Veermandag: Verslag ZoetwatervoorzieningDeel I: Stellingen en belangrijkste reacties


Marc Bierkens - ondergrondse oplossing in West-Nederland

 • Oplossingen in grond- en oppervlaktwater in samenhang bekijken


Neeltje Kielen - nuance en differentiatie in zoutnormen leidt tot andere maatregelen

 • Overweeg om zoutschade meteen te vertalen in euro's/kosten-baten
 • Kijk eens anders naar de (handhaving van de) normen, wellicht kom je dan tot andere inzichten


Neeltje Kielen - oplossingen op bedrijfsniveau kunnen regionale problemen oplossen

 • Afweging maken op basis van kosten/baten-analyse
 • Maak gebruik van ondernemerschap op bedrijf voor creatieve oplossingen/adaptatie


Neeltje Kielen - inrichting water-infrastructuur NL is niet geschikt voor wateraanvoer

 • Oneens, tenminste nuanceren
 • Kosten zijn te hoog om apart systeem hiervoor aan te leggen, vergeleken met de baten


Jan van Bakel - natschade en zoutschade zijn zwakste schakels in zoetwaterverkenningen

 • Grotendeels mee eens, want kennis is smal, outdated en vaak uit buitenland
 • Vertaal ook in euro's


Jan van Bakel - zoetwater is schaars in tijd en plaats, beprijzen dus

 • Kan niet uit
 • Erg lastig organiseren
 • Landbouw is niet de enige watervrager


Jan van Bakel - onzekerheden zijn te groot

 • Omgang met en acceptatie van onzekerheid
 • Kijk steeds eerst of met geringere onzekerheid aan basisinfo of analyse andere beslissingen genomen zouden worden


Deel II: Onderzoeksthema's

 • Grondwateraanvulling in de zomer
 • Besluitvorming beter ondersteunen
 • Kwantificeren onzekerheid in hydrologische beschouwingen (*)
 • Verdringingsreeks vernieuwen
 • Consequentie van wateraanvoer voor chemische waterkwaliteit meenemen (*)
 • Cl-normen aanpassen en zoutgevoeligheid gewassen in beeld (*)
 • Inventariseer voorraden opp. water en grondwater (*)
 • Regio's zelfvoorzienend maken (*)
 • In laag NL tijdig peilopzetten om toevoer van zout en nutriënten via grondwater te reduceren
 • Breng hydrologie op bedrijfsschaal in beeld
 • Brakke kwel als bron voor drinkwater, mede tegen verzilting
 • Onzekerheden in klimaatonderzoek kwantificeren
 • Monitoring in NL optimaliseren en betrouwbare massabalansen maken voor watersystemen
 • Andere modelconcepten voor simulaties middellange termijn
 • Internationaal op stroomgebiedniveau analyses doen
 • Update HELP-tabel (*)
 • Schatting ET-act voor landbouwgewassen en natuur onder veranderende klimaatcondities

(*): meerdere malen genoemd

  

Aanvulling uit discussie plenair:

 • Landbouw en economie: veranderingen?
 • Bestuurlijk-juridische mechanismen meenemen
 • Waterverdeling NL in samenwerking met waterbeheerders implementeren
 • In modellering meer het gedrag van watergebruikers meenemen
 • Verbreed: naast hydrologie ook ecologie en chemie beschouwen
 • Schets context: landbouw is niet de enige watervragende functie

 

Voor NHV:

 • Communicatie naar de achterban: hoe wanneer?
 • Zijn we op tijd met inbreng richting Delta-kwartiermakers? Hoe dragen we die uit?
 • Splits/structureer/cluster de onderzoeksvragen in fundamenteel en toegepast en ..., zet beide sporen uit; haak aan bij paper ‘Samen werken met kennis' indien mogelijk
 • Denk ook aan STOWA, onderzoeksprogramma's als Kennis voor Klimaat