Stromingen 2017
Filter op nummer

Redactioneel / Joost Heijkers / 2017 - 4

Kietelen

Lees artikel
Artikel / Jan van Bakel & Jan-Philip Witte / 2017 - 4

Achtergrondverlaging verleden tijd?

Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw is er in Nederland een structurele daling van grondwaterstanden en stijghoogten opgetreden, ondanks dat de neerslag beduidend is toegenomen. Uit hydrologische studies bleek dat de gemeten verlaging vaak groter was dan berekend. Voor het niet-verklaarde deel werd de term ‘achtergrondverlaging’ geïntroduceerd. Geen verklaring geven voor een verschijnsel is verzoeken om een stevige discussie. Die kwam er dan ook, met name bij de vaststelling van landbouwschade door permanente grondwateronttrekkingen. Om het inzicht in oorzaken van achtergrondverlaging te verhelderen werd in 2014 door het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging de werkgroep Achtergrondverlaging ingesteld.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Gé A.P.H. van den Eertwegh en Henk A.R. de Bruin / 2017 - 4

Werkelijke verdamping: naar een integrale benadering vanuit hydrologische en meteorologisch oogpunt

Werkelijke verdamping is een cruciale grootheid binnen de hydrologie en meteorologie, van belang voor onder andere de productie van landbouwgewassen en van drinkwater uit grondwater. Meteorologische en hydrologische modellen hebben informatie over werkelijke verdamping en de onderliggende componenten daarvan nodig ter kalibratie en validatie. In Nederland is geen structurele infrastructuur aanwezig voor de bepaling van de werkelijke verdamping. We stellen een integraal systeem voor ter bepaling van de werkelijke verdamping. Hierin worden remote-sensing-informatie, netwerken van veldmetingen, alsmede meteorologische en hydrologische modellen geïntegreerd.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Bram Bot / 2017 - 4

Klink van dikkere grondpakketten

De zettingformule van Terzaghi heeft betrekking op dunne grondlaagjes, zodat de korrelspanning zonder bezwaar als uniform over de dikte kan worden verondersteld. In deze publicatie worden geïntegreerde vormen (dus voor dikkere uniforme grondpakketten) gepresenteerd. De eerste is die voor een uitgestrekte belasting aan maaiveld in een situatie met grondwater aan maaiveld. De tweede integrale zettingformule is die voor een daling van de grondwaterstand, waarbij rekening kan worden gehouden met het onder water geraken van bodemlagen. In beide gevallen blijken de formules bijzonder eenvoudig. Ze zijn nuttig ter verhoging van het inzicht in zettingen en voor een eerste aftasting van de grootte daarvan. Ze zijn over het algemeen niet geschikt als vervanging van de gebruikelijke numerieke berekeningswijze in laagjes met verschillende zettingconstanten.

 … lees verder
Artikel / Ruben Imhoff / 2017 - 4

The RadarTo Catchment Tool

Radar to Catchment is een gebruiksvriendelijke Pythonapplicatie om radardata en satellietdata voor stroomgebieden uit te lezen en na te bewerken. Radar to Catchment is tot stand gekomen als onderdeel van een kort studentenonderzoek in samenwerking met het KNMI en de Leerstoelgroep Hydrologie & Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen University & Research. Radar to Catchment biedt de gebruiker een makkelijke en snelle manier om uit 2D-radardatasets of satellietdata tijdreeksen per pixel in een stroomgebied, of tijdreeksen van stroomgebiedsgemiddelde neerslag te halen. Deze applicatie is daarmee complementair aan de al bestaande, en snel groeiende, open source software voor radardataverwerking.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wouter van Esse, Martijn Heinhuis en Wytze Schuurmans / 2017 - 4

Interactief boezemcalamiteitenmodel Delfland

Veel waterschappen hebben een boezemstelsel. In extreme situaties kan het boezem-stelsel overbelast raken en in dat geval zijn (calamiteiten)maatregelen nodig, zoals de inzet van calamiteitenberging of noodberging en het instellen van maalbeperking. Ook kan een boezemkade overlopen of doorbreken met een overstroming tot gevolg. Voor een goed onderbouwd calamiteitenbeheer is een calamiteitenmodel noodzakelijk, waarmee de juiste maatregelen op het juiste moment kunnen worden bepaald. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft een nieuw interactief boezemcalamiteitenmo-del ontwikkeld. Met het model kunnen neerslagscenario’s op basis van actuele radar-beelden, windscenario’s en overstromingsscenario’s interactief worden doorgerekend bij een (dreigende) calamiteit.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Erwin Vonk / 2017 - 4

Aan de slag met het NHI?

Op 23 november 2017 kwamen hydrologen en modelleurs bijeen in Amersfoort voor een update over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI, een verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen op landelijke en regionale schaal, is momenteel nog volop in ontwikkeling. De organisatie gaf toelichting op de procesmatige stand van zaken, maar er was ook ruimte in het programma voor demonstraties van de diverse tools die in de maak zijn. De algehele boodschap is dat op het gebied van waterkwantiteit dit jaar veel vooruitgang is geboekt, maar dat er voor het modelleren van de waterkwaliteit nog een grote inspanning nodig is. Spannend is daarbij vooral of de komende jaren genoeg financiering gevonden kan worden voor de verdere ontwikkeling van het NHI.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Arjen Roelandse en Koen van der Hauw / 2017 - 4

Disussiemiddag Tijdreeksanalyse 2017

Op donderdagmiddag 2 november jl. hebben 30 geïnteresseerden zich verzameld in de Expozaal van het oude landhuis van Sweco in De Bilt. Doel van deze middag was gezamenlijk te kijken naar praktische toepassingen. Dit is gedaan aan de hand van presentaties over kleinschalige voorbeelden vanuit Waternet en een grootschalig voorbeeld voor Brabant Water. Verder stond casus ‘De tijdreeks van Deurne’ op het programma. Op basis van verschillende modellen is geprobeerd inzicht te krijgen in de drijvende krachten achter de grondwaterstanden van deze tijdreeks.

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 2017 - 4

Invloedslengte van een ingreep in een vrij afwaterend gebied

Ik liep laatst zomaar tegen een vuistregel aan, een variant op de welbekende regel dat in het "Hollandse profiel" de invloedslengte van een ingreep te schatten is als 2 à 3, waarin ook wel bekend staat als spreidingslengte (Vuistregel 15 in Maas, 1996). In het algemeen zal in vrij afwaterende gebieden de regel voor het Hollandse profiel daar nog wel opgaan in het winterhalfjaar, maar als in het voorjaar de verdamping op gang komt zakt het water al gauw beneden het stuwpeil. Door het wegvallen van de dempende werking van oppervlaktewater breidt de invloed van een ingreep zich geleidelijk steeds verder uit, totdat de herfst aanbreekt en de sloten en andere ontwateringsmiddelen weer beginnen af te voeren. In dergelijke situaties is het zinvol om de invloed van een ingreep te definiëren als de invloed op de GLG (de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand), want die wordt gemiddeld genomen aan het einde van het groeiseizoen bereikt. De GLG speelt een belangrijke rol in het beoordelen van schade, hetzij aan cultuurgewas, hetzij aan natuur, dus het is relevant om vuistregels daaraan te koppelen

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Darcy / 2017 - 4

Je suis Darcy: Darcy staat in de file...

Lees artikel
Overig / Stromingenredactie / 2017 - 4

Stem voor de Kees Maasprijs 2014-2016

Lees artikel
Redactioneel / Martin Knotters / 2017 - 3

hoog water alarm

Wij hebben iets met taal, wij als redactie leden. In dit redactioneel willen wij u deel-achtig maken aan de taalvreugde die het redactiewerk ons telkens weer schenkt.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Henk de Bruin / 2017 - 3

Dagelijkse referentiegewasverdamping geschat uit satellietbeelden: van Makkink naar een nieuw EUMESAT LSA SAF product

Sinds februari 2017 wordt voor ieder pixel (ca 3 x 3 km nadir) van de Europese weersatelliet MSG bijna real-time de etmaalgemiddelde referentiegewasverdamping (Eref) berekend door EUMETSAT LSA SAF uit MSG-beelden. De theoretische en praktische aspecten van de LAS SAF methode worden besproken. In een korte historisch schets wordt uiteengezet waarom in 1987 het KNMI Eref schat met de formule van Makkink en niet met de Penman-Monteith-vergelijking (PM). Dit omdat PM gevoelig is voor de surface -aridity fout. In deze studie wordt dit bevestigd op grond van recente waarnemingen. Tevens wordt ingegaan op effecten van lokale advectie.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Harry Boukes, Ruben Caljé en Johan Medenblik / 2017 - 3

Oriënterende verziltingsberekeningen Fryslân

Ter voorbereiding van een grondwatervisie voor de Provincie Fryslân wordt een studie uitgevoerd naar de chlorideconcentraties in het grondwater. Bij wijze van voorstudie is een 2D-verticaal profiel gekozen van de Waddenzee in het noordwesten naar het Drents Plateau in het zuidoosten. Binnen dit profiel is met behulp van het programma SEAWAT de chlorideverplaatsing in verleden en toekomst gesimuleerd. De relevante stromingsprocessen verlopen erg traag en de geologische processen in het deltage-bied Fryslân hebben het land tot in het recente verleden veranderd. Om de huidige voorkomens te begrijpen, is de berekening opgestart in het jaar 5500 v. Chr. We zien het noordwestelijk gebied overstroomd worden door de zee als gevolg van zeespiegel-stijging na de laatste ijstijd. Dit leidt vanaf de oppervlakte en door de ondergrond tot het binnendringen van zout grondwater. Dankzij tegendruk van zoet water vanaf het Drents Plateau wordt deze intrusie op enig punt tegengehouden.

Vanaf de middeleeuwen zorgen bedijkingen ervoor dat het zoute zeewater niet meer van bovenaf infiltreert. Veenafgravingen en peilverlagingen leiden ertoe dat het zoute grondwater verder oostwaarts door de ondergrond trekt. Dit gaat uiterst traag, maar gestaag. In het jaar 2100 zijn de veranderingen nog niet erg schokkend, maar is de motor in gang gezet om over een periode, in de orde van een duizendtal jaar, een flinke verzilting te veroorzaken.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Arnold van 't Veld, Wytze Schuurmans en Roeland Allewijn / 2017 - 3

30 jaar vooruitgang in neerslag-afvoermodellering

De afgelopen 30 jaar heeft de hydrologie een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken is een modellering uit een promotieonderzoek uit 1985 opnieuw uitgevoerd met de data en modellen van nu. Het onderzoek betreft het maken van een neerslag-afvoermodel voor een stroomgebied in de Dolomieten, een gebied dat qua inrichting in de afgelopen 30 jaar niet ingrijpend is veranderd. Wat opvalt, is de enorme toename van hoge resolutie data en de beschikbaarheid van ruim-telijke modellen. Wat verder opvalt, is dat het thans enige weken kost om de data te verzamelen en een model te maken, ter wijl dat vroeger ruim een jaar kostte. Wat niet is veranderd, is dat nog steeds weinig afvoermeetreeksen beschikbaar zijn, ter wijl dit voor de kalibratie en validatie van het model essentieel is.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / R. Collenteur / 2017 - 3

Visualiseren kun je leren

Vacature: 'Als hydroloog bij onze organisatie ben je verantwoordelijk voor het visualiseren van grote datasets en de resultaten van hydrologische modellen. Naast uitstekende hydrologische vaardigheden ben je vertrouwd met de nieuwste datavisualisatietechnieken waaronder D3js, Bokeh en Shiny of ben je bereid er een regenachtige zondagavond voor te gaan zitten. '

Het is eigenlijk gek dat bovenstaande tekst niet terug is te vinden in vacatures voor ons vakgebied. Dat datavisualisatie een belangrijk deel van het dagelijkse werk van menig hydroloog is, werd duidelijk op de voorjaarsbijeenkomst van de NHV met het onderwerp 'Datavisualisatie'. In het prachtige monumentale pand van Zaalverhuur 7 te Utrecht kwamen op 20 April 2017 de leden van de NHV samen om van elkaar te leren en bovenal, elkaar te inspireren

 … lees verder
Lees artikel
Overig / DSS Water / 2017 - 3

Dutch Surge Support Water – Waterexpertise in noodhulpsituaties

DSS Water (Dutch Surge Support Water) verleent op verzoek van internationale humanitaire organisaties, zoals UNICEF, UNHCR en WHO, op korte termijn noodhulp bij watergerelateerde rampen. DSS Water heeft een pool van ervaren experts die zij op basis van zo’n verzoek kan inzetten. Één van deze experts is geohydroloog Harry Rolf. Hij komt al decennialang in ontwikkelingslanden om onderzoek te doen naar grondwater, om geohydrologische expertise te leveren voor het slaan van waterputten. In 2015 en 2016 was hij via DSS Water voor UNHCR in Kenia om bij te dragen aan het realiseren van de drinkwatervoorziening van een nieuw te bouwen vluchtelingenkamp. ‘Voor een grondwaterman als ik, is er geen leukere klus’, vertelt Harry Rolf in het onderstaande interview. DSS Water is altijd op zoek naar nieuwe experts, zoals (geo)hydrologen. In het onderstaande interview deelt Harry Rolf wat je als geohydroloog kan verwachten tijdens een missie via DSS Water.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Hendrik Meuwese / 2017 - 3

MODFLOW wordt een framework

MODFLOW 6 is het nieuwste product van de USGS. Hiermee maakt de USGS een sprong, omdat in eerdere versies een berekening uit één grondwatermodel bestaat terwijl MODFLOW 6 een framework is met de nieuwe functionaliteit dat meerdere modellen dynamisch gekoppeld kunnen worden. Dit artikel biedt een overzicht van MODLOW 6.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / W. Schuurmans & E. van Leeuwen / 2017 - 3

3Di: Hollands glorie in watermodellering

Simulatiemodellen worden in het waterbeheer al jaar en dag gebruikt voor een groot scala aan toepassingen. Tegenwoordig staat in het kader van klimaatadaptatie, stresstesten en de interactie van het water en rioolsysteem met de buitenruimte volop in de belangstelling. Hoewel er al veel modelsystemen bestaan is nog niet zo lang geleden een volledig nieuw rekenhart ontwikkeld. Dit rekenhart is gebaseerd op de 2D subgridtechniek, die volledig is geïntegreerde met 1D stroming. Met dit rekenhart en de software daaromheen, samen tot 3Di gedoopt, kan de gebruiker de stroming in oppervlaktewater, rioolsystemen en in de buitenruimte op hoge ruimtelijke resolutie beschrijven. Het 3Di instrumentarium kan op traditionele wijze worden ingezet bij normering en ontwerp, maar ook in stresstesten en in workshops rond ruimtelijke adaptatie zoals klimaatateliers. Door de innovatieve visualisatie kunnen ook niet-specialisten de modelresultaten interpreteren. Sinds drie jaar is de software operationeel en vanaf dit jaar kunnen adviesbureaus, waterschappen en gemeenten volledig zelfstandig met 3Di aan de slag. In dit artikel wordt een aantal kenmerken en achtergronden van 3Di toegelicht.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Darcy / 2017 - 3

Je suis Darcy

Hoog heemraadschap geeft hoog water alarm

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Stromingenredactie / 2017 - 3

mingen_3_2017_OPROEP DEF LR

Bereik Hydrologisch Nederland met de resultaten van je afstudeer- of promotieonderzoek met een publicatie in Stromingen

 … lees verder
Lees artikel
Redactioneel / Joost Heijkers / 2017 - 2

Redactioneel 2017(2)

Lees artikel
Artikel / Wayne Jones, Michael Spence en Matthijs Bonte / 2017 - 2

Snel inzicht in grondwaterkwaliteitsdata

GroundWater Spatiotemporal Data Analysis Tool (GWSDAT) is een open source en gratis computerprogramma om grondwaterkwaliteitsdata te analyseren en presenteren. GWSDAT is gebaseerd op de open source programmeertaal R en draait als add-on in Microsoft Excel. Het programma heeft functionaliteit om zowel opgeloste concentraties als drijflagen te visualiseren en analyseren en kan worden gebruikt voor interpolatie van verontreinigingspluimen in ruimte en tijd. Het programma gaat moeiteloos om met grote datasets met variabele monitoringsfrequenties- en locaties en verschillende stoffen. GWSDAT is uitgebreid getest op tientallen locaties: van kleine benzinestations tot grote industriële complexen. Dit artikel geeft een beknopte beschrijving van de gebruikte methodes en de gebruiksmogelijkheden.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Louis Dekker, Klaas Oostindie, Coen Ritsema, Jan Wesseling / 2017 - 2

Groesbeek-effect, wateroverlast, stroming door vingers en zandzuiltjes

Bij bodemkundig onderzoek in de omgeving van Groesbeek bleek eertijds dat zowel cultuurgewassen als loofbomen bij een dunner lösspakket op grof zand een betere groei vertoonden dan bij een dikker lösspakket.De oorzaak hiervan was de scherpe overgang van de löss naar het grove zand, waardoor de neerwaartse waterbeweging werd vertraagd en waardoor het vochthoudend vermogen van de dunnere laag löss werd vergroot. Greens op golfbanen worden tegenwoordig vaak voorzien van een grove zandlaag of fijne grindlaag onder een 30 cm goed waterdoorlatende zandbovengrond om daarmee een grotere hoeveelheid vocht in de wortelzone te kunnen vasthouden. Een bovengrond met een fijne textuur op een grovere ondergrond kan echter ook tot wateroverlast leiden, zoals onder andere het geval was bij grasland op zandgronden in de polder De Zijpe en bij een grassportveld in Den Haag. Bij strand- en duinzand is infiltrerend water in staat om door verdichting van de oppervlaktelaag een éénlaags bodemsysteem te transformeren in een tweelaags bodemsysteem en daarbij preferente stroming in de overgang tussen de lagen te induceren. Door erosieve verplaatsing van het zand kunnen daarna bij droogte en wind markante zandzuiltjes tevoorschijn komen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Richard de Jeu en Anne de Nijs / 2017 - 2

Evaluatie van hoge resolutie satelliet bodemvochtproducten met behulp van grondwaterstandmetingen

Twee recent ontwikkelde 100x100m bodemvochtproducten zijn vergeleken in Nederland met freatische grondwaterstandmetingen. Het ene product is gebaseerd op C-band satellietobservaties van de Japanse Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-2) en het andere op L-band observaties van de NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) missie. Uit deze studie is gebleken dat peilbuismetingen een uitstekend alternatief zijn voor evaluatie in plaats van in situ bodemvochtsensoren. In deze studie zijn zeer hoge correlaties gevonden tussen de satelliet bodemvochtproducten en grondwaterstanden. Beide satelliet gebaseerde bodemvochtproducten functioneren goed over geheel Nederland, waarbij het L-band product beter presteert dan het C-band product (RSMAP=0.74 versus RAMSR-2=0.62 voor de mediaan van de grondwaterstandmetingen). Verder komt naar voren dat met name de ondiepe freatische grondwaterstanden de beste correlaties geven met onze data, waarbij de correlatie (logischerwijs) substantieel degradeert wanneer de gemiddelde grondwater stand lager wordt dan 150 cm onder het maaiveld. Tenslotte geeft deze studie ook veel aanknopingspunten voor verder hydrologisch onderzoek; combinaties tussen satelliet bodemvocht en grondwaterstanden kunnen bijdragen aan een verbeterde kennis omtrent hydrologische processen en vooral ook de hydraulische eigenschappen van bodem en ondergrond, wat kan leiden tot een efficiënter en effectiever waterbeheer.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Arnaut van Loon en Niels Hartog / 2017 - 2

Verslag intreerede Pieter Stuyfzand

In 2015 werd Pieter J. Stuyfzand benoemd tot bijzonder hoogleraar Chemische Hydrogeologie aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Anderhalf jaar later, op 17 maart jongstleden, gaf hij zijn intreerede met de uit elementen van het periodiek systeem en een rebus opgebouwde titel “SPEuReN NaAr SPoReN In G(a-A)rONdWAtEr”. Ruim 100 gasten bezorgde hij daarmee een boeiende en inspirerende middag die volgens traditie werd afgesloten met een borrel. Vooruitlopend en als aanvulling op het boekje praten wij met dit verslag de thuisblijvers bij.

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2017 - 2

Spiegelzee

Tot 2012, het jaar waarin zijn boek ‘De menselijke maat’ verscheen, had ik nog nooit van Salomon Kroonenberg gehoord. Op zich is dat wat merkwaardig, gezien zijn werkveld: tot 2009 hoogleraar toegepaste geologie aan de TU Delft, afgestudeerd in de fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In De menselijke maat plaatst Kroonenberg klimaatverandering in een geologisch kader; niet zozeer de menselijke maat als wel een geologische maat. Spiegelzee borduurt voort op dit thema. Als we de interviews rondom het boek mogen geloven, ziet Kroonenberg geen invloed van menselijk handelen op een stijgende temperatuur.

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Bart Goes / 2017 - 2

The Water Kingdom: a secret history of China

Dat je als hydroloog enigszins aan blikvernauwing leidt bij het begrip 'water', daar kom je snel achter tijdens het lezen van het boek "The Water Kingdom". Het boek gaat over water in China en is geschreven door een gerenommeerd wetenschapsjournalist die zo'n 20 populairwetenschappelijke boeken op zijn naam heeft staan waaronder 'H2O: a biography of Water'.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Joost Heijkers / 2017 - 2

In press: GWZ206: Korte bespreking en een interview met auteur Bram Bot

In 2011 verscheen de eerste versie van het Grondwaterzakboekje, opgesteld door Bram, met medewerking van vele hydrologen, veelal NHV-leden. Ik kan hier, net als in 2011, wederom de loftrompet steken over de tweede editie (genaamd Gwz2016), maar dat doe ik niet- hoewel het makkelijk had gekund. Voor een duiding hoe ik er tegenaan kijk verwijs ik naar mijn recensie in 2011. Ook de voorwoorden van resp. Huub Savenije en Marc Bierkens (beide oud-voorzitters van ons illustere genootschap) spreken naar mijn idee boekdelen. Om deze “recensie” hopelijk toch tot een lezenswaardig stukje te maken heb ik de vrijheid genomen Bram enkele prangende vragen te stellen.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Darcy / 2017 - 2

Darcy heeft een droomvakantie

Redactioneel / Arnaut van Loon / 2017 - 1

Nieuw!

Lees artikel
Artikel / Nicoline Jungermann, Susanne Groot en Jan Huizinga / 2017 - 1

Karteren van overstromingsrisico's in data-arme gebieden

Om in Ghana op nationaal niveau overstromingsrisico's te karteren hebben we gebruik gemaakt van de HAND (Height Above Nearest Drainage)-methode. Deze methode is ge-selecteerd op basis van criteria als benodigde gegevens en mogelijkheid voor vlakdek-kende toepassing. We hebben de methode toegepast aan de hand van het vrij beschik-bare hoogtemodel SRTM90 van NASA. Het resultaat is gevalideerd op drie locaties, aan beschikbare inundatiebeelden uit onder andere satelliet metingen. Op nationale en regionale schaal levert de HAND-methode een valide overstromingsrisicokartering. Het overstromingsrisico is in het algemeen gedefinieerd als de kans op maal het gevolg van een overstroming. In de context van dit artikel gebruiken we het woord 'risico' om aan te geven dat overstromingen waarschijnlijk zijn oftewel dat er een gevaar op over-stromingen bestaat. Hierbij wordt de kans op voorkomen niet nader gespecificeerd.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Siebe Bosch en Jantine Hoekstra / 2017 - 1

HEC-RAS 5.0 aan de tand gevoeld

In februari van 2016 publiceerde de US Army Corps of Engineers een grote update van de gratis hydraulische modelcode HEC-RAS. Nieuw is de state-of-the-art 2D-module, die internationaal grote bewondering oogstte. Wij hebben deze module ingezet voor een overstromingsstudie in het beheergebied van HDSR en zijn onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van het programma. Vooral de combinatie van de relatief jonge subgrid-methodiek met het flexibele rekenrooster maakt het concept uitermate bruik-baar voor watersystemen met een complexe topografie en zorgt voor snel rekenende modelschematisaties. Resultaten worden op een visueel aantrekkelijke wijze en in groot detail geplot op een breed scala aan achtergrondkaarten. Over het schematiseren van kunstwerken in de 2D-module zijn we minder te spreken. Ook is het jammer dat het ontwikkelteam geen module voor rioleringen voor ogen heeft en dat een neerslag-afvoermodel ontbreekt. Doorontwikkelingen mogen bovendien niet van buiten de VS worden gefinancierd, wat het moeilijk maakt om dit mooie product een duwtje in de rug te geven.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Aart Overeem, Hidde Leijnse en Remko Uijlenhoet / 2017 - 1

Twee en een half jaar landsdekkende regenkaarten uit radiostraalverbindingen

Alhoewel regenschatting met radiostraalverbindingen van mobiele telefonienetwerken wordt gezien als een nieuwe, veelbelovende meettechniek, moeten de mogelijkheden voor operationele regenmonitoring op grote schaal nog worden aangetoond. Deze stu-die draagt bij aan deze uitdaging door een dataset van 2,5 jaar aan regenkaarten af te leiden op basis van gemiddeld 3383 straalverbindingen (2044 paden) in Nederland. Kaarten zijn uitgebreid vergeleken met onafhankelijke, met regenmeterdata gecorri-geerde, radarbeelden. De meettechniek werkt vooral goed voor de zomermaanden en geeft dan zelfs betere resultaten dan kaarten gebaseerd op automatische regenmeter-data (1 regenmeter per 1000 km2). In de wintermaanden worden echter grote afwijkin-gen gevonden. Deze studie laat zien wat de mogelijkheden zijn van commerciële radio-straalverbindingen voor het op grote schaal in kaart brengen van regen in real time.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Pytrik Graafstra, Theo Olsthorn en Hendrik Meuwese / 2017 - 1

Verslag derde NHV MODFLOW I Cursus

Een wandvullende foto van het Noord-Zuidlijn station Vijzelgracht in aanbouw. Op de andere wand een presentatie over Modflow. In de zaal 16 cursisten, 3 docenten en 19 laptops. Het is vrijdag 14 oktober en de NHV Modflow I cursus is gestart op het kan-toor van Witteveen+Bos in Amsterdam.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Onbekend / 2017 - 1

Symposium Ondergrondparameters 26 januari 2017, Deltares, Utrecht

Een onderwerp dat spannend kan zijn! Een symposium ondergrondparameters is natuurlijk altijd goed, want ondergrondparameters zijn toch wel de 'bokszak' van de hydrologie. Ze zitten eerst in REGIS, om vervolgens in modellen te worden getankt, waarna allerlei mensen en programma's de ondergrondparameters bekritiseren en aanpassen. Zitten ze eenmaal in een gekalibreerd model, dan weten we eigenlijk al niet meer hoe ze er oorspronkelijk uit zagen, voordat ze al die klappen hebben gehad.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Flip Witte en Perry de Louw / 2017 - 1

Polderen met de PAS in Twente: verslag van de najaarsbijeenkomst

Ongeveer 35 mensen namen op 29 september de moeite om naar hotel-restaurant Tante Sien in Vasse (gemeente Tubbergen) af te reizen, om daar een bijeenkomst van de NHV bij te wonen. Een bont gezelschap van hydrologen, biologen, beleidsmakers, een meteoroloog, een tuinder en een verdwaalde fietsenmaker. Aanleiding was het 'fieldlab' dat hydroloog Jan van Bakel (Bakelse stroom), samen met landbouwdeskun-dige Inge Hageman (LTO Noord) en ecoloog Fons Eysink (Bosgroepen), uitvoerden naa maatregelen om de natuur te redden in het prachtige Springendal en het dal van de Mosbeek. In dit fieldlab heeft het drietal met de boer van ieder perceel gesproken om te bepalen wat er moet gebeuren in het kader van de Programmatische Aanpak Stik-stof (PAS). Maatwerk in de praktijk, daar komt het fieldlab op neer.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Kees Maas / 2017 - 1

Verslag Intreerede Mark Bakker Hoogleraar Computational Groundwater Dynamics

De NHV feliciteert de TU Delft en prof. Huub Savenije met de benoeming van Mark Bak¬ker tot hoogleraar in de Computational Groundwater Dynamics

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Remko Uijlenhoet / 2017 - 1

Even voorstellen: Remko Uijlenhoet, de nieuwe voorzitter

Lees artikel
Overig / Dimmie Hendriks en Hendrik Meuwese / 2017 - 1

Bestuurswisselingen algemene ledenvergadering, 26 januari 2017

Naast een nieuwe voorzitter, zijn er tijdens de afgelopen ALV nog een aantal be-stuursleden (her)benoemd: Linda van der Toorn en Gé van den Eertwegh hebben hun bestuurstermijn beiden verlengd. Daarnaast hebben Gijs Janssen en Herman Wolfs beiden afscheid genomen. Gijs is jarenlang actief geweest als secretaris van de NHV en de afgelopen anderhalf jaar als waarnemend penningmeester. Herman werd tij-dens de ALV door Marc Bierkens benoemd tot erelid van de NHV als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de NHV als penningmeester en zijn gepassioneerde inzet bij de organisatie van bijeenkomsten en cursussen. Dimmie Hendriks is tijdens de ALV gekozen tot secretaris en Hendrik Meuwese als penningmeester. Zij stellen zich aan u voor.

 … lees verder
Lees artikel