Review- en acceptatiebeleid

Wanneer u een artikel indient ter publicatie in Stromingen zal de redactie uiteraard allereerst kennis nemen van de inhoud daarvan. De redactie wijst daartoe een of twee reviewers aan, die uw bijdrage kritisch doornemen en daarbij eventueel inhoudelijk, tekstueel en redactioneel commentaar leveren of feedback geven. Doorgaans zijn de reviewers de redactieleden zelf, maar incidenteel kunnen dat ook externe deskundigen zijn wanneer het onderwerp daarom vraagt.

Voor het verwerken van het commentaar gelden voor u als auteur(s) de volgende richtlijnen, waarbij we onderscheid maken tussen inhoudelijke, tekstuele en redactionele opmerkingen:

  • Inhoudelijke opmerkingen – Stromingen heeft niet de pretentie om ingediende artikelen aan een wetenschappelijke review te kunnen of willen onderwerpen. U bent als auteurs, in tegenstelling daarmee, zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Inhoudelijke opmerkingen zijn bedoeld als feedback, en u beslist zelf welke u ter harte neemt, en welke niet. Dit heeft geen consequenties voor het al dan niet accepteren van het artikel.
  • Tekstuele opmerkingen – Hiermee doelen we op opmerkingen over de spelling en schrijfstijl van het artikel, die als doel hebben de leesbaarheid ervan te bevorderen. Ook deze opmerkingen zijn bedoeld als feedback, en u beslist zelf welke u ter harte neemt, en welke niet.
  • Redactionele opmerkingen – Onder deze categorie vallen opmerkingen aangaande het format van het artikel (zie word-sjabloon), de lengte van het artikel, en/of een normatieve beoordeling ervan (Is het artikel inderdaad een artikel, of bijv. meer een opinie? Past de inhoud binnen het Stromingenkader? Schaadt de auteur zichzelf of anderen ermee?). Eventuele redactionele opmerkingen zijn bindend van aard, en het al dan niet goed verwerken ervan kan consequenties hebben voor het accepteren van het artikel.

Nadat u de opmerkingen beoordeeld en verwerkt hebt, stuurt u de redactie-coördinator per email een gereviseerde versie. De redactie beslist vervolgens bij eventuele redactionele opmerkingen of deze goed verwerkt zijn, en bericht u over de acceptatie en vermoedelijke verschijningsdatum van het artikel.