Stromingen 2011
Filter op nummer

Redactioneel / ?? HH en MV?? / 2011 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Jan van den Akker, Tom Hoogland, Hans Hakvoort en Frederik Stoppelenburg / 2011 - 3

Berging in kleischeuren in de Flevopolders

Na de drooglegging van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is door bodemrijping onomkeerbare scheurvorming ontstaan, verder in dit artikel aangeduid als kleischeuren. De ruimtelijke spreiding van de gescheurde kleilaag en de dikte van de laag zijn onvoldoende bekend. In welke mate scheurvorming in de Noordoostpolder - waar de bodem over het algemeen lichter van textuur is - voorkomt is niet goed bekend. In hydrologisch opzicht hebben de scheuren naar verwachting een significant effect. Ze resulteren in extra bergingscapaciteit, maar kunnen ook als preferente stroombanen fungeren, waardoor het neerslagoverschot sneller tot afvoer komt.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Arjan Oord / 2011 - 3

Droogte in Hoorn van Afrika

Ontwikkeling van de Merti aquifer in noordoost Kenia

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Martin Mulder, Peter Schipper, Edwin Jongman en Joost Heijkers / 2011 - 3

Onzekere Debietschattingen

De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de neerslag en verdamping vormen de aan- en afvoer van oppervlaktewater de belangrijkste componenten van de Nederlandse waterbalans. Die worden indirect afgeleid uit metingen bij klepstuwen, afsluiters, pompgemalen e.d. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe accuraat met zulke meetmethodes de debieten aan- en afvoeren in de praktijk kunnen worden geschat en hoe dit verbeterd kan worden. Wij concluderen dat de onzekerheden groot zijn en dat er veel te verbeteren is over het gehele traject: het uitvoeren van de metingen, het ijken van de formules van de meetopstellingen met alternatieve meetmethodes, de opslag en verwerking van de ruwe meetdata naar debieten en het kwantificeren van onzekerheden daarin.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / MV?? / 2011 - 3

Bijeenkomsten: Verslag NHV-NHI-STOWA Middag

Lees artikel
Boekbespreking / Joost Heijkers / 2011 - 3

Grondwaterzakboekje

Grondwaterzakboekje Auteur, door Bram Bot, 2011, ISBN: 9789081786904

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Joost Heijkers / 2011 - 3

Fijne mensen: Hydrologen in populaire verbeelding

Lees artikel
Overig / Jury van de Kees Maas Prijs / 2011 - 3

Vooraankondiging NHV Voorjaarsbijeenkomst 2012

Lees artikel
Redactioneel / Joost Heijkers / 2011 - 2

Oproep voor nieuwe redactieleden, aankondiging van een Modelling Contest en nog veel meer

Lees artikel
Artikel / Jan-Philip Witte, Rien Pastoors, Dirk-Jan van der Hoek, Ruud Bartholomeus, Arnaut van Loon en Peter van Bodegom / 2011 - 2

Is het Nationaal Hydrologische Instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten?

Vegetatieopnamen kunnen worden gebruikt voor het valideren van hydrologische modellen. Er zijn in Nederland zeer veel goed gelokaliseerde opnamen voor dit doel te gebruiken; desgewenst kan men gericht opnamen bijmaken om extra informatie te verzamelen van het modelgebied. Bovendien schept deze studie gunstige verwachtingen van het NHI om samen met ecohydrologische modellen te komen tot een goede voorspelling van de vegetatie op nationale schaal. Worden die modellen gebruikt voor klimaatprojecties, dan geldt dat klimaatrobuuste maten als zuurstofstress en droogtestress moeten worden toegepast en dat karakteristieke grondwaterstanden, zoals de GVG, uit den boze zijn. Onzekerheden in het NHI zullen altijd blijven bestaan en de kunst is daar verstandig mee om te gaan. Dat kan STROMINGEN 17 (2011), NUMMER 2 25 met Probe, want dit model biedt de mogelijkheid onzekerheden in de hydrologische invoer door te vertalen in de uitkomsten. Dat leidt dan, per rastercel, tot de gesimuleerde kans op voorkomen van vegetatietypen, inclusief de bandbreedte rond die kansen (Witte e.a., 2010). Deze informatie kan daarna weer worden geaggregeerd tot handzame informatie, bijvoorbeeld tot gesimuleerde oppervlakten van verschillende natuurtypen binnen de EHS of tot een kaart met de natuurwaarde van Nederland, uiteraard weer met vermelding van de onzekerheidsmarges.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Rogier Westerhoff Marco Kleuskens en Remko de Lange / 2011 - 2

Radarsatellietinformatie voor Nederlands waterbeheer - Deel 2: Toevoeging van satellietradarmetingen met hoge resolutie

Dit artikel is een vervolg op het eerder in dit vakblad gepresenteerde artikel over satellietinformatie voor Nederlands waterbeheer (Westerhoff e.a., 2011). Er wordt dieper ingegaan op de theorie van microgolfmetingen. Ook wordt een experimentele methode beschreven die met behulp van Synthetic Aperture Radar (SAR), een microgolf (radar) meting de schatting van bodemvocht in Nederland kan verbeteren door toevoeging van middel- tot hoge resolutiemetingen van de ENVISAT-ASAR-sensor. Deze toevoeging van hoge ruimtelijke resolutie lijkt pas operationeel te kunnen worden met de komst van de Sentinel-1-satelliet in 2012. De methode wordt gepresenteerd aan de hand van twee case studies over de toegevoegde waarde van SAR-data.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / H. Boukes / 2011 - 2

Een grondwaterstand, wat zegt dat nou?

Het meten van een grondwaterstand is op zich niet moeilijk, ook al duiken er nog regelmatig fouten op wanneer meetreeksen worden beschouwd. Maar zelfs wanneer een meting volledig correct is uitgevoerd is het belangrijk om te beseffen dat het slechts om een punt in de ruimte, op één tijdstip gaat. We hebben als hydrologen vaak te makkelijk aangenomen dat de meetwaarden representatief zijn voor een grotere omgeving en een langere tijd. In dit artikel komen een aantal voorbeelden aan de orde waarbij dat niet helemaal goed gaat. Ook geeft het oplossingsrichtingen aan hoe we hier in de toekomst beter mee om kunnen gaan. Uiteindelijk draait het zoals altijd om systeemkennis, waarbij vooral een gecombineerde aanpak van tijdreeksanalyse met modellering ons verder kan helpen.

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2011 - 2

Meerdere boekbesprekingen

Troubled Waters - Religion, Ethics, and the Global Water Crisis, door Gary L. Chamberlain; 2008, paperback, 227 pag, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, ISBN 0-7425-5245-4

 … lees verder
Lees artikel
Redactioneel / De Redactie / 2011 - 1

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Rudolf Versteeg, Hans Hakvoort en Marijke Visser / 2011 - 1

Toepassing van op radar gebaseerde gebiedsreductiefactoren bij de NBW-toetsing

Voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is onderzocht in hoeverre het watersysteem te zwaar belast wordt door de puntneerslag van De Bilt uniform op het gehele beheergebied toe te passen. Hiervoor is een literatuuronderzoek naar de gebiedsreductiefactor uitgevoerd, zijn de resultaten daarvan verwerkt in de rekenmethodiek voor de NBWtoetsing en is de invloed op de statistiek van de waterstanden bepaald. In dit artikel zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Rogier Westerhoff, Marco Kleuskens en Remko de Lange / 2011 - 1

Radarsatellietinformatie voor Nederlands waterbeheer - Deel 1: de Drymon-methode

In dit artikel wordt een methode gepresenteerd die met behulp van microgolf (radar) satellieten de schatting van bodemvochtberging in Nederland kan verbeteren. De methode heeft twee unieke aspecten. Ten eerste is er de vertaling van bodemvochtschattingen naar bodemvochtbergingsvermogen. Zodoende kunnen verkregen waarden voor bodemvocht direct gerelateerd worden aan de verwachte regenval. Ten tweede is er de incorporatie van grondwaterinformatie uit het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) om zodoende de bodemvochtberging in gebieden met een grondwaterstand van minder dan 1 meter beneden maaiveld beter in kaart te brengen. Verdere verbeteringen van de methode worden verwacht aan de hand van toevoeging van actuele NHI grondwatergegevens. De methode wordt gepresenteerd aan de hand van een online informatiesysteem, genaamd DRYMON.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 2011 - 1

Valse voorspelling van verdroging in een numeriek model

De onderschatting van de weerstand van de 1e scheidende laag onder een waterloop

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Harry Boukes en Jan van Bakel / 2011 - 1

Bijeenkomsten: Ben jij de nieuwe waterwerker? KNW themadag 17 maart 2011 in Gorinchem; Verslag NHV-najaarsbijeenkomst ‘Grensoverschrijdende hydrologie', 24 en 25 nov 2010, Leuven

Lees artikel
Verslag / Vincent Post en Lieke van Roosmalen / 2011 - 1

En dan nu het weer: Australië in 2010/2011

Lees artikel
Boekbespreking / Kick Hemker, Michael Van Der Valk / 2011 - 1

'Advanced Simulation and Modelling for Urban Groundwater Management – UGROW', 'Modern Hydrology and Sustainable Water Development', 'Waterwoordenboek'

 … lees verder
Lees artikel