Auteursinstructies

Om u als auteur ter wille te zijn hebben we de auteursinstructies vervat in een sjabloon voor Word. Voor auteurs die de beschikking hebben over de programma's Endnote of Procite zijn daarnaast sjablonen voor de literatuurlijst en -referenties beschikbaar.

De sjabloon is opgemaakt in de huisstijl van Stromingen. Wij raden aan deze sjabloon te gebruiken als basis voor uw artikelen. Zodoende heeft u direct zicht op de uiteindelijke opmaak, en hebben wij als redactie en onze lay-outer een goed beeld van hoe u zou willen dat het artikel er in definitieve vorm uit komt te zien.

Publicatievormen
Stromingen biedt u als auteur de volgende publicatievormen:

  • Artikel (max. 4000 woorden) – Hieronder verstaan we een tekst met een wetenschappelijke of vaktechnische inhoud, over een hydrologisch onderwerp. Een artikel kan een verslag zijn van een hydrologisch onderzoek, de presentatie van een nieuwe methodiek, een review van literatuur over een bepaald hydrologisch onderwerp, etc. Voor artikelen geldt dat het werk origineel moet zijn en dat het leidt tot inzichten die relevant zijn voor de Nederlandse hydrologische gemeenschap.
  • Essay (max. 4000 woorden) - Hieronder verstaan we een tekst met een opiniërend karakter, die bijdraagt aan de meningsvorming over een hydrologisch onderwerp. Het verschil tussen een artikel en een essay kan het beste als volgt worden omschreven: de inhoud van een artikel kan kloppen, of niet, terwijl je het met de inhoud van een essay eens kan zijn, of niet. Bij het schrijven van artikelen en essays kan het sjabloon worden gebruikt.
  • Extended abstract (max. 2000 woorden) – Hieronder verstaan we een uitgebreide samenvatting van een onderzoek, rapport, afstudeerscriptie, of proefschrift waarbij het volledige werk openbaar beschikbaar is. Het stuk mag maximaal 2000 woorden lang zijn en twee aansprekende figuren bevatten. Het gaat vooral in op achtergrond, doel, uitkomst en relevantie van het onderzoek of project. Voor achtergrond en methodes wordt verwezen naar het achterliggende rapport.
  • Rubriek (max. 1000 woorden) – Stromingen kent verschillende rubrieken met een bijzondere vorm en/of waar een bijzonder onderwerp met enige regelmaat in terugkeert. Voorbeelden zijn de (door Kees Maas geïnitieerde) rubriek ‘Hatsi-kD’ met hydrologische vuistregels en eenvoudige analytische oplossingen, en de rubriek ‘Waterdicht’ met water-gerelateerde gedichten.
  • Reactie (max. 1000 woorden)  - Reacties op artikelen of essays die in Stromingen zijn verschenen zijn zeer welkom. De redactie biedt de oorspronkelijke auteurs de gelegenheid om nog in het zelfde nummer van Stromingen een weerwoord te geven op een reactie.
  • Boekbespreking of verslag (max. 1000 woorden) - Deze worden door leden van de redactie of op uitnodiging van de redactie geschreven.


Aanlevering via e-mail en uiterste inleverdata
Het manuscript dient digitaal aan de redactie te worden opgestuurd. U kunt ons bereiken middels via email op stromingen[at]nhv[dot]nu (vervang [dot] voor "." en vervang [at] voor "@"). De door ons gehanteerde uiterste inleverdata voor artikelen zijn de eerste week van respectievelijk maart, juni, september en december.

Na aanlevering zal uw artikel door de redactie doorgenomen worden en krijgt u een reactie daarover. Voor details met betrekking tot ons review en acceptatiebeleid klik hier. Het artikel wordt bij tijdige aanlevering en als alles goed gaat, ruim drie maanden later gepubliceerd in de uitgave van respectievelijk eind juni, eind september, eind december en eind maart.

Tot slot

De auteursinstructies zijn uitgebreid, maar kunnen niet alle voorkomende problemen en vragen afdekken. Overleg alstublieft bij twijfel met de redactie.

Rest ons nog om U veel inspiratie en succes te wensen bij het schrijven van uw bijdrage.
We zien uw bijdrage met interesse tegemoet!

de redactie