopelijk het unieke karakter van een van Nederlands oudste, en tevens meest geavanceerde hydrologische modelinstrumentaria. In dit eerste deel van een tweeluik geven we een overzicht van SIMGRO6 als modulair systeem.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Paul van Walsum, Ab Veldhuizen en Joost Heijkers / 2008 - 3

SIMGRO6 - we maken de balans op - Deel 2

In deel I van de tweeluik over SIMGRO6 schetsten wij u de algemene filosofie en principes, en gaven we een kijkje in de keuken van de SIMGRO programmeurs. In dit tweede deel gaan we in op de deelmodellen. In deel III (te verschijnen eind 2008, of begin 2009) zullen we u enkele concrete rekenresultaten met het SIMGRO6-model van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden presenteren.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Marc Vissers, Frans Kwadijk, Peter Schipper en Christoffel Klepper / 2008 - 3

Kwetsbaarheid Flevolands grondwater

Naar aanleiding van een definitiestudie voor de provincie Flevoland (Grontmij, 2006) is voorgesteld twee studies uit te voeren: één gericht op effecten van onttrekkingen op een duurzaam grondwaterbeheer en één gericht op de kwetsbaarheid van het grondwatersysteem voor verontreinigingen. Dit artikel betreft de kwetsbaarheidsstudie. Hierin wordt de vraag beantwoord in welke gebieden en op welke manier het grondwater in de provincie Flevoland kwetsbaar is voor kwaliteitsverslechtering, met name voor bestrijdingsmiddelen. Het gaat daarbij vooral om het grondwater tot een diepte van 10 meter onder maaiveld en voor zoete grondwatervoorkomens ook om grotere diepten. Kennis van de kwetsbaarheid van de ondergrond voor verontreiniging helpt om maatregelen in het juiste gebied in te zetten en is daarnaast van belang om in te kunnen spelen op kansen en knelpunten die door toekomstige ingrepen en ontwikkelingen, zoals veranderingen in landgebruik, gebruik van grondwater, en kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater, kunnen ontstaan.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Gualbert Oude Essink, Christoffel Klepper,Perry de Louw, en Esther van Baaren / 2008 - 3

Zoet en zout Grondwater in de Provincie Flevoland

Om de Kaderrichtlijn Grondwater in Flevoland te implementeren zijn twee beleidsonderbouwende studies uitgevoerd: één gericht op effecten van onttrekkingen op het zoet grondwaterbeheer en één gericht op de kwetsbaarheid van het grondwatersysteem voor verontreiniging (Grontmij, 2008). In dit artikel wordt de eerste studie behandeld, waarin de draagkracht van het grondwater systeem is bepaald. Hiervoor zijn een inventarisatie van chlorideconcentratiemetingen, een watersysteemanalyse, een 3-dimensionale zoet-zout kartering, een meetcampagne en resultaten van analytische en numerieke modelleringen geïntegreerd. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de ontwikkeling en de ontstaansgeschiedenis van de zoet-zout patronen en de effecten van onttrekkingen op het grondwatersysteem, uitmondend in risicokaarten bij verschillende onttrekkingsdiepten.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / NHV bestuur / 2008 - 3

De NHV Ledenlijst

Lees artikel
Overig / NHV bestuur / 2008 - 3

NHV Nieuw Elan - Een nadere uitwerking van de plannen

Lees artikel
Overig / / 2008 - 3

Nawoord

Lees artikel
Artikel / Louis W. Dekker en Jan G. Wesseling / 2008 - 2

Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw Afleiding van water door onderaardse gangen

In ons land werd in 1849 voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van aarden buizen bij de ontwatering van landbouwgronden. Dit gebeurde tijdens het IVe Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, dat gehouden werd in Utrecht. Op dit congres werden modellen getoond van drains, ‘bedekte greppels, zoals die in Engeland gebruikt worden tot afleiding van water in zware kleigronden’. Naar aanleiding daarvan werd een commissie benoemd die moest onderzoeken of ‘die drains in ons vaderland met vrucht kunnen worden gebezigd’. Koning Willem III toonde niet alleen belangstelling voor deze nieuwe techniek van ontwateren, maar droeg ook in belangrijke mate bij aan de opkomst van deze revolutionaire landbouwverbetering in ons land. Hij stelde zelfs uit eigen middelen drie machines beschikbaar voor het persen van de drainbuizen. Het graven van de drainsleuven, het leggen van de 30 centimeter lange aarden buizen en het dichtmaken van de sleuven gebeurden eertijds geheel met handkracht. In dit artikel wordt nader ingegaan op de opkomst, verbreiding en uitbreiding van de ontwatering met drainbuizen in de 19e eeuw. De voordelen voor de landbouw, maar ook voor de gezondheid van de mensheid zullen worden toegelicht.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 2008 - 2

Drainageweerstand en voedingsweerstand van een freatische aquifer

Lees artikel
Artikel / Alexander Vandenbohede en Luc Lebbe / 2008 - 2

Zoet-zout verdeling onder het strand: niet zo evident als het lijkt

Lees artikel
Essay / Hans Hakvoort, Joost Heijkers, Elgard van Leeuwen, Kees Maas & Herman Wolfs / 2008 - 2

NHV Nieuw Elan: Tussenstand en een stap voorwaarts

Lees artikel
Verslag / Vincent Post / 2008 - 2

Bijeenkomsten: Verslag NHV-symposium Grondwater - De bron van leven, Driebergen 2008

Lees artikel
Korte golf / Joost Heijkers, Harry Massop, Nicko Straathof, Paul van Walsum & Frank Smits / 2008 - 2

Korte Golf, Radar, NHI update, aandkondiging NHV special Verzilting, opmerking SIMGRO nav hydrologiedag, de kaarten van Frijtag-Drabbe

Lees artikel
Aquapodium promovendis / Berny Bisselink / 2008 - 2

Recycling van lokale verdamping in Europa

Sinds november 2005 werk ik als promovendus bij de afdeling Hydrologie en GeoMilieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mijn promotieonderzoek is een onderdeel van het project ‘Developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin (ACER)’. Een belangrijke vraag in het project is hoe te anticiperen op toekomstige klimaatverandering en in het bijzonder hoe men het huidige beleid klimaatbestendig kan maken. In ACER zullen adaptatiestrategieën voor overstromingspreventie en extreme droogte in het stroomgebied van de Rijn onder verschillende klimaat- en managementscenario’s worden beschreven en geëvalueerd. Om de effectiviteit van adaptatiestrategieën voor het opvangen van te verwachten klimaatveranderingen te kunnen evalueren, is een realistische simulatie van de hydrologische kringloop noodzakelijk.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / André Blonk / 2008 - 1

Rondom MODFLOW (2) Waterbalansen achteraf

In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW-vlaggen controleren en zonodig aanzetten waarna de modelrun opnieuw moet worden uitgevoerd. De hedendaagse MODFLOW-modellen zijn echter vaak dusdanig groot dat een herhaling van de modelrun een aanzienlijke tijd kan vergen. Het is gebruikelijk om de uitvoer van een modelberekening, stijghoogten en fluxen, op te slaan in binaire files. Deze kunnen daarna met aparte post-processoren worden gelezen en verwerkt. De modelleur kan de hoeveelheid uitvoer sturen door aan te geven voor welke tijdstippen en voor welke modellagen de resultaten moeten worden bewaard. Als bij grote modellen alle benodigde uitvoer wordt aangemaakt ontstaat er veelal een enorme hoeveelheid data. Deze hoeveelheid kan dusdanige afmetingen aannemen dat de modelrun onder Windows stopt met een foutmelding. Een modelrun zou eigenlijk alleen de benodigde stijghoogten moeten genereren. Immers, als alle stijghoogten zijn berekend is het systeem in combinatie met de invoer data volledig gedefinieerd. De modelfluxen zijn dan ook impliciet bekend. Voor het gewenste deel van het modelnetwerk en voor een gekozen periode kunnen de fluxen door middel van een nabewerking worden bepaald.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Marcel de Wit, Hendrik Buiteveld, Willem van Deursen, Fransizka Keller en Janette Bessembinder / 2008 - 1

Klimaatverandering en de afvoer van Rijn en Maas

De waterbeheerders in Nederland bereiden zich sinds het einde van de jaren negentig serieus voor op de gevolgen van klimaatverandering. Tot op heden gebeurde dit op basis van klimaatscenario’s die in het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) zijn gepresenteerd. De nieuwe KNMI06-scenario’s geven de laatste inzichten in de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. In deze verkenning bekijken we of de in WB21 gehanteerde uitgangspunten voor Rijn en Maas nog actueel zijn. Hiertoe vergelijken we simulaties van het afvoerregime van Rijn en Maas met de oude en de nieuwe klimaatscenario’s.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Elgard van Leeuwen / 2008 - 1

Waterkennis over het voetlicht

“Ik weet niets van water” zei een discussieleider laatst aan de start van een kennisbijeenkomst over klimaatverandering en waterbeheer. Wat me het meest trof in die ‘ontboezeming’ was dat hij zijn kennisgebrek niet als een obstakel leek te zien bij het verrichten van zijn taak. Onterecht, zo werd me gedurende de dag duidelijk. De discussie werd door hem steeds toegespitst op de bekende politiek gevoelige thema’s (wat accepteren politici aan faalkans?) en typische fascinaties van niet-technici (“dus er is altijd kans op een ramp, hoe klein ook?”). Enfin, de forumdiscussie werd zoals vaker gebeurd gegijzeld door het thema veiligheid. Relevantere zaken voor het waterbeheer als de verdeling van schoon water bij toenemende waterschaarste en wateroverlast kwamen pas ter sprake toen enkele specialisten uit de zaal ze met volharding aan de orde stelden, maar niet echt van harte.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Klaas Oostindie, Louis Dekker, Demie Moore, Jan Wesseling en Coen Ritsema / 2008 - 1

Preventie van preferente stroming in de zandgrond van een golfbaan

Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren als het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelheid van neerslag en beregeningswater sterk afnemen. De indringing van het water gaat dan ongelijkmatig en er ontstaan preferente stroombanen in de grond en grote verschillen in vochtgehalte. Op golfbaan “De Pan” in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van een surfactant op de bevochtiging en de variatie van het vochtgehalte van de toplaag in een fairway. Ook werd onderzocht of hiermee het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van, voor het milieu nadelige, preferente stroming kan worden voorkomen.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / / 2008 - 1

Gehele nummer: Stromingen jrg 14, nummer 1

Lees artikel
Overig / Bestuur en redactie / 2008 - 1

Oproepen Webredacteur en NHV nieuw elan

Lees artikel