Stromingen 2016
Filter op nummer

Redactioneel / Redactie / 2016 - 2

Enquete Tevredenheid Vakblad

Lees artikel
Artikel / Gijsbert Cirkel, Edu Dorland & Flip Witte / 2016 - 2

Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel

Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met modelsimulaties onderzoeken wij deze veronderstellingen en laten wij zien dat deze opvattingen, die bij veel natuurbeheerders leven, toch enigszins genuanceerd moeten worden.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Louis Dekker, Klaas Oostindie & Jan Wesseling / 2016 - 2

Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect: internationaal onderkend

Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vlak. Het Wieringermeer en omgekeerd Wieringermeer effect zijn het gevolg van wederzijdse conversie van de volcapillaire zone in de grondwaterzone, na respectievelijk geringe verdamping en geringe neerslaghoeveelheden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van deze verschijnselen, die als eerste in Nederland zijn ontdekt en daarna wereldwijd zijn onderkend. Deze hydrologische fenomenen kunnen leiden tot problemen bij het correct modelleren van grondwaterstanden.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Bram Bot / 2016 - 2

Wederkerigheid en retourbemaling

Lees artikel
Artikel / Bernard Voortman, Flip Witte, Hans van Rheenen, Fred Bosveld, Jan Elbers, Frank van der Bolt, Joost Heijkers, Jan Hoogendoorn, Almer Bolman, Teun Spek & Maurits Voogt / 2016 - 2

Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar nationaal netwerk?

Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Louis W. Dekker, Klaas Oostindie en Jan G. Wesseling / 2016 - 2

Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect: internationaal onderkend

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Kick Hemker / 2016 - 2

Reactie op 'Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op verlagingen' door André Blonk

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Andre Blonk / 2016 - 2

Weerwoord op 'Reactie Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen' Kick Hemker

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes / 2016 - 2

NHV-symposium 'Hydrologie als exportproduct', donderdag 12 mei 2016, Marienhof Amersfoort

Lees artikel
Verslag / Mieke Hulshof / 2016 - 2

Verslag Wereld Water Cafe 5.0: Waterveiligheid in binnen- en buitenland, 24 maart 2016, Passengerterminal Amsterdam

Lees artikel
Verslag / Koen Zuurbier, Ruud Bartholomeus, Pieter Stuyfzand & Joris Paap / 2016 - 2

Teruglopende voorraad zoet grondwater noopt internationaal tot maatregelen: verslag 'ISMAR'(Mexico-City) en 'Ag-groundwater' (San Francisco)

Lees artikel
Redactioneel / Martin Knotters / 2016 - 1

Het lijkt meer dan het is

Lees artikel
Artikel / Claudia Brauer, Paul Torfs, Ryan Teuling & Remko Uijlenhoet / 2016 - 1

De Wageningen Lowland Runoff Simulator (Walrus): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden

De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, parametrische modellen die voornamelijk zijn ontwikkeld voor hellende stroomgebieden. WALRUS houdt expliciet rekening met hydrologische processen die belangrijk zijn in laaglandgebieden, in het bijzonder (1) de koppeling tussen grondwater en onverzadigde zone, (2) vochttoestandafhankelijke stroomroutes, (3) grondwater-oppervlaktewaterterugkoppeling en (4) kwel, wegzijging en het inlaten of wegpompen van oppervlaktewater. WALRUS bestaat uit een gekoppeld reservoir voor grondwater en onverzadigde zone, een reservoir voor snelle stroomroutes en een oppervlaktewaterreservoir. Het is geschikt voor operationele toepassingen omdat het efficiënt rekent en numeriek stabiel is. In de vrij toegankelijke modelcode zijn standaardrelaties geïmplementeerd, zodat er slechts vier parameters overblijven die gekalibreerd hoeven te worden. Het model is geschikt voor het operationeel simuleren van hoogwater en droogte ten behoeve van risico-analyses en scenario-analyses, voor het ontwerpen van infrastructuur en voor het aanvullen van ontbrekende gegevens in afvoermeetreeksen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Andre Blonk / 2016 - 1

Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen

In mijn eerste baan als geohydroloog bij het grondboorbedrijf Haitjema in Dedemsvaart heb ik veel over de praktijk van putonttrekkingen geleerd. Ik heb in die periode veel bemalingen ontworpen en pompproeven uitgevoerd en geïnterpreteerd.In deze periode leerde ik ook veel over de toepassing van analytische oplossingen in de geohydrologie. In de huidige tijd lijkt de aandacht steeds meer gefocust op de grote numerieke grondwatermodellen terwijl juist deze "analytische" geohydrologie uiterst elegant is en veel inzicht geeft. Naast het ontwerpen van bemalingen en het uitvoeren van pompproeven interpreteerde ik in die periode ook flowmetingen van verticale putfilters. Bij deze flowmetingen werd duidelijk zichtbaar dat de uiteinden van de putfilters veelal het meeste water onttrokken. Bij de interpretatie van pompproeven wordt echter voor zover ik weet geen rekening gehouden met deze variabele debietverdeling. Met behulp van analytische formules heb ik getracht de debietsontwikkeling van een onvolkomen putfilter in een homogene aquifer te benaderen en ook het effect hiervan op de verlagingen te kwantificeren. Uit een voorbeeldsom blijkt dat deze debietverdeling zich in een korte tijd instelt (binnen enkele uren) en dat het effect in de nabijheid van de put relevant kan zijn.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Joost Heijkers & Jan van Bakel / 2016 - 1

Modelling Contest Hupsel: Hollende paarden of toch Triomf der data?

Lees artikel
Artikel / Michael van der Valk / 2016 - 1

Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Andre Blonk & Kick Hemker / 2016 - 1

Gezamenlijk slotwoord 'Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen'

Lees artikel
Verslag / Stefanie Bus & Arjen Roelandse / 2016 - 1

Themadag tijdreeksmodellen: Een brug tussen theorie en praktijk

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2016 - 1

An introduction to the meteorology and climate of the tropics

Lees artikel